Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επίκληση εισοδήματος από περαιώσεις - Φορολογικά κίνητρα μετασχηματισμών εταιρειών - Ανάκληση φορολογικής δήλωσης λόγω πλάνης

Επίκληση εισοδήματος από περαιώσεις - Φορολογικά κίνητρα μετασχηματισμών εταιρειών - Ανάκληση φορολογικής δήλωσης λόγω πλάνης

Επίκληση εισοδήματος από περαιώσεις

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσαύξηση των λογιστικών διαφορών που προέκυψε από τη διαδικασία της περαίωσης και για την οποία καταβλήθηκε το αντίστοιχο ποσό φόρου ως αναλωθέν κεφάλαιο για κάλυψη δαπάνης μεταγενέστερης χρήσης, δεδομένου ότι με τον ν. 3259/2004 περαιώθηκαν υποθέσεις από τις οποίες προέκυψαν οι λογιστικές διαφορές για τις οποίες υποβλήθηκε ο προβλεπόμενος από το νόμο της περαίωσης φόρος. Συνεπώς, το επιπλέον ποσό ως νομίμως φορολογημένο εισόδημα λαμβάνεται υπόψιν κατά τον υπολογισμό των διαθέσιμων κεφαλαίων προηγούμενων ετών (ανάλωση κεφαλαίου).

Φορολογικά κίνητρα μετασχηματισμών εταιρειών

Με τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4935/2022 παρέχονται φορολογικά κίνητρα για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (τόσο με χρήση του ν. 4601/2019 όσο και των αναπτυξιακών νόμων). Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και
β) οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014
γ) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ, και
δ) η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση.

Ανάκληση φορολογικής δήλωσης λόγω πλάνης


Η ανάκληση φορολογικής δήλωσης για έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης από πλάνη νομική χωρεί είτε με ιδιαίτερη ανακλητική δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή είτε και ευθέως με την προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, χωρίς να κωλύεται από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης επιφύλαξης διατυπωθείσας στην οικεία φορολογική δήλωση (ΣτΕ 660/1999 7μ., 1557, 1558/1999, 229/2001).
Την ως άνω κρίση επανέλαβε το ΣτΕ με την υπ’ αριθ. 206/2021 απόφασή του.

Συνήθη ερωτήματα

Η μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του εξωτερικού (έμβασμα), η οποία αποτελεί μεμονωμένη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελεί καθεαυτή προσαύξηση περιουσίας και μάλιστα της χρήσης μέσα στην οποία γίνεται η μεταφορά, αλλά αντίθετα προσαύξηση περιουσίας, φορολογητέα στο οικείο οικονομικό έτος, αποτελεί η διαφορά που διαπιστώνεται κατ’ έτος μεταξύ των ποσών του κεφαλαίου που τροφοδότησε το έμβασμα και των δηλωθέντων εισοδημάτων.


Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης