Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης διαφορών - Προσαύξηση περιουσίας και τραπεζικό έμβασμα - Επωνυμία και διακριτός τίτλος

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης διαφορών - Προσαύξηση περιουσίας και τραπεζικό έμβασμα - Επωνυμία και διακριτός τίτλος
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης διαφορών - Παράταση

Με το άρθρο 60 του ν. 4949/2022 δόθηκε παράταση στη λειτουργία της Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 60 του ως άνω νόμου ορίστηκε ότι:
Στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020, α) στην παρ. 3 παρατείνονται οι προθεσμίες του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου και προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, β) στην παρ. 6 παρατείνονται οι προθεσμίες του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου και οι παρ. 3 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:
«3. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1 με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1. Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας.»
«6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2023 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.
»

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ήδη ασκηθεί η προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης ενώπιον των δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που υπάγονται στην εν λόγω διαδικασία είναι:
α) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών,
β) παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη,
γ) εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος,
δ) αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ,
ε) μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση στον αιτούντα.

Προσαύξηση περιουσίας και τραπεζικό έμβασμα

Ως προσαύξηση περιουσίας, σύμφωνα με ν. 4172/2013 άρθρο 21 παράγραφος 4, φορολογείται κάθε προσαύξηση της περιουσίας που προέρχεται από παράνομη, αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία και θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συμπληρωματικά, η παράγραφος 3 του άρθρου 15 ν. 3888/2010 διευκρινίζει πως ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει την αιτία προέλευσης της προσαύξησης της περιουσίας. Επιπλέον, η προσαύξηση μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.
Δεν αποτελεί άνευ ετέρου προσαύξηση περιουσίας η μεταφορά χρηματικού ποσού με τραπεζικό έμβασμα στο εξωτερικό, ως μεμονωμένη συναλλαγή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 89/2021 απόφαση του ΣτΕ. Ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η τραπεζική συναλλαγή είναι αδιάφορος για τον προσδιορισμό του έτους που πρέπει να φορολογηθεί το αντίστοιχο κεφάλαιο, διότι ως προσαύξηση περιουσίας θα πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικά η διαφορά κατ’ έτος μεταξύ του κεφαλαίου από το οποίο προήλθε το ποσό του εμβάσματος και των δηλωθέντων εισοδημάτων στο αντίστοιχο έτος. Επομένως, για να καθορισθεί εάν υφίσταται φορολογητέο εισόδημα καθώς και το ύψος αυτού, σε περίπτωση εμβασμάτων σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού κατά το έτος που αυτά διενεργούνται, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να ελεγχθεί και να προσδιορισθεί εάν επήλθε πράγματι περιουσιακή προσαύξηση που αποτέλεσε την πηγή του κεφαλαίου του εμβάσματος και περαιτέρω εάν η περιουσιακή προσαύξηση επήλθε κατά το οικείο έτος της εν λόγω συναλλαγής.

Επωνυμία και Διακριτός Τίτλος

Η ανάγκη διασφάλισης της μοναδικότητας των επιχειρήσεων, οδήγησε στην δημιουργία κανόνων σχηματισμού επωνυμίας και διακριτών τίτλων.
Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 68281/05.07.2022 Υπουργική Απόφαση, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Α) ο διακριτός τίτλος ή η επωνυμία πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να μην δημιουργεί σύγχυση, ούτε να είναι παραπλανητικός
Β) απαγορεύεται να προσβάλλει τα χρηστά ήθη, να παραπέμπει σε δημόσιες Αρχές, Φορείς και Υπηρεσίες καθώς και να έχει ήδη καταχωρισθεί στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων
Γ) η χρήση πανομοιότυπης επωνυμίας απαγορεύεται εκτός εάν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του δικαιούχου ή εάν η επιχείρηση ανήκει στον ίδιο όμιλο (ως διαφοροποίηση δεν λογίζονται τα σημεία στίξης, η απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες, ή οι συντομογραφίες). Πρέπει να υπάρχει σαφής και επαρκής διαφοροποίηση από τους ήδη καταχωρισμένους τίτλους στο Μητρώο.

Δημοφιλή ερωτήματα

Σε περίπτωση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, δεν καθιερώνεται από τον νόμο τεκμήριο, ότι τα χρηματικά ποσά που διατίθενται στην Ελλάδα για την κτήση περιουσιακών στοιχείων προέκυψαν από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα. Τα τεκμήρια απόκτησης εφαρμόζονται και προκειμένου περί κατοίκων εξωτερικού μόνο εφόσον αυτοί αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα (βλ. ν. 4172/2013).

Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης