Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας οι Προκηρύξεις για τα τρία πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού

15 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας οι Προκηρύξεις για τα τρία πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος (ν. 4887/2022) ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με την χορήγηση ελκυστικών κινήτρων σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κλάδων, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, της αγροδιατροφής η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για στοχευμένες επενδύσεις, επιτρέποντας στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες και καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, καθώς παρέχεται η δυνατότητα και η ευελιξία στους επενδυτές να δημιουργούν και συγχρόνως να προσαρμόζουν τις επιλογές τους στις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως θα διαμορφώνεται στην εξέλιξη της σημερινής πραγματικότητας.

Βασικό χαρακτηριστικό του νόμου 4887/2022 είναι η θέσπιση 13 καθεστώτων ενίσχυσης που αφορούν παραδοσιακούς, καθοριστικούς για την εθνική οικονομία, τομείς και κλάδους, όπως της μεταποίησης, του τουρισμού, της αγροδιατροφής, των υπηρεσιών κ.λπ., αλλά και επιχειρηματικές, σύγχρονης μορφής, οικονομικές δραστηριότητες, όπως της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, της έρευνας και εφαρμοσμένης καινοτομίας, του Νέου Επιχειρείν κ.λπ., που θα αποτελέσουν κύριες αναπτυξιακές πολιτικές της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και θα υποστηριχθούν επίσης από το ΕΣΠΑ 2021 -2027 αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος φιλοδοξεί επιπρόσθετα να μεταβάλλει ουσιαστικά το περιβάλλον χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δημόσιων πόρων και προς τον σκοπό αυτό έχουν περιληφθεί διατάξεις που αναφέρονται στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, και πιστοποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων, αξιοποιώντας ισότιμα τις θεσμικές μορφές της Δημόσιας Διοίκησης με τους μηχανισμούς και φορείς της ιδιωτικής οικονομίας π.χ. ορκωτοί ελεγκτές, ιδιώτες επιστήμονες - μέλη Ε.Μ.Π.Α και Ε.Μ.Π.Ε. ενώ ακόμη τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διενέργεια των αναγκαίων σταδίων, η μη τήρηση των οποίων οδηγεί στη λήψη διορθωτικών μέτρων και ενεργειών.

Εντός του πλαισίου αυτού αναπτύσσεται και το νέο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.- Αν) που θα υποστηρίξει τα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4887/2022 υιοθετώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές με κύριο στόχο την διευκόλυνση των φορέων των επενδυτικών προτάσεων αλλά και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης που είναι αρμόδιες για εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ήδη είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας οι Προκηρύξεις για τα τρία πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων, ήτοι της Μεταποίησης - Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων και της Αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, ενώ έχει εκκινήσει και η διαδικασία έκδοσης των σχετικών κοινών Υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό κονδυλίων καθώς και της απόφασης σύστασης της Επιτροπής Αξιολόγησης, της οριστικοποίησης των πινάκων με τα πρότυπα κόστη των επιλέξιμων δαπανών, της καταγραφής των περιοχών αυξημένων κινήτρων κ.λπ.

Στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και η ανάπτυξη των αναγκαίων εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία με την χρονικά προσδιορισμένη έναρξη υποβολής αιτήσεων του κάθε καθεστώτος ενίσχυσης.

Σημειώστε ότι για το καθεστώς ενίσχυσης«Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» εκδόθηκε πρόσφατα η απόφαση για τον καθορισμό του ποσού κατά είδος ενισχύσεων: 70757/13.07.2022 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022, του έτους 2022Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης