Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ - Πως θα αμείβονται και πως θα ασφαλίζονται

5 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ - Πως θα αμείβονται και πως θα ασφαλίζονται
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 10 λεπτά
  • Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ - Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις


Με το άρθρο 69 του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση των ΑΕΙ, θεσπίζεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών και περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής και οργάνωσής της.

Άρθρο 69
Πρακτική άσκηση φοιτητών

1. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου δύναται να προβλέπεται η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών, ως υποχρεωτική ή προαιρετική εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών που στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και την εξοικείωση των φοιτητών με πιθανούς χώρους εργασίας. Η πρακτική άσκηση φοιτητών διεξάγεται σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεις, εφεξής καλούμενους «φορείς υποδοχής», υπό την εποπτεία διδάσκοντος του προγράμματος σπουδών. Η πρακτική άσκηση δύναται να διεξάγεται και σε φορείς της αλλοδαπής, εφόσον καθίσταται εφικτή η εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος σπουδών της παρ. 2. Για την πρακτική άσκηση φοιτητών συνάπτεται σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), του φοιτητή και του φορέα υποδοχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης συνεπάγεται την απονομή του αριθμού των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Η καταχώριση και διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης για φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών υποστηρίζεται από το ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α' 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ως Εκτελούσα την Επεξεργασία. Κάθε θέση πρακτικής άσκησης που αφορά σε φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι. υποχρεωτικά δημοσιεύεται και καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, όπως η υποχρεωτική ή μη διεξαγωγή της για την απονομή του τίτλου σπουδών, το σύνολο των ωρών πρακτικής άσκησης, η χρονική της διάρκεια σε ημερολογιακούς μήνες, η περίοδος υλοποίησής της σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, καθώς και οι ελάχιστες προϋποθέσεις ακαδημαϊκής προόδου που πρέπει να πληρούνται πριν από την έναρξη διεξαγωγής της. Εάν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, με τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος σπουδών δύναται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής εάν ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών του προγράμματος.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης του Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζονται:

α) Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος προέρχεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, και έχει ως αντικείμενο τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονισμό των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των φορέων υποδοχής.

β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, στην οποία προΐσταται ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που επιθυμούν να διεξάγουν πρακτική άσκηση, εάν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση φοιτητών, την επίλυση προβλημάτων, τον ορισμό Επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενο φοιτητή, τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέματα πρακτικής άσκησης,

Ο Υπεύθυνος και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης δύνανται να είναι κοινοί για όλα ή για έναν αριθμό προγραμμάτων σπουδών του ίδιου Τμήματος.

5. Ο Επόπτης είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ' όλη τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του Υπευθύνου και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Ως Επόπτες είναι δυνατόν να οριστούν διδάσκοντες του προγράμματος σπουδών.

6. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών -Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α'48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής.

7. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού, εφόσον η πρακτική άσκηση αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Εάν η πρακτική άσκηση αφορά μικρότερο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης. Η αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται είτε σε μηνιαία βάση είτε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης.

8. Το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει κατά προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής. Κατ' εξαίρεση το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να βαρύνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Ειδικά, για τους φοιτητές που διεξάγουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους σε σχολικές μονάδες ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να είναι χαμηλότερο από το οριζόμενο στην παρ. 7 και να καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Το ακριβές ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Η χορήγηση αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν συνιστά λόγο διακοπής άλλων οικονομικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδομάτων ή συντάξεων που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. για άλλους λόγους.

10. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο κανονισμός πρακτικής άσκησης, που αποτελεί διακριτό τμήμα του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. Με τον Κανονισμό καθορίζονται θέματα σχετικά με τον συντονισμό, τη λειτουργία, την οργάνωση, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ανά πρόγραμμα σπουδών, τον καθορισμό του Ιδρυματικού Υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης, τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και των Εποπτών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών, τη συνεργασία με τους φορείς υποδοχής και τις υποχρεώσεις τους, τη διαδικασία αλλαγής φορέων υποδοχής, το πρότυπο της σύμβασης πρακτικής άσκησης, τη διευκόλυνση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

---

Με το εν λόγω νομοσχέδιο:

Κεφάλαιο Α
Με το παρόν Μέρος μεταρρυθμίζεται και βελτιώνεται συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), μέσω μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, την κωδικοποίηση και τη ριζική αναμόρφωση των υφιστάμενων διατάξεων. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων και δομών τους, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, η διασύνδεσή τους με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και η παροχή πρόσθετων εργαλείων για την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου, της Εθνικής Στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, με το Κεφάλαιο Β' εισάγονται ρυθμίσεις για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Το νέο μοντέλο διοίκησης και η κατανομή των αρμοδιοτήτων ανά όργανο διοίκησης έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας, τον περιορισμό του υπερσυγκεντρωτισμού, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την ουσιαστική προαγωγή της αυτονομίας των Πανεπιστημίων και του εξωστρεφούς χαρακτήρα τους, που μεταξύ άλλων συνδράμουν στην ανάπτυξη της χώρας και προσφέρουν πολλαπλά οφέλη προς την κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου ΣΤ', στόχος των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών, Πανεπιστημιακών Μουσείων και ιδίως των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων, καθώς εισάγεται πλήρες και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους. Παρέχονται δυνατότητες ανάπτυξης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών που δεν θα προσφέρουν μόνο στην εκπαίδευση και την έρευνα που παράγεται εντός των Α.Ε.Ι., αλλά θα προσφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία με τη λειτουργία τους. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτεται το νομικό κενό που υπήρχε για το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, καθώς το ισχύον πλαίσιο του π.δ. 159/1984 (Α' 53) ήταν παρωχημένο, δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες κάθε Πανεπιστημίου και είχε δημιουργήσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των μονάδων αυτών.

Στόχος των ρυθμίσεων των Κεφαλαίων Ζ' έως Ι' είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. Με τις ρυθμίσεις αυτές ενισχύεται η ποιότητά τους, καθώς απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίησή τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, καθώς και η περιοδική πιστοποίησή τους στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσονται κάθε πέντε (5) έτη. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι ρυθμίσεις για την ενίσχυση του διεπιστημονικού χαρακτήρα των προγραμμάτων σπουδών, μέσω της ίδρυσης κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο συνεργασίας Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., η εισαγωγή του θεσμού της εσωτερικής κινητικότητας των φοιτητών προς προγράμματα σπουδών άλλου Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου, η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από άλλα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι., η δυνατότητα εκπόνησης προγράμματος δευτερεύουσας κατεύθυνσης ενός έτους, η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, η θεσμοθέτηση και αναβάθμιση του θεσμού της πρακτικής άσκησης και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία στην οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, αξιοποιώντας και την εμπειρία που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο του κορωνοϊού.

Με το Κεφάλαιο ΙΖ' εισάγονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που διασφαλίζει τις αρχές της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας στον τρόπο εκλογής και εξέλιξης, προάγει την αριστεία και αντιμετωπίζει ριζικά τα φαινόμενα που ανέκυπταν κατά τη διαδικασία εκλογής, όπως ο καθορισμός ιδιαίτερα στενών γνωστικών αντικειμένων και η πλημμελής συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων. Επιπλέον προβλέπονται αποκλειστικές προθεσμίες προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης και ο μέσος χρόνος να μην υπερβαίνει το ένα έτος, καθώς παρατηρείται ότι ο μέσος χρόνος μπορεί να αγγίξει και τα 2- 3 έτη. Τέλος, ενισχύεται ο θεσμός του ελέγχου νομιμότητας τόσο εσωτερικά από το Α.Ε.Ι., όσο και εξωτερικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται πλέον από συλλογικό όργανο, το Συμβούλιο Διοίκησης, ενώ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιουργείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο που συνδράμει τον Υπουργό στον έλεγχο νομιμότητας.

Με το Κεφάλαιο Κ' εισάγονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των Α.Ε.Ι. και την προσέλκυση νέων επιστημόνων από την αλλοδαπή, συμβάλλοντας στο “brain gain”. Η εισαγωγή νέων κατηγοριών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, που χρηματοδοτούνται κυρίως από ίδιους πόρους των Α.Ε.Ι., όπως Συνεργαζόμενοι Καθηγητές (Joint Chairs), Επισκέπτες Καθηγητές, Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητες, αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της αλλοδαπής, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των Α.Ε.Ι.

Στόχος της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας και των Ερευνητικών Ινστιτούτων ανά Α.Ε.Ι., αλλά και των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) ως διακριτών νομικών προσώπων, σύμφωνα με τα Κεφάλαια ΙΣΤ' και ΚΘ', αντίστοιχα, είναι η παροχή των αναγκαίων εργαλείων στα Α.Ε.Ι. και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την ενίσχυση και μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και εν γένει του επιστημονικού έργου που παράγεται εντός των Α.Ε.Ι., η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων και η ανάπτυξη διεπιστημονικών κλάδων, με στόχο την ανάπτυξη της χώρας και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.


Δείτε ακολούθως το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης