Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος νόμος 4955/2022 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου, τη διάταξη για το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» κ.ά.

14 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Νέος νόμος 4955/2022 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου, τη διάταξη για το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» κ.ά.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4955/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις

Σημαντικές διατάξεις που περιέχει:

α. Τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) αναφορικά με:
- την εδαφική εφαρμογή στα αντικείμενα του Ε.Φ.Κ.,
- τον χρόνο και τον τόπο όπου καθίσταται απαιτητός ο Ε.Φ.Κ.,
- τη διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της χώρας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.,
- τις εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ.,
- τις καταστροφές και απώλειες προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. κατά τη μεταφορά τους στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση.

β. Εισάγονται ορισμοί για τον πιστοποιημένο αποστολέα και τον πιστοποιημένο παραλήπτη στο πλαίσιο της μηχανοργάνωσης των ενδοενωσιακών διακινήσεων προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. που τίθενται σε ανάλωση.

γ. Εισάγεται η χρήση ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου και για την παρακολούθηση της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν εκεί για εμπορικούς σκοπούς.

δ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υ.α. όλων των επιμέρους θεμάτων για τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

ε. Προβλέπεται η πλήρης ή η εν μέρει αποδέσμευση της εγγύησης που παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής ή τον εγγεγραμμένο αποστολέα στην περίπτωση διαπίστωσης ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας, ολικής ή μερικής, των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.

στ. Ορίζεται το περιεχόμενο του πιστοποιητικού απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. για διακινήσεις προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής.

ζ. Εξαιρείται η διακίνηση των υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής προς τις ένοπλες δυνάμεις από την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας μέσω μηχανογραφημένου συστήματος. η. Επαναδιατυπώνονται οι υποχρεώσεις των μικρών οινοπαραγωγών σχετικά με τη διακίνηση και τον έλεγχο των προϊόντων τους.

θ. Επανακαθορίζονται τα μέρη εντός του εδάφους της Ε.Ε. όπου μπορούν να διακινούνται προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής Ε.Φ.Κ..

ι. Διευρύνονται οι δραστηριότητες στις οποίες δεν επιτρέπεται να προβαίνει ο εγγεγραμμένος παραλήπτης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής.

ια. Καθορίζονται οι διαδικασίες διακίνησης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., στην περίπτωση όπου το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι μη διαθέσιμο στο κράτος μέλος αποστολής.

ιβ. Προβλέπεται η επιστροφή ή διαγραφή του Ε.Φ.Κ., ο οποίος επιβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου διαπράχθηκε ή διαπιστώθηκε η παρατυπία.

ιγ. Συνιστά παρατυπία οποιαδήποτε απουσία εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή και όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση, κατά παράβαση των αναφερομένων στην υπό ψήφιση διάταξη. (άρθρα 1-25)

Αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1. Καθορίζονται:
α. οι όροι διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο,
β. η ευθύνη των τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών αρχών και άλλων ελεγκτικών ή αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών του δημοσίου,
γ. οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό ή ένωση προσώπων) προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου,
δ. οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων,
ε. ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων,
στ. το καθεστώς επιμόρφωσης των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων [μέσω της παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία δύνανται να διοργανωθούν και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)]. (άρθρα 26-36)

2. Επικαιροποιείται το πειθαρχικό δίκαιο που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
α. Επανακαθορίζονται:
- τα όργανα πειθαρχικής εξουσίας των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων,
- η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων (ΠΕΙ.Σ.Ε.Τ.Α.),
- τα είδη των πειθαρχικών ποινών και το ύψος των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος [τα χρηματικά πρόστιμα κυμαίνονται από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, αντί μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ισχύει σήμερα].
β. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον χρόνο παραγραφής των πειθαρχικών αδικημάτων επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων, την πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου, κ.λπ. (άρθρα 37-46)

Άρθρο 56

Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη ρύθμιση του ν. 4933/2022 (Α' 99) σκοπείται η τόνωση της εγχώριας ζήτησης τουρισμού, δεδομένων των τρεχουσών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ήτοι των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης αλλά και ως μέσου στήριξης της εγχώριας ζήτησης έναντι των επιπτώσεων οποιοσδήποτε αρνητικής συγκυρίας για τον τουρισμό και εν γένει για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 4
Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022


Στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022 (Α' 99) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, περιλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Άρθρο 57

Παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, για ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο από τον “Παγετό Άνοιξη 2021” (σήμερα προβλέπεται όριο για τις προκαταβολές αυτές μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 (Α'130) που αφορά χορήγηση προκαταβολών των εκτιμηθεισών αποζημιώσεων σε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο, από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» που σημειώθηκε από την 15η Φεβρουάριου 2021 έως και την 20η Απριλίου 2021 και τροποποιείται αντίστοιχα η παρ. 4 του ίδιου άρθρου ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης της διαχείρισης των ανωτέρω ζημιών.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 57
Αποζημιώσεις προανθικού σταδίου - Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 209 του ν. 4820/2021


Στο άρθρο 209 του ν. 4820/2021 (Α' 130), το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1, περί προκαταβολών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού, αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια, στο τέλος της παρ. 4, τίθεται εξαίρεση ως προς το χρονικό όριο ισχύος του άρθρου, και το άρθρο 209 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 209
Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού
1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής φύσης του στις Περιφέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής:
α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α' 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ' αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1668). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο.
β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ' αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ' αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ' αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1239).
γ) Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η.12.2022, να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο. Οι προκαταβολές του πρώτου εδαφίου εντάσσονται στο Ειδικό (AD HOC) Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ' αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ' αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ' αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1239). Στο ως άνω πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται όλες οι ζημιές από την 15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021 στις καλλιέργειες που ήταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Για το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο για τις ζημιές της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η περ. α'.
2.α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ' αρ. 5127/ 57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.
Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λάρισας, το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ.
β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ' αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1189), για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων σύμφωνα με την υπ' αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και των ζημιών της περ. α', το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης δηλώσεων αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.
Ειδικότερα, για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ.
3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1 και μόνο για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λαμίας, Πάτρας και Τρίπολης, που απασχολείται με αυτή:
α) Οι ώρες της απασχόλησης, καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α' της υποπαρ. 2 της παρ. Α' του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.
Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι τριακόσιες (300) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ' αρ. 287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1163).
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022, εκτός από τη χορήγηση προκαταβολών της περ. γ) της παρ. 1 που ισχύει έως τις 31.12.2022.
».

Άρθρο 58

Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 (έληξε 30.6.2022) η εφαρμογή του άρθρου 119 του ν.4926/2022 περί δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο θέμα της χρονικής επέκτασης της εφαρμογής του άρθρου 119 του ν. 4926/2022 (Α' 82), περί δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης, κατ' αντιστοιχία με το χρονικό διάστημα της εφαρμογής του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α' 124).

ΔΙΑΤΑΞΗ


Άρθρο 58
Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 119 του ν. 4926/2022


Η παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4926/2022 (Α' 82) τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής του άρθρου και το άρθρο 119 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 119
Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης
1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή σε περιόδους κρίσης, επιτρέπεται η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α' 124), περί εκτάκτων μέτρων περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα αν:
α) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο ύψους μεγαλύτερου από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή,
β) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη φορά, ανεξαρτήτως ύψους για παραβίαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εμπορική επωνυμία» μιας επιχείρησης νοείται το όνομα, ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπον ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.
3. Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων της παρ. 1 μπορούν να δημοσιοποιούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας της επιχείρησης.
4. Το παρόν εφαρμόζεται έως τις 31.12.2022.
»

Άρθρο 59

Απαγορεύεται, για το χρονικό διάστημα ισχύος του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», η αποκόμιση κέρδους από την πώληση των οριζόμενων προϊόντων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο θέμα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α' 124), προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα προϊόντα των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15-06-2022 (Β' 3099) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 2
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας κατά την πώληση προϊόντων των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» - Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 4818/2021


Στο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α' 124), α) τροποποιείται ο τίτλος, β) προστίθεται παρ. 1Α, γ) τροποποιούνται οι παρ. 2 και 4 με την προσθήκη της αναφοράς στην παρ.1Α και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 58
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας
1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιοσδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιοσδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.
1Α. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:
α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών και από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» ή
β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης.12.2021.
2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1 και 1Α, ορίζονται:
α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και
γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.
3. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:
α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.
4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιοσδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 1Α, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:
α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,
β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της παρ. 1.
»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης