Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με διατάξεις για την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών

Οικονομικές Ειδήσεις

29 Ιούνιος 2022
Taxheaven.grΝέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βολή  «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΗ Α' - Β'

1. Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο των προτεινόμενων διατάξεων. (άρθρα 1 - 2)


2. Εισάγονται ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μνημονευόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και συγκεκριμένα:

α. Προσδιορίζονται οι έχοντες δικαίωμα υπογραφής δήλωσης υποστήριξης μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

β. Ορίζεται η αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση του επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης της ομάδας διοργανωτών πρωτοβουλίας πολιτών και καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτής.

γ. Απαριθμούνται οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται στα μέλη της ομάδας διοργανωτών πρωτοβουλίας πολιτών καθώς και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποστηρίζει το έργο της ή είναι συμβεβλημένο με αυτή.

δ. Καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω απαγορεύσεων (ποινή φυλάκισης ή/και χρηματική ποινή μέχρι πενήντα (50.000) ευρώ.

ε. Προβλέπεται ο καθορισμός, με υπουργική απόφαση, των απαραίτητων τεχνικών λεπτομερειών για την πιστοποίηση του επιμέρους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης και παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις.   (άρθρα 3 - 9)

ΜΕΡΟΣ Γ'

1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4648/2019 σχετικά με τη διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:


α. η άσκηση των καθηκόντων των εποπτών εκλογών και των γραμματέων που κωλύονται από τον διαπιστευμένο Έλληνα Πρέσβη στη συγκεκριμένη χώρα ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της ελληνικής διπλωματικής αποστολής που ορίζεται με απόφαση του Έλληνα Πρέσβη,

β ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων με φροντίδα των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (άρθρα 10 - 13)

2. Τροποποιούνται διατάξεις του π.δ.26/2012 αναφορικά με την εκλογή βουλευτών και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Προσδιορίζεται η αρμόδια δικαστική αρχή για την επίλυση διαφωνίας σχετικά με τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων.

β. Καθορίζεται η συμμετοχή των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών του άρθρου 43 του ως άνω π.δ.

γ. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αναθεώρηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών.

δ. Ορίζεται ότι, η ανακήρυξη των βουλευτών στις βουλευτικές εκλογές γίνεται από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου (αντί του πρωτοδικείου που προβλέπεται σήμερα). (άρθρα 14 - 21)

ΜΕΡΟΣ Δ'

1. Επέρχονται τροποποιήσεις στο π.δ.15/2022 αναφορικά με τη χρηματοδότηση και τον οικονομικό έλεγχο των πολιτικών κομμάτων, οι κυριότερες των οποίων εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:


α. Επιτρέπεται μόνο στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς κομμάτων που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, να πραγματοποιούν πληρωμές προς τρίτους για την κάλυψη των δαπανών τους, χωρίς τη χρήση των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών, εφόσον οι πληρωμές αυτές δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ετησίως (αντί 20.000 ευρώ που ισχύει).

β. Αυξάνεται σε χίλια (1.000) ευρώ (από 500 ευρώ που ισχύει), το ύψος των πληρωμών σε τρίτους που δύναται να πραγματοποιεί κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών του, χωρίς τη χρήση ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού.

γ. Προβλέπεται η δημοσίευση του ισολογισμού των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση το πρώτο πεντάμηνο κάθε έτους (αντί του πρώτου διμήνου που ισχύει).

δ. Επανακαθορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις (πρόστιμα) σε βάρος των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων καθώς και των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το π.δ.15/2022.

ε. Συνιστά ποινικό αδίκημα για τους τρίτους και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μηνών η παράβαση από μέρους τους των μνημονευόμενων απαγορεύσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

στ. Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
(άρθρα 22 - 33)

ΜΕΡΟΣ Ε'

Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).


Ειδικότερα:

1. Ορίζεται ότι, η διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων δήμων, καθώς και η υλοποίηση των στόχων και δράσεων του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων στα διοικητικά όρια κάθε περιφέρειας, ασκείται μόνο από έναν (1) ΦΟΔΣΑ, δημόσιο νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Κατά τα ισχύοντα υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας σε κάθε περιφέρεια ενός (1) έως και τρείς (3) ΦΟΔΣΑ, καταργουμένων εφεξής των σχετικών ρυθμίσεων του άρθρου 225 του ν.4555/2018.   (άρθρα 34, 35)

2.α. Όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, ορίζεται ότι:

- Οφειλές που προέρχονται από εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αναλαμβάνονται αυτοδίκαια από τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ, στον οποίο μεταβιβάζονται και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις που προέρχονται από τις ανωτέρω εργασίες.

- Οφειλές που προέρχονται από εργασίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και οι οποίες υλοποιήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο από τους καταργούμενους ΦΟΣΔΑ και βαρύνουν αυτούς, αναλαμβάνονται αυτοδίκαια από τον οικείο δήμο.

β. Καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των δύο Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ με την ίδια σχέση εργασίας:

- το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) προσωπικό των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ,

- το μόνιμο και με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. προσωπικό της ΕΔΑΚΙ Α.Ε., που απασχολείται σε εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό του καταργημένου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου, το οποίο καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου Ζακύνθου, πλην του προσωπικού που απασχολείται σε εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το οποίο καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων με την ίδια σχέση εργασίας.   (άρθρο 36)

3.α. Όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική περιοχή του Βορείου Αιγαίου, προβλέπεται ότι εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος, οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου καθώς και οι Δήμοι Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου εντάσσονται υποχρεωτικά ως μέλη στους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [«Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε.» (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.) και «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. Α.Ε.), αντίστοιχα].

β. Ρυθμίζονται θέματα οφειλών, απαιτήσεων και προσωπικού αναφορικά με τη διαχείριση, συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των προαναφερόμενων δήμων. (άρθρο 37)

4. Όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων, στην εν λόγω περιφέρεια, ως μοναδικοί φορείς οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων ορίζονται: α) για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α.)», «Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.), με έδρα τα Χανιά και δήμους-μέλη τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και β) για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου ο σύνδεσμος με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ», «Ε.Σ.Δ.Α.Κ.», με έδρα το Ηράκλειο και δήμους-μέλη τους δήμους των περιφερειακών ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου. (άρθρο 38)

5.α. Επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ (υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, διενέργεια από 1η.1.2023 ανάλυσης της σύστασης των αστικών στερεών αποβλήτων ανά τριετία, καταχώριση στοιχείων στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα κ.λπ.) καθώς και οι αρμοδιότητες που ασκούνται από κοινού με τους δήμους (εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης - μείωσης παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία των έργων και εκπόνηση των απαραίτητων μελετών κ.λπ.).

β. Επιπλέον, οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να προβαίνουν στη διαχείριση ιλύος αστικού τύπου, στην κατασκευή και λειτουργία πράσινων σημείων, στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων και Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (Κ.Δ.Ε.Υ.) κ.λπ.

γ. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων των δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων. (άρθρα 39 - 41)

6.α. Εισάγονται διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα αναφορικά με την περιέλευση στους οικείους ΦΟΔΣΑ:

- της κυριότητας των ακινήτων, των έργων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των οποίων η χρηματοδότηση προήλθε από δημόσιους και ενωσιακούς πόρους κ.λπ., χωρίς αντάλλαγμα και λοιπές επιβαρύνσεις,

- κατά χρήση των προαναφερόμενων υποδομών και έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους των δήμων.

β. Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση και δωρεάν, με κ.υ.α., περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στους ΦΟΔΣΑ και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). (άρθρα 42 - 43)

ΜΕΡΗ ΣΤ' - Η'

Περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.


Ειδικότερα:

1.Επέρχονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία που διέπει τους ο.τ.α. και μεταξύ

άλλων:

α. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χρηματοδότηση από τους ο.τ.α. ανωνύμων εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν κατά πλειοψηφία κατά την 30η.4.2022 και οι οποίες έχουν σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων.

β. Επεκτείνεται και για τις δηλώσεις καθορισμού της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, που υποβλήθηκαν από την 1η.1.2022 έως και την 23η.3.2022, η εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.4830/2021 όπως ισχύει, περί διαγραφής του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και εξόφλησης των οφειλών από τέλη σε δόσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Επιπλέον, ορίζεται ότι χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από τους πολίτες, πέραν των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη διάταξη, επιστρέφονται κατόπιν αίτησής τους.

γ. Συμπληρώνεται το πλαίσιο (άρθρο 109 του ν.3852/2010) για την αναδοχή από τους οικείους ο.τ.α. βεβαιωμένων οφειλών των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ.410/1995 που έχουν λυθεί ή λύονται, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους. Συγκεκριμένα:

- Απαλείφονται κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εξαιρουμένων των αυτοτελώς βεβαιωμένων φορολογικών και διοικητικών προστίμων, από οφειλές τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι οικείοι ο.τ.α. αναλαμβάνουν την κύρια οφειλή και το υπολειπόμενο ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων κατά τα προαναφερόμενα.

-   Περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη

διαγραφή των ανωτέρω οφειλών και τη βεβαίωση αυτών σε βάρος του οικείου ο.τ.α [σύνταξη χρηματικού καταλόγου μόνο για τα ποσά της κύριας οφειλής και του υπολειπόμενου μη απαλειφθέντος ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων κ.λπ.].

- Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων και: i) για οφειλές εταιρειών με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα, στις οποίες οι ο.τ.α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού ή μετοχικού τους κεφαλαίου πλέον ενός ακόμη εταιρικού μεριδίου ή μετοχής, ii) για αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων περί αναδοχής οφειλών, που έχουν ληφθεί πριν από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και οι οφειλές αυτές δεν έχουν αποπληρωθεί.

- Επιτρέπεται η εξόφληση της κύριας οφειλής και του υπολειπόμενου ποσοστού των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων από τον οικείο δήμο, με συμψηφισμό σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων του από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ή από ίδιους πόρους, επιτρεπόμενης και της σύναψης δανείου, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων για την πιστοληπτική ικανότητα αυτού (παρ. 1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010).

- Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με κ.υ.α., επιμέρους ζητημάτων (προϋποθέσεις, διαδικασία κ.λπ.) εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

δ. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι λοιποί μνημονευόμενοι φορείς (άρθρο 100 του ν.3852/2010), συστάδων σύμπραξης φορέων και επιχειρήσεων (clusters), που λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες σε περιφερειακό επίπεδο.

ε. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός (για 10 έτη) ως προς τη μεταβίβαση υφιστάμενων (προ του ν.4093/2012 όπως ισχύει) διοικητικών αδειών περιπτέρων, κυλικείων κ.λπ.   (άρθρα 44 - 50)

2.α. Καθιερώνεται η 6η Απριλίου ως Ημέρα Θρακικού Ελληνισμού και καθορίζονται, με π.δ., θέματα σχετικά με την οργάνωση των εκδηλώσεων μνήμης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και του δημοτολογίου (συμπλήρωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, κατά περίπτωση). (άρθρα 51 - 53)

3. Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του δημόσιου τομέα (εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ., κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ο.τ.α., διενέργεια δομημένης συνέντευξης για την επιλογή προϊσταμένων, δυνατότητα των ειδικών συμβούλων, συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων να συντάσσουν σχέδια αναθέσεων συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες κ.λπ.). (άρθρα 54 - 60)

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση (άρθρα 3, 8, 9 του ν.2946/2001) και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, επαναπροσδιορίζονται τα αρμόδια όργανα (δήμαρχος, περιφερειάρχης, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) επιβολής των διοικητικών κυρώσεων / προστίμων για παραβάσεις που τελούνται επί των οριζόμενων επιφανειών και εγκαταστάσεων προβολής, κατά περίπτωση καθώς και αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, διαφημίσεων και επιγραφών.   (άρθρα 61 - 63)

5.α. Παρατίθενται οι μεταβατικής ισχύος ρυθμίσεις και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

β. Παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους (εντός του Ιουνίου 2022) και για ένα (1) έτος, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν συναφθεί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων κατ' εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 25 του ν.4613/2019, εφόσον δεν έχουν ανασταλεί (άρθρο 206 παρ. 2 και 6 του ν.4820/2021), για την κάλυψη των αναγκών του. (άρθρα 64 - 67)


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF