Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναδρομικές λογιστικές εγγραφές

23 Ιούνιου 2022 Σχόλια
Αναδρομικές λογιστικές εγγραφές
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Επιμέλεια:
Καλομοίρα Κωτσαλά
Νομικός σύμβουλος εξειδικευμένη στο Φορολογικό Δίκαιο


Κίνδυνος να μην προλάβουν τις 120 δόσεις χιλιάδες πολίτες

Με την εγκύκλιο 2228/2021 διευκρινίστηκε ότι είναι επιτρεπτή η συνεπεία διόρθωσης λάθους κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση, υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΦΔ, στο φορολογικό έτος που αυτό αφορά, με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, με σκοπό την ορθή απεικόνιση των φορολογικών δεδομένων του έτους αυτού. Η απόκλιση μεταξύ των δεδομένων της φορολογικής δήλωσης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λογιστικών αρχείων του έτους που το λάθος αφορά, αποκαθίσταται στο φορολογικό έτος που το λάθος διαπιστώνεται, αφενός με την αποτύπωσή του στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους αυτού και αφετέρου, με την αποτύπωση των επιπτώσεων του λάθους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου. Τούτο διότι, αν και με βάση τις λογιστικές αρχές και διατάξεις η διόρθωση ενός λάθους πραγματοποιείται στο χρόνο που διαπιστώνεται χωρίς διόρθωση των λογιστικών αρχείων και τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που το λάθος αφορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΦΕ καθιερώνεται ως βασική φορολογική αρχή το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος και η αυτοτέλεια των χρήσεων.

Εξάλλου, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ΚΦΔ δεν συναρτάται από τις εντός του χρόνου των προθεσμιών των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 παρεμβάσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα λογιστικά αρχεία, και περαιτέρω καμία διάταξη δεν περιορίζει το δικαίωμα της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΦΔ στις προθεσμίες που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4308/2014.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο κατέστη σαφές ότι είναι δυνατή η διόρθωση λαθών στην απεικόνιση των λογιστικών αρχείων κατά το χρόνο διαπίστωσης χωρίς να απαιτείται να γίνει διόρθωση των λογιστικών εγγραφών στο έτος που το σφάλμα ανάγεται. Φυσικά για την διόρθωση απαιτείται η υποβολή εκπρόθεσμη τροποποιητικής δήλωσης οπότε και επ’ αυτής επιβάλλονται οι αναλογούντες φόροι και προσαυξήσεις.

Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου δύνανται ενδεικτικά να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διορθώσεις:
• Να γίνουν οι κατάλληλες λογιστικές εγγραφές για χορήγηση δανείων προς του εταίρους, μετόχους, εργαζομένους επιχειρήσεων και οι τυχόν επιστροφές αυτών
• Να γίνουν εγγραφές των παροχών που τυχόν έχουν χορηγηθεί προς του ανωτέρω
• Να διορθωθεί το κόστος αποτίμησης των εμπορευμάτων
• Να απεικονιστούν φορολογικές αποσβέσεις
• Να απεικονιστούν ζημίες προηγούμενων ετών που από σφάλμα είχαν παραληφθεί
• Να περιληφθούν δαπάνες στα ακαθάριστα έσοδα οι οποίες είχαν παραληφθεί να συμπεριληφθούν στα έτη που ανάγονται.

Σε όλες τις περιπτώσεις που εν συνεχεία διόρθωσης τυχόν σφάλματος προκύπτει από την υποβληθείσας τροποποιητική δήλωσης επιστροφή φόρου, ο τελευταίος επιστρέφεται.

Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο δίνεται δυνατότητα λογιστικής τακτοποίησης εγγραφών, το σφάλμα των οποίων αρκετές φορές εντοπίζεται είτε στο πλαίσιο διενέργειας εσωτερικών προληπτικών φορολογικών ελέγχων από τις ίδιες επιχειρήσεις είτε κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης