Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο με φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις

5 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο με φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) L 58/4, άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου καθώς και λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα:


Ι. ΜΕΡΟΣ Α'

Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο το περιεχόμενο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). Ειδικότερα μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

α. Τροποποιούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) αναφορικά με:

- την εδαφική εφαρμογή στα αντικείμενα του Ε.Φ.Κ.,

- τον χρόνο και τον τόπο όπου καθίσταται απαιτητός ο Ε.Φ.Κ.,

- τη διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της χώρας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.,

- τις εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ.,

- τις καταστροφές και απώλειες προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. κατά τη μεταφορά τους στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση.

β. Εισάγονται ορισμοί για τον πιστοποιημένο αποστολέα και τον πιστοποιημένο παραλήπτη στο πλαίσιο της μηχανοργάνωσης των ενδοενωσιακών διακινήσεων προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. που τίθενται σε ανάλωση.

γ. Εισάγεται η χρήση ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου και για την παρακολούθηση της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν εκεί για εμπορικούς σκοπούς.

δ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υ.α. όλων των επιμέρους θεμάτων για τη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

ε. Προβλέπεται η πλήρης ή η εν μέρει αποδέσμευση της εγγύησης που παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής ή τον εγγεγραμμένο αποστολέα στην περίπτωση διαπίστωσης ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας, ολικής ή μερικής, των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.

στ. Ορίζεται το περιεχόμενο του πιστοποιητικού απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. για διακινήσεις προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής.

ζ. Εξαιρείται η διακίνηση των υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής προς τις ένοπλες δυνάμεις από την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας μέσω μηχανογραφημένου συστήματος.

η. Επαναδιατυπώνονται οι υποχρεώσεις των μικρών οινοπαραγωγών σχετικά με τη διακίνηση και τον έλεγχο των προϊόντων τους.

θ. Επανακαθορίζονται τα μέρη εντός του εδάφους της Ε.Ε. όπου μπορούν να διακινούνται προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής Ε.Φ.Κ..

ι. Διευρύνονται οι δραστηριότητες στις οποίες δεν επιτρέπεται να προβαίνει ο εγγεγραμμένος παραλήπτης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής.

ια. Καθορίζονται οι διαδικασίες διακίνησης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., στην περίπτωση όπου το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι μη διαθέσιμο στο κράτος μέλος αποστολής.

ιβ. Προβλέπεται η επιστροφή ή διαγραφή του Ε.Φ.Κ., ο οποίος επιβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου διαπράχθηκε ή διαπιστώθηκε η παρατυπία.

ιγ. Συνιστά παρατυπία οποιαδήποτε απουσία εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή και όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση, κατά παράβαση των αναφερομένων στην υπό ψήφιση διάταξη.(άρθρα 1-25)II. ΜΕΡΟΣ Β'

Αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1. Καθορίζονται:

α. οι όροι διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο,

β. η ευθύνη των τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών αρχών και άλλων ελεγκτικών ή αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών του δημοσίου,

γ. οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό ή ένωση προσώπων) προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου,

δ. οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων, ε. ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων,

στ. το καθεστώς επιμόρφωσης των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων [μέσω της παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία δύνανται να διοργανωθούν και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)]. (άρθρα 26-36)

2. Επικαιροποιείται το πειθαρχικό δίκαιο που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζονται:

- τα όργανα πειθαρχικής εξουσίας των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων,

- η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων (ΠΕΙ.Σ.Ε.Τ.Α.),

- τα είδη των πειθαρχικών ποινών και το ύψος των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος [τα χρηματικά πρόστιμα κυμαίνονται από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, αντί μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ισχύει σήμερα].

β. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον χρόνο παραγραφής των πειθαρχικών αδικημάτων επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων, την πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου, κ.λπ. (άρθρα 37-46)III. ΜΕΡΟΣ Γ'

Ρυθμίζονται διάφορα θέματα τελωνειακού και φορολογικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

1. Αποσαφηνίζεται ότι:

- η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο τόσο των συνοδευομένων όσο και των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018,

- επιβάλλεται στον υπόχρεο το προβλεπόμενο πρόστιμο τόσο για τη μη υποβολή δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων όσο και για τη μη υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων των άρθρων 3 και 4 του προαναφερόμενου Κανονισμού (ΕΕ) (άρθρα 47 και 49)

2.α. Σφραγίζεται, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες, η εγκατάσταση ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, ότι το πρόσωπο κατέχει, παρασκευάζει, εμφιαλώνει ή διαθέτει, αιθυλική αλκοόλη ή αλκοολούχα ποτά κατά παράβαση των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας ή κατά παράβαση των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τροφίμων.

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται η έννοια της εγκατάστασης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των εγκαταστάσεων, των παραβάσεων, των επιβαλλόμενων κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
(άρθρο 48)

3.Ανακαθορίζεται το ισχύον όριο απαλλαγής από τον φόρο κατανάλωσης του μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού σε διακόσια (200) τεμάχια αντί των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού, όπως ισχύει σήμερα.(άρθρο 50)

4. Επανακαθορίζεται η διαδικασία πληρωμής των αναλογικών τελών χαρτοσήμου και αυτή διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου που χαρτοσημαίνεται ή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την εγγραφή των σχετικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία επί δανείων συναπτομένων μεταξύ των οριζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων. (άρθρο 51)

5.Ανακαθορίζεται, όσον αφορά τον φόρο και την εισφορά πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 καθώς και την εισφορά του ν.29/1975, το ποσοστό προσαύξησης κατά τα έτη 2024 και 2025 και διαμορφώνεται σε έξι τοις εκατό (6%). (άρθρο 52)


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης