Αποτελέσματα live αναζήτησης

Clawback - Σε 120 άτοκες μηνιαίες δόσεις η διαφορά από τις προεισπράξεις 2021

16 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Clawback - Σε 120 άτοκες μηνιαίες δόσεις η διαφορά από τις προεισπράξεις 2021


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.Υγείας το οποίο είναι προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπονται τα ακόλουθα:


1. Αυξάνεται, ειδικά για το έτος 2022, κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

2. Εισπράττεται από τους οριζόμενους ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας, ειδικά για το έτος 2021, σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες μηνιαίες δόσεις η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback.


3. Προηγείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής οφειλών του προς τρίτους, για την είσπραξη απαιτήσεών του, που προέρχονται από τον μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback), έναντι οποιοσδήποτε άλλης απαίτησης τρίτων, ανεξαρτήτως γενικού ή ειδικού προνομίου αυτών.

4.
Θεσπίζεται η υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» και συγκεκριμένα:

Προβλέπεται η κατάρτιση, ο συντονισμός και η εποπτεία της δράσης από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ορίζεται ο φορέας υλοποίησης της εν λόγω δράσης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι ωφελούμενες της δράσης και οι σχετικές προϋποθέσεις υπαγωγής.

Καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης και οι τιμές αποζημίωσης των ιατρικών επισκέψεων, πράξεων και εξετάσεων, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. α.
Παρατείνεται από τη λήξη τους, έως τη δημοσίευση των υπό ψήφιση διατάξεων, η ισχύς διατάξεων, που αφορούν σε:

-νομιμοποίηση δαπανών για εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε, που απορρέουν από προμήθειες υλικών - αγαθών και παροχή υπηρεσιών, χωρίς υπογραφή σύμβασης και υπό τις λοιπές αναφερόμενες προϋποθέσεις,

-νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοίού COVID-19, σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων,

-εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοίού COVID-19, σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων,

-νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών κ.λπ. των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου ΙΙαπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

β. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4494/2017 και παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα εξόφλησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων (ν.4270/2014, ν.4412/2016 και π.δ.80/2016), των δαπανών προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και παροχής υπηρεσιών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) που πραγματοποιήθηκαν από 2.2.2021 μέχρι και την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης.

6. Επανακαθορίζονται οι ειδικότητες/κατηγορίες των ιατρών (προστίθενται οι ιατροί που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και οι ιατροί εργασίας) που δύνανται να ορισθούν ως προσωπικοί ιατροί για τον ενήλικο πληθυσμό.

7. Παρέχεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποσπάσεων, δυνατότητα ανανέωσης των αποσπάσεων, από τη λήξη τους, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης παράτασης της διάρκειάς τους κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4440/2016, και για ένα (1) έτος από αυτή, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, των υπαλλήλων νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

8. Παρατείνεται, εκ νέου, έως τις 30.9.2022 η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που συγκροτήθηκε με την αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.33401/13-05-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.Α. Αιτιολογική έκθεση
    
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167), αυξάνεται κατά δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ, ειδικά για το έτος 2022 και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η είσπραξη της διαφοράς των προεισπραχθέντων ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback για το έτος 2021 σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ώστε να διευκολυνθεί η είσπραξή τους χωρίς υπέρογκη επιβάρυνση των παροχών υγείας.

Άρθρο 3:
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η κατά προτεραιότητα είσπραξη των απαιτήσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχονται από τον μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback), με τη μέθοδο του συμψηφισμού, έναντι οποιοσδήποτε άλλης απαίτησης τρίτων, ανεξαρτήτως γενικού ή ειδικού προνομίου αυτών.

Άρθρο 4: Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας αλλά και να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας για όλους. Οι έρευνες πεδίου σε διεθνές επίπεδο καταλήγουν ότι άτομα με χρόνια νοσήματα αποτελούν ευπαθείς ομάδες και νοσούν βαρύτερα από τον ιό προκαλώντας στα συστήματα περίθαλψης ακόμα και των προηγμένων χωρών αδιαχείριστο φόρτο εργασίας. 0 στόχος των προσυμπτωματικών προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου (δευτερογενής πρόληψη), είναι η έγκαιρη ανίχνευση των προ-καρκινικών αλλοιώσεων ή ακόμα και της νόσου με σκοπό την άμεση παρέμβαση και θεραπεία λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν ότι εφόσον η τραχηλική δυσπλασία διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί σε αρχικό στάδιο, το ποσοστό ίασης αγγίζει έως και το 100%, καθιστώντας την πρόωρη ανίχνευση της νόσου πολύ σημαντική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2021 το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου» (Europe's Beating Cancer Plan), το οποίο, αποδεχόμενο την Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ., προωθεί ως κύριες δράσεις τον εμβολιασμό HPV και την εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου (Ε.Π.Π.Ε.).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται το αναγκαίο πλαίσιο για την υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας», με σκοπό την όσο το δυνατόν έγκαιρη αντιμετώπιση του δεύτερου πιο συχνά εμφανιζόμενου καρκίνου παγκοσμίως, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σε γυναίκες ηλικίας είκοσι ενός (21) έως εξήντα πέντε (65) ετών. Η Δράση δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις ωφελούμενες, ενώ η δαπάνη θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών, των Κέντρων Υγείας, των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.). Συγκεκριμένα:

Με την παρ. 1 παρατείνεται η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α' 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

Με την παρ. 2 παρατείνεται η ισχύς του δέκατου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α' 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

Με την παρ. 3 παρατείνεται η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α'149) , ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

Με την παρ. 4 παρατείνεται η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α'150) , ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Με την παρ. 5 καθίσταται δυνατή η εξόφληση, μέσω εγγεγραμμένων πιστώσεων των Γενικών Επιτελείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ή σε βάρος των εισπράξεων των ανωτέρω νοσοκομείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, των οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., που απορρέουν από προμήθειες υλικών - αγαθών και από παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτως της υπογραφής ή μη σχετικής σύμβασης. Με αυτό τον τρόπο επιλύεται το πρόβλημα της συσσώρευσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ..

Άρθρο 6:
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α' 38), περί του προσωπικού ιατρού, και συγκεκριμένα:

α) ορίζεται ότι προσωπικός ιατρός είναι κάθε ιατρός που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και συμβάλλεται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικός ιατρός, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, ανεξάρτητα από το αν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και

β) προστίθενται οι ιατροί εργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων που μπορούν να οριστούν ως προσωπικοί ιατροί.

Άρθρο 7:: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες έχουν διενεργηθεί κατ' εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α' 224), για έναν (1) χρόνο από τη λήξη τους, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης παράτασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Κ.Υ. του Υπουργείου που έχουν προκύψει κατά τη διαχείριση της πανδημίας.

Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάγκης περαιτέρω, ήτοι από 13.8.2022 έως 30.9.2022, παράτασης της θητείας των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, το οποίο συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.33401/13.5.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΒΗΛ465ΦΥΟ-ΧΜΦ), και του οποίου η θητεία, η οποία έληξε την 13η.5.2022, είχε ήδη παραταθεί με το άρθρο 40 του ν. 4937/2022 έως τις 13.8.2022.2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    
Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα, που οφείλεται στη μειωμένη προσέλευση των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19.

Άρθρο 2: Δεδομένου ότι το έτος 2021 ήταν ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του μέτρου της προείσπραξης ποσών clawback, η διαδικασία αυτή δεν εκκίνησε από την έναρξη του έτους, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση οφειλόμενων ποσών, ειδικά για το πρώτο τετράμηνο του 2021. Εν όψει αυτών, η προτεινόμενη διάταξη είναι απολύτως αναγκαία, καθώς με αυτή ρυθμίζεται η είσπραξη των ποσών αυτών με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επέλθει υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση των παροχών υγείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα έσοδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..


Άρθρο 3: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απολύτως αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξη των απαιτήσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχονται από τον μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback).

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για την όσο το δυνατόν έγκαιρη αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ήτοι του δεύτερου πιο συχνά εμφανιζόμενου καρκίνου παγκοσμίως, σε γυναίκες ηλικίας είκοσι ενός (21) έως εξήντα πέντε (65) ετών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν ότι εφόσον η τραχηλική δυσπλασία διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί σε αρχικό στάδιο, το ποσοστό ίασης αγγίζει έως και το εκατό τοις εκατό (100%), καθιστώντας την πρόωρη ανίχνευση της νόσου πολύ σημαντική. Σκοπός της δράσης είναι η έγκαιρη ανίχνευση των προ-καρκινικών αλλοιώσεων, αλλά και της ίδιας της νόσου, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση παρέμβαση και θεραπεία.

Άρθρο 5: Εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοίού COVID-19 δημιουργήθηκαν πρόσθετες δαπάνες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τις Υ.Πε. και τα Κέντρα Υγείας, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν άμεσα για την ικανοποίηση των προμηθευτών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συνόλου των φορέων του ευρύτερου Ε.Σ.Υ.. Επιπλέον, οι συσσωρευμένες οφειλές των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. που δημιουργούνται, κατά κύριο λόγο, από δυσχέρειες στη διαδικασία εξόφλησης δαπανών λόγω της καθυστέρησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτά και από τη συνεπαγόμενη έλλειψη ρευστότητας αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στη διαφύλαξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και κατ' επέκταση η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στους λοιπούς δικαιούχους, όπως στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και κατοίκους ακριτικών περιοχών.

Άρθρο 6: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία προκειμένου
α) να αποδοθεί η πραγματική βούληση του νομοθέτη αναφορικά με την έννοια του ιδιώτη ιατρού που μπορεί να συμβληθεί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως προσωπικός ιατρός και
β) να διευκολυνθεί το σύνολο του ενηλίκου πληθυσμού της χώρας που επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικό ιατρό, με την προσθήκη των ιατρών εργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων που μπορούν να οριστούν ως προσωπικοί ιατροί, προς διευκόλυνση των υπαλλήλων των επιχειρήσεων που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται από τους ιατρούς εργασίας.

Άρθρο 7: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για την ενίσχυση της Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας, λόγω αυξημένων αναγκών που έχουν προκόψει εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19. Οι εν λόγω αποσπάσεις λήγουν σταδιακά από τον Αύγουστο 2022 έως τον Απρίλιο 2023 και αφορούν ιδιαίτερα νευραλγικές θέσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη των κενών που θα προκύψουν σε περίπτωση μη παράτασης των εν λόγω αποσπάσεων.

Άρθρο 8:
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του συστήματος υγείας με πλήθος αρμοδιοτήτων και η διακοπή της λειτουργίας του λόγω λήξης της θητείας των μελών του και μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκ νέου συγκρότησής του δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση πληθώρας ζητημάτων, για τα οποία απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότησή του. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να εξακολουθήσει την απρόσκοπτη λειτουργία του, μέχρι την εκ νέου συγκρότησή του με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σημειώνεται ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας αποτελείται από είκοσι εννέα (29) μέλη, στην πλειοψηφία τους οριζόμενα από όργανα διοίκησης φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων, ο συντονισμός των οποίων για την υπόδειξη των εκπροσώπων τους καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής, λόγω και των έκτακτων συνθηκών που προκαλεί η πανδημία του κορωνοίού COVID-19.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής - Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4549/2018

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α' 105), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α141), της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β11803) και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α1167), εφαρμόζεται και στα έτη 2019 έως 2025. Αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος είναι το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Για το έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ειδικά για τα έτη 2020-2022, τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν ως εξής:

α) Φαρμακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων ογδόντα επτά εκατομμύρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου ΙΑ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010) και 2.001 εκατομμύρια ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

β) Δαπάνη υπηρεσιών υγείας ύψους 1.553 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικά για τα έτη 2020-2022, το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου ορίζεται σε πεντακόσια είκοσι οκτώ (528.000.000) εκατομμύρια ευρώ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται, από 1ης.1.2022, να ανακατανέμεται η φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε δαπάνη φαρμάκων κοινότητας, αφενός, και, δαπάνη φαρμάκων υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αντίστοιχα), καθώς και λοιπών φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφετέρου, και να καθορίζεται το ύψος της δαπάνης ανά κατηγορία φαρμάκων, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού τυχόν υπέρβασης της εν λόγω δαπάνης.

Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (A' 167), αυξάνεται κατά δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη. Τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται για τα έτη 2020 και 2021 σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» και σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ για την υποκατηγορία M2 «Π.Π. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟ». Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπολογισμού της δαπάνης για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Ειδικά για το έτος 2022 και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19,to επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, αυξάνεται κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπολογισμού της δαπάνης για τα επόμενα οικονομικά έτη.».


Άρθρο 2
Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) των παροχών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση άρθρου 100 ν. 4172/2013


Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/καιτου προηγούμενου έτους ή/καιτου επόμενου έτους, προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από τη δημοσίευση του ν. 4172/2013.

Από το έτος 2021 και εφεξής, βάσει των ορίων δαπανών που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 4, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά τον χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των παροχών της παρ. 1 και μέχρι τον χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback), ποσοστό έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης των παροχών. Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback εισπράττεται σε δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν σχετικής εισήγησης των συναρμόδιων Διευθύνσεων του, καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Ειδικά για το έτος 2021, η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback εισπράττεται σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες μηνιαίες δόσεις.».

Άρθρο 3

Προτεραιότητα είσπραξης απαιτήσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που προέρχονται από τον μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback)

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατά την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής οφειλών του προς τρίτους, προηγείται για την είσπραξη απαιτήσεών του που προέρχονται από τον μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback), με τη μέθοδο του συμψηφισμού, έναντι οποιοσδήποτε άλλης απαίτησης τρίτων, ανεξαρτήτως γενικού ή ειδικού προνομίου αυτών.

Άρθρο 4

Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει δράση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. ί) της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α' 54) υπό τον τίτλο «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

2. Σκοποί της Δράσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

3. Φορέας υλοποίησης της Δράσης, κατά την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

4. Ωφελούμενες της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια καί πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και εξήντα πέντε (65) ετών,

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

γ) δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

δ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0,1, 8, 9, ε) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0, στ) δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης της Δράσης,

ζ) εφόσον ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση,

η) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.

5. α) Για τις ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, η Δράση περιλαμβάνει:

αα) αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης PAP-TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, αβ) καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. («Η.Δι.Κ.Α. Α.Ε.») και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

αγ) σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικών ευρημάτων, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας.

β) Για τις ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, η Δράση περιλαμβάνει:

αα) Αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης HPV-DNA TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας,

αβ) καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

αγ) σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικού ευρήματος:

i) για εύρημα θετικό στους τύπους 16 καί 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας ή

ii) για εύρημα θετικό στους λοιπούς τύπους, πλην των τύπων 16 και 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST επί του υπολοίπου δείγματος. Αν κατά την εξέταση PAP - TEST διαπιστωθεί μη φυσιολογικό εύρημα, ακολουθούνται οι περιγραφόμενες στο στοιχ. i) της υποπερ. αγ) ιατρικές πράξεις.

6. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενημερώνει, μέσω διαλειτουργικότητας, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) των ωφελουμένων για το αποτέλεσμα κάθε διενεργούμενης εξέτασης.

7. Τα στατιστικά δεδομένα από την υλοποίηση της Δράσης στο σύνολο των ωφελουμένων προβάλλονται και διαδίδονται με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου, με έμφαση ειδικά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

8. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α' 133), περί της άυλης λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης φαρμάκων.

9. α) Όταν η δειγματοληψία γίνεται στο πλαίσιο ιατρικής επίσκεψης, η τιμή αποζημίωσης της ιατρικής επίσκεψης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00), κατά παρέκκλιση των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 127/2005 (Α' 182).

β) Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης PAP-TEST της παρ. 5 ορίζεται σε δέκα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (13,32) σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 157/1991 (Α' 62).

γ) Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης HPV-DNA TEST της παρ. 5 ορίζεται σε ογδόντα ευρώ (80,00), σύμφωνα με την παρ. Δ του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ.76492/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών (Β' 3458), περί της κοστολόγησης και ανακοστολόγησης ιατρικών πράξεων.

δ) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της κολποσκόπησης της παρ. 5 ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40,00), κατά παρέκκλιση από της παρ. 6 του άρθρου μόνου του π.δ. 427/1991 (Α' 156), περί κοστολόγησης ιατρικών πράξεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

ε) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της βιοψίας της παρ. 5 ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30,00), κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του π.δ. 157/1991 (Α' 62), καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

10. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως φορέας υλοποίησής της, εκδίδει δημόσια πρόσκληση, μετά από απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καλώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να συμμετέχουν στη Δράση.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να τροποποιούνται ή να εξειδικεύονται περαιτέρω τα διαδικαστικά στάδια υλοποίησης της Δράσης, τα κριτήρια υπαγωγής των ωφελούμενων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι προϋποθέσεις καιτο πλαίσιο συμμετοχής των ωφελούμενων καιτων Μονάδων Φροντίδας Υγείας στη Δράση, οι τιμές αποζημίωσης των ιατρικών επισκέψεων, πράξεων και εξετάσεων της παρ. 9, η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών της παρ. 9, η χρηματοδότηση των δαπανών της παρ. 9, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων καιτων Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών, των Κέντρων Υγείας, των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού - Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4494/2017


1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α' 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου του ν. 4737/2020 (Α' 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α' 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

5. Το άρθρο 25 του ν. 4494/2017 (Α' 165) τροποποιείται ως προς το χρονικό πεδίο εφαρμογής και διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 25

Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών νοσοκομείων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και παροχής υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), που πραγματοποιήθηκαν από τις 2.2.2021, ήτοι από την επομένη της δημοσίευσης του ν. 4771/2021 (Α' 16), έως και τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να εξοφληθούν, κατά παρέκκλιση των άρθρων 66, 68 και 132 του ν. 4270/2014 (Α' 143), του ν. 4412/2016 (Α' 147) και του π.δ. 80/2016 (Α' 145).».


Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό - Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5 του ν. 4238/2014


Στο άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α' 38), περίτου προσωπικού ιατρού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περ. γ) της παρ. 3 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3.0 προσωπικός ιατρός επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη και είναι:

α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α' 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

γ) ιατρός που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και συμβάλλεται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΌ.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικός ιατρός, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, εξαιρετικώς και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος, ανεξάρτητα από το αν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α1 143), ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, με την προσθήκη των ιατρών εργασίας, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας ή οι ιατροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό.».


Άρθρο 7
Παράταση διάρκειας αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας


Αποσπάσεις, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, υπαλλήλων νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίες έχουν διενεργηθεί κατ' εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α' 224), δύνανται να ανανεωθούν από τη λήξη τους, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης παράτασης της διάρκειάς τους κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4440/2016, και για ένα (1) έτος από αυτή. Η παράταση της απόσπασης διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποσπάσεων, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν σχετικής αίτησης του αποσπασμένου υπαλλήλου.


Άρθρο 8
Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας


Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.33401/ 13.5.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)» (ΑΔΑ: 6ΒΗΛ465ΦΥΟ-ΧΜΦ), η οποία είχε ήδη παραταθεί με το άρθρο 40 του ν. 4937/2022 (Α' 106), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2022.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης