Η τροπολογία για τους συντελεστές ΦΠΑ σε μάσκες, προϊόντα ατομικής υγιεινής, φίλτρα αιμοκάθαρσης - Νέοι συντελεστές φορολογίας στα τυχερά παίγνια

Οικονομικές Ειδήσεις

28 Ιούνιος 2022
Παράταση του συντελεστή ΦΠΑ 6% σε μάσκες και μέσα ατομικής προστασίας - Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας Taxheaven.gr


Νέα τροπολογία κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Παρατείνονται έως την 31η.12.2022:

- από τη λήξη της (31η12.2000), η προθεσμία σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση των οριζόμενων πιστοποιητικών,

- εκ νέου, από τη λήξη της (30η.6.2022),
ί) η αναστολή επιβολής φόρου δωρεάς, σε νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001,
ii) η υπαγωγή σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. της εισαγωγής αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό ή τους διαδόχους του,

- η υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% των αναφερόμενων ειδών (φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης κ.λπ.) και αγαθών ατομικής υγιεινής και προστασίας στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον COVID-19 (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι, αντισηπτικά διαλύματα κ.λπ.).


2.Επαναπροσδιορίζονται:

- η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 για εξώδικη επίλυση εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών,

- η προθεσμία για την εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης και την έκδοση των σχετικών πρακτικών.


3.Τροποποιείται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001) ως προς τη φορολόγηση κτήσης κερδών από τυχερά παίγνια και συγκεκριμένα:

-επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των κερδών από τυχερά παίγνια που υποβάλλονται σε φόρο,

-τίθενται οι ορισμοί του κέρδους για συγκεκριμένες κατηγορίες παιγνίων και της παικτικής συνεδρίας που διεξάγεται από αδειοδοτημένους παρόχους,

-ορίζονται διακριτοί συντελεστές φορολογίας ανά κατηγορία τυχερού παιγνίου,

-προβλέπεται με κ.υ.α. η διάθεση ποσοστού των εσόδων από τις κατηγορίες των μνημονευόμενων στην υπό ψήφιση διάταξη φόρων για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων,

-προβλέπεται ρητά ότι, ειδικά για τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων (περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.2961/2001), η σχετική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την καταβολή του επάθλου,

- ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής.4. Παρατείνονται έως τις οριζόμενες ημερομηνίες οι προθεσμίες:


- αποστολής του Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2021 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς το Ελεγκτικό Συνέδριο,

- αποστολής της σχετικής με την ορθότητα των ως άνω παραδοτέων Διαδήλωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς το Υπουργείο Οικονομικών και

- εισαγωγής των ως άνω παραδοτέων από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία προηγείται της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

5. Επιτρέπεται για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου εκάστου έτους, η απόσπαση υπαλλήλων εντός της Αρχής, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ.
Α. Αιτιολογική έκθεση


Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


Άρθρο 1

Με το άρθρο 152 του ν. 4808/2021 (Α' 101), προστέθηκε παρ. 5 στο άρθρο 18 του α.ν. 1521/1950 (Α' 245) και δόθηκε η δυνατότητα σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, χωρίς την προσκόμιση από τον πωλητή των απαιτούμενων πιστοποιητικών για τα συμβόλαια που θα συντάσσονταν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του ν. 4808/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή έως τις 19.6.2022. Αντίστοιχη δυνατότητα είχε άλλωστε παρασχεθεί και με προγενέστερους νόμους (ν. 3427/2005, ν. 3522/2006, ν. 3763/2009, ν. 4141/2013).

Εντούτοις, λόγω των δυσχερειών που έχουν προκόψει λόγω του πλήθους των ανεκτέλεστων προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί μέχρι τις 31.12.2000, ιδίως λόγω του κτηματολογίου και της αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των καθολικών/ειδικών διαδόχων αυτού και, ως εκ τούτου, προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών, κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας που ορίζεται με την ανωτέρω διάταξη, για τη σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης, μέχρι τις 31.12.2022.

Άρθρο 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 300 του ν. 4738/2020 (Α' 207), περί αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα, έως τις 31.12.2022.

Άρθρα 3 και 4

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται έως τις 31.12.2022 η εφαρμογή υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% για αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας των παρ. 47 και 50 του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 3) και για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (άρθρο 4).

Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως τις 31.12.2022 η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% και στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και στην παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 52 και 53 του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ.Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εξώδικης επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών έως τις 29 Ιουλίου 2022, αντί της ισχύουσας 31ης Δεκεμβρίου 2020, με στόχο την εξωδικαστική επίλυση μεγαλύτερου πλήθους τέτοιων φορολογικών διαφορών.

Επίσης παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής, της έκδοσης πρακτικών εξώδικης επίλυσης και της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης των αιτήσεων.
Άρθρα 9-11

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και 92 του ν. 2961/2001 (Α' 266) και εξορθολογίζεται το πλαίσιο υπολογισμού των φορολογικών συντελεστών και στα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ (αριθμολαχεία). Ορίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες των κερδών από παίγνια που υποβάλλονται σε φόρο και οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο «Στοίχημα» της περ. γ' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180) περιλαμβανομένων βα) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (Α' 180), ββ) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, βγ) του αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών που διεξάγεται σύμφωνα με τον ν. 4338/2015 (Α' 131), γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε παικτικές συνεδρίες από αδειοδοτημένους παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39 και 45 του ν. 4002/2011, ήτοι τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο και το πόκερ και οι παραλλαγές του, δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219), εκτός αυτών των περ. β' και γ' του άρθρου 58 του ν. 2961/2001. Επίσης, ορίζονται οι φορολογικοί συντελεστές και για τα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ.

Είναι γεγονός ότι με την προηγούμενη τροποποίηση των άρθρων 58 και 60 του ν. 2961/2001, η οποία πραγματοποιήθηκε με τον ν. 4764/2020 (Α' 256), άλλαξαν η φορολογική βάση και οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, τα οποία διεξάγονται από αδειοδοτημένους παρόχους του άρθρου 45 του ν. 4002/2011 και τον ΟΠΑΠ. Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν ο φόρος υπολογίζεται πλέον με βάση το δελτίο αντί της στήλης και ταυτόχρονα μειώθηκαν οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου. Η μεταρρύθμιση αποδείχθηκε ιδιαιτέρως επιτυχής σε ό,τι αφορά την απόδοση φόρου από τους παρόχους διαδικτυακού στοιχήματος. Αντίθετα για τα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ (αριθμολαχεία), η μεν καθιέρωση του δελτίου ως βάσης υπολογισμού του φόρου λειτούργησε θετικά, η δε μείωση των συντελεστών αρνητικά, με αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητας της φορολογίας σε αυτό το σημείο. Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά για τα έσοδα της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 2961/2001 (δηλαδή τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων), η δήλωση του άρθρου 92 του ν. 2961/2001 (Α'266) υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την καταβολή του επάθλου.».

Άρθρο 12

Αντιμετωπίζει την ανάγκη εμπρόθεσμης: α) αποστολής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, του Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2021, στην αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου, β) αποστολής από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Έκθεσής του (Διαδήλωσης) επί της ορθότητας και αξιοπιστίας αυτών στο Υπουργείο Οικονομικών και γ) εισαγωγής αυτών από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων.

Άρθρο 13

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η δυνατότητα ενίσχυσης των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με προσωπικό κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο φόρτο εργασιών της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ιδίως σε τουριστικές περιοχές, κατά παρέκκλιση της παρ. 11 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007(Α'26), καθ' ό μέρος απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασης.


Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1

Η αδυναμία σύμπραξης του πωλητή ή των καθολικών/ειδικών διαδόχων αυτού και προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Άρθρο 2

Κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας για κοινωνικούς λόγους.

Άρθρα 3 και 4

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα οριακές συνθήκες που δημιουργήθηκαν παγκοσμίως για τις οικονομίες και τους πολίτες των χωρών, με τη χώρα μας να μην αποτελεί εξαίρεση, υπήχθησαν μέχρι 30.06.2022 κάποια αγαθά και υπηρεσίες στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Για τα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας και για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης κρίνεται σκόπιμη για κοινωνικούς λόγους και για την ελάφρυνση των τελικών καταναλωτών των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών η παράταση μέχρι τις 31.12.2022 του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%.

Άρθρο 5

Η συνέχιση των συνθηκών δυσπραγίας στον συγκεκριμένο τομέα που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και στην ενεργειακή κρίση.

Άρθρα 6-7

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η οποία ενέσκηψε κατά τρόπο εξαιρετικά έντονο από το έτος 2010 και εντεύθεν, ένας μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών και χειροτεχνών αναγκάστηκαν να προβούν σε διακοπή δραστηριότητας, μη δυνάμενοι να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που συνεπαγόταν η διατήρηση ενεργής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για τον λόγο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέφθηκε ως έργο με Κωδικό 16715 (Υποέργο 1) η παροχή κινήτρων «δεύτερης ευκαιρίας», για όσους αναγκάστηκαν να «κλείσουν» τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Εν προκειμένω, όσοι καλλιτέχνες - χειροτέχνες προβούν σε επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους έως τις 30.6.2023, απαλλάσσονται για τα έτη 2022, 2023 και 2024 από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ποσού εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ για κάθε έτος. Επίσης για την ίδια κατηγορία καλλιτεχνών-χειροτεχνών εισάγεται ένα επιπλέον κίνητρο και συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιδότηση του κύκλου εργασιών των πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) εξ όσων προβούν σε επανέναρξη δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 6, για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ έκαστος.

Περαιτέρω παρέχεται σημαντική έκπτωση σε όλους τους ενεργούς καλλιτέχνες -χειροτέχνες για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2022 και το οφειλόμενο τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ από εξακόσια πενήντα (650) ευρώ.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι η παροχή κινήτρων προς επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και τους χειροτέχνες προκειμένου, είτε να δραστηριοποιηθούν ξανά επαγγελματικά, είτε να διατηρήσουν την επαγγελματική

τους δραστηριότητα, παρά την οικονομική κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας, εξασφαλίζοντας τον βιοπορισμό τους, αλλά και εισφέροντας στην εθνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, αμφότερα τα κίνητρα στόχο έχουν την ενδυνάμωση του κλάδου και την επανένταξη στην ενεργή και δηλωμένη δραστηριότητα του πολιτιστικού και χειροτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η οποία επανένταξη αφενός θα το θωρακίσει εργασιακά και ασφαλιστικά και αφετέρου θα ενισχόσει τον βιοπορισμό των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και τη συνολικότερη πολιτιστική και χειροτεχνική παραγωγή της Ελλάδος.


Άρθρο 8

Λόγω της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στη δικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών με συνακόλουθη συνέπεια την καθυστέρηση στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων.


Άρθρα 9-11

Η απόδοση των φορολογικών μέτρων, και στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική φορολόγηση των τυχερών παιγνίων αποτελεί βασικό στόχο της φορολογικής πολιτικής. Στο πεδίο της φορολόγησης των τυχερών παιγνίων, τα νομοθετικά μέτρα της προηγούμενης τροποποίησης των άρθρων 58 και 60 του ν. 2961/2001 (Α'266) με τον ν. 4764/2020 (Α'256) απέδωσαν σημαντικά σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των διαδικτυακών εταιρειών, οι οποίες υπό το προηγούμενο καθεστώς απέδιδαν ελάχιστο φόρο κερδών. Εντούτοις, δεν ήταν εξίσου αποτελεσματικό το μέτρο για τα παίγνια του ΟΠΑΠ που δεν υπάγονται στην κατηγορία του στοιχήματος λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών (αριθμολαχεία). Αυτό συνέβη, επειδή, εξαιτίας της πανδημίας, μειώθηκαν δραστικά τα κέρδη που μοίρασε ο ΟΠΑΠ τα έτη 2020 και 2021 και άλλαξε η σύνθεσή τους ανά παιχνίδι και κατηγορία ύψους κερδών. Η αποτελεσματική φορολόγηση των τυχερών παιγνίων είναι αναγκαία, κατά τρόπο, όμως, ορθολογικό που δεν θα πλήξει περαιτέρω τις ήδη επιβαρυμένες από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας επιχειρήσεις του κλάδου (πρακτορεία).
Άρθρο 12

Λόγω των ειδικών συνθηκών και των έκτακτων μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (άδειες ειδικών συνθηκών, εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία), οι υπηρεσίες λειτούργησαν με περιορισμένο προσωπικό για μεγάλο διάστημα. Αυτό, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση του αρμόδιου για την κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων Τμήματος, τον πεπαλαιωμένο και ανεπαρκή εξοπλισμό της Διεύθυνσης και τη δυσκολία προσαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε αναγκαίες αλλαγές, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται καθυστερήσεις στις διαδικασίες κατάρτισης του Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2021.

Επίσης, με το άρθρο 85 του ν. 4916/2022 (Α' 65) δόθηκε παράταση ενός (1) μηνός (ήτοι μέχρι τις 30.4.2022) στην προθεσμία για την έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων για δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) οικονομικού έτους 2021, με συνέπεια την ανάλογη καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του Απολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Τέλος, κατά την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου του π.δ. 54/2018 (Α' 103), προκύπτουν διάφορα θέματα αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό ορισμένων δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού (π.χ. επιστρεπτέα προκαταβολή, διάφορα ταμεία, φορολογική απαίτηση του άρθ. 27Α του ν. 4172/2013) και είναι αναγκαία η παροχή πρόσθετου χρόνου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2021, παρίσταται επιτακτική η ανάγκη για την παράταση, κατά ένα (1) μήνα, της προθεσμίας α) για την αποστολή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, του Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2021, στην αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου, β) την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Έκθεσής του (Διαδήλωσης) επί της ορθότητας και αξιοπιστίας αυτών, στο Υπουργείο Οικονομικών και γ) την εισαγωγή αυτών από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων.

Άρθρο 13

Ο περιορισμός που τίθεται με την παρ. 11 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α'26), δυσχεραίνει και πολλές φορές δεν επιτρέπει καν την ενίσχυση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με προσωπικό, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδίως σε τουριστικές περιοχές με αυξημένο φόρτο εργασιών λόγω α) ανάγκης εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων (π.χ. Δ.Ο.Υ. Μυκόνου) και β) μαζικών εισροών τουριστών στις πύλες εισόδου (π.χ. λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α'294), για τη σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων, παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 2

Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα -Τροποποίηση άρθρου 300 ν. 4738/2020

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 300 του ν. 4738/2020 (Α' 207) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία αναστολής και το άρθρο 300 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 300

Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών

Η περ. α' της ενότητας Β' του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (Α' 266) αναστέλλεται για δωρεές που πραγματοποιούνται από την ψήφιση του νόμου μέχρι την 31η.12.2022. Για το χρονικό διάστημα της παρούσας τα νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς.».

Άρθρο 3

Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ειδών ατομικής υγιεινής και προστασίας-Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου πρώτου της 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται για αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως τις 31.12.2022.».

Άρθρο 4

Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης -Τροποποίηση παρ. 47 Κεφαλαίου Α, «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α..

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α, «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος III, του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως τις 31.12.2022 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.».

Άρθρο 5

Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας - Τροποποίηση άρθρου 299 ν. 4738/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α' 207) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου μέχρι την 31η.12.2022.».Άρθρο 8
Παράταση υποβολής αιτήσεων και λειτουργίας Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 16 ν. 4714/2020

Στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148), α) στην παρ. 3 παρατείνονται οι προθεσμίες του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου και προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, β) στην παρ. 6 παρατείνονται οι προθεσμίες του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου και οι παρ. 3 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1 με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1. Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας.».

«6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2023 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.».

Άρθρο 9

Κατηγορίες τυχερών παιγνίων που υποβάλλονται σε φόρο - Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 2961/2001

1. Στο άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (Α' 266) α) στην παρ. 1 αα) η περ. β) τροποποιείται ως προς την αναφορά των τυχερών παιγνίων, αβ) οι περ. γ) και δ) αντικαθίστανται, αγ) προστίθεται περ. στ), β) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58

Αντικείμενο, υποκείμενο του φόρου και χρόνος φορολογίας
4

1. Σε φόρο υποβάλλονται:

α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανόμενου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,

β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο «Στοίχημα» της περ. γ' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180) περιλαμβανομένων βα) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (Α' 180) ββ) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγουν αδειοδοτημένοιπάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, βγ) του αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών που διεξάγεται σύμφωνα με τον ν. 4338/2015 (Α' 131),

γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε παικτικές συνεδρίες από αδειοδοτημένους παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39 και 45 του ν. 4002/2011, ήτοι τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο και το πόκερ και οι παραλλαγές του. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου.,

δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219), εκτός αυτών των περ. β) και γ) της παρούσας,

ε) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιοσδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα,

στ) τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων. Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5) δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι είναι ερασιτέχνης ως προς τη δραστηριότητά του αυτή. Οι κύριοι δρομώνων ίππων που δεν είναι ερασιτέχνες φορολογούνται για τη δραστηριότητα τους αυτή σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α'167).

2. Υπόχρεος στον φόρο είναι ο δικαιούχος του κέρδους. Κέρδος από τυχερό παίγνιο των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 είναι το ποσό που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως αποτέλεσμα του τυχερού παιγνίου, αφαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο παίγνιο αυτό.

3. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο καταβολής του κέρδους ή της παροχής.

4. Αν αντικείμενο του φόρου είναι κινητό ή ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία του, που εξευρίσκεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως και 16 και 18.

5. Καταργείται.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εξής.

Άρθρο 10
Συντελεστές φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια - Τροποποίηση άρθρου 60 του ν. 2961/2001

Στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001, α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίσταται, γ) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60 Υπολογισμός του φόρου

1. Τα κέρδη της παρ. 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο ως εξής:

α) Τα κέρδη της περ. α) υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για κέρδη από χίλια ευρώ και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω, β) Τα κέρδη της περ. β) υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου
0-100 0,0%
100,01 - 200 2,5%
200,01 - 500  5%
>500 7,5%
   
Για τα παίγνια της περίπτωσης αυτής, ως δελτίο νοείται η καταχώριση πρόβλεψης του παίκτη, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα. Αν το δελτίο αφορά σε ένα στοιχηματικά γεγονός, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με την προσφερόμενη απόδοση του επιλεγέντος στοιχηματικού γεγονότος. Αν το δελτίο αφορά σε περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με το γινόμενο όλων των προσφερόμενων αποδόσεων καθενός από τα επιλεγέντα στοιχηματικά γεγονότα, γ) Τα κέρδη της περ. γ), που πληρώνονται ή πιστώνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, υποβάλλονται σε φόρο μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον πρόκειται για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

δ) Τα κέρδη της περ. δ) υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

 

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου
0-100 0,0%
100,01 - 200 2,5%
200,01 - 500  5%
500,01-2.500 10%
>2.500 20%Ως δελτίο νοείται η καταχώριση κάθε συνόλου επιλογών του παίκτη το οποίο συνιστά μία αυτοτελή συμμετοχή του σε μία κλήρωση ή έναν διαγωνισμό εκάστου παιγνίου.

ε) Τα κέρδη και οι παροχές της περ. ε) υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείμενο.

στ) Τα έσοδα της περ. στ) φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

2. Ποσοστό των εσόδων από τις κατηγορίες φόρων των περ. β) και δ) της παρ. 1 χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Άρθρο 11

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης - Τροποποίηση άρθρου 92 του ν. 2961/2001

1. Στο άρθρο 92 του ν. 2961/2001 (Α' 266), περί φορολογίας κτήσης κερδών από λαχεία, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 92 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 92

Προθεσμία υποβολής δήλωσης

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταβολή του κέρδους στον δικαιούχο. Ειδικά για τα έσοδα της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 58 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την καταβολή του επάθλου.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εξής.

Άρθρο 12

Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Διαδήλωσης οικονομικού έτους 2021 από και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων

Τ

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014 (Α'143), για την αποστολή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του Απολογισμού και του Ισολογισμού μαζί με τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2021 παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.

2. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Υπουργείο Οικονομικών της Έκθεσής του (Διαδήλωσης) επί της ορθότητας και αξιοπιστίας του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2021 παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022.

3. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για την εισαγωγή από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή για κύρωση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2021, μαζί με τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η εισαγωγή του πρώτου εδαφίου προηγείται της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Άρθρο 13
Δυνατότητα αποσπάσεων εντός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών - Προσθήκη παρ. 4 Α στο άρθρο 25 του ν. 4389/2016

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α1 94) προστίθεται νέα παρ. 4 Α για τη δυνατότητα αποσπάσεων εντός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία έχει ως εξής:

«4Α. Για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής, κατά την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων εντός της Αρχής σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του παρόντος, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντίστοιχης αίτησης των ενδιαφερομένων, κατά παρέκκλιση της παρ. 11 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α'26).»

Αθήνα 27.6.2022