Χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

Εργατικά - Ασφαλιστικά

19 Ιούλιος 2022
Taxheaven.grΚοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 27/2022 του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το άρθρο 56 του ν. 4940/2022 για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προστέθηκε στο άρθρο 25 του ν. 4611/2019 νέα παράγραφος 3 με την οποία ορίζεται ότι:
«3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, οφειλές.»

Ως εκ τούτου εφεξής, κατά την διενέργεια του ελέγχου για την εξέταση αίτησης χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για τις συναλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν.4611/2019, δηλαδή μόνο για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, θα λαμβάνονται υπ' όψιν μόνο οι βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

Αντίθετα, δεν θα κωλύουν την έκδοση ΑΑΕ και ΒΟ - για τις εν λόγω συναλλαγές - εκκρεμείς έλεγχοι κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις επιβολής εισφορών ούτε έχουν, επακόλουθα, διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να βεβαιωθούν ως ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η εξαίρεση των μη βεβαιωμένων οφειλών από τον έλεγχο κατά την χορήγηση του ΑΑΕ και της ΒΟ ισχύει μόνο για τις προαναφερθείσες συναλλαγές του άρθρου 25 του ν. 4611/2019, δηλαδή για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και δεν αφορά στις λοιπές συναλλαγές που προβλέπονται στην οικεία Υπουργική Απόφαση, όπως π.χ. είναι η εξόφληση τίτλων πληρωμής και η είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, η σύναψη ή ανανέωση δανειακών συμβάσεων και πιστώσεων, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου κλπ., ούτε και στις περιπτώσεις μεταβίβασης αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.) που προβλέπονται από το άρθρο 26 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει.

Τα σημαντικότερα οφέλη από την εξαίρεση των μη βεβαιωμένων οφειλών, τα οποία αναλύονται ειδικότερα στις επόμενες ενότητες, είναι:
- η έκδοση ηλεκτρονικά της ΒΟ για την μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία (πώληση) και η απευθείας λήψη αυτής μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο ή τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο,
- ο αυτοματοποιημένος τρόπος καταβολής από τους συμβολαιογράφους των παρακρατούμενων από το τίμημα ποσών οφειλής,
- η απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας με την ολοκλήρωσή της σε ένα σημείο για την χορήγηση των Αποδεικτικών ενημερότητας (μία μόνο στάση του συναλλασσόμενου σε υπηρεσία του Φορέα).

Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας θα καταστεί δυνατή από Τετάρτη 20/7/2022, που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο λογισμικό. Μέχρι τότε κατεπείγουσες περιπτώσεις που δεν επιδέχονται αναβολή μπορούν να διεκπεραιώνονται κατ' εξαίρεση με την προηγούμενη διαδικασία.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο 27/2022 από το αρχείο του κόμβου