Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων και την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΓΑ

11 Ιούνιου 2022 Σχόλια
Τροπολογία για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων και την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΓΑ


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο  «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις» προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Αναγνωρίζεται, κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, με βάση κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο που είναι πρόσφορο, οποιοδήποτε στοιχείο επηρεάζει τη θεμελίωση ή την έκταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, όπως η προσωπική κατάσταση του αιτούντος, η ασφαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος αυτής και η καταβολή ή οφειλή ασφαλιστικών εισφορών.

2. Παρέχεται η δυνατότητα και στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (παρ. 1 άρθρου 53 ν. 4921/2022).


3. α. Παρέχεται, με κ.υ.α., η δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με ποσά της ετήσιας επιχορήγησης (παρ. 8 του άρθρου. 5 του ν.2646/1998), που προορίζεται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Ο συμψηφισμός μπορεί να επεκτείνεται μέχρι του τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ποσού της επιχορήγησης, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. Το υπόλοιπο ποσό των οφειλών ρυθμίζεται αυτόματα σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες δόσεις.

γ. Στους φορείς που υπάγονται στον συμψηφισμό χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω κ.υ.α.

4. α. Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για το μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) κατά το οριζόμενο στην υπό ψήφιση διάταξη χρονικό διάστημα.

β. Ορίζεται το ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη υποκείμενο σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης, της ως άνω αποζημίωσης.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, μετακίνησης και επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

5. Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του ακινήτου, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», από τη λήξη της και για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.


Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση γενικεύεται η δυνατότητα και υποχρέωση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. να λαμβάνουν υπόψη κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο, το οποίο είναι πρόσφορο να αποδείξει οποιοδήποτε στοιχείο είναι απαραίτητο για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης και τον υπολογισμό του ύψους της.
Η διαδικασία απονομής συντάξεων πολλές φορές καθυστερεί επειδή οι υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) λαμβάνουν υπόψη έγγραφα και άλλα στοιχεία αποκλειστικά ασφαλιστικού περιεχομένου και δεν αξιοποιούν άλλου αντικειμένου δημόσια έγγραφα, από τα οποία συνάγονται κρίσιμα στοιχεία για την ασφαλιστική σχέση του αιτούντος σύνταξη.
    

Άρθρο 2
Η διαδικασία απονομής συντάξεων πολλές φορές καθυστερεί επειδή οι υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) λαμβάνουν υπόψη έγγραφα και άλλα στοιχεία αποκλειστικά ασφαλιστικού περιεχομένου και δεν αξιοποιούν άλλου αντικειμένου δημόσια έγγραφα, από τα οποία συνάγονται κρίσιμα στοιχεία για την ασφαλιστική σχέση του αιτούντος σύνταξη.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απαλείφεται η εξαίρεση που είχε αρχικώς τεθεί στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4921/2022 και αφορούσε στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α.. Πλέον με τις προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου και οι ασφαλισμένοι του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) δύνανται να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι.

Άρθρο 3
Η αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των φορέων που υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής φροντίδας σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις και του συμψηφισμού τους με τις επιχορηγήσεις που οι φορείς αυτοί λαμβάνουν, μέχρι ποσοστού 30% επί των επιχορηγήσεων αυτών. Η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή επιτρέπει στους φορείς να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ αναστέλλονται και οι διαδικασίες διοικητικής εκτέλεσης εις βάρος τους.
Άρθρο 6
Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται αποζημίωση για το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό, πλην νοσηλευτικού, προσωπικό που θα μετακινηθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε συγκεκριμένους φορείς κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2022 έως 15.9.2022. Η μετακίνηση θα γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), αν ο φορέας προέλευσης και υποδοχής ανήκουν στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείας Υ.Πε., στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται ο φορέας υποδοχής και προέλευσης. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση 1.500 ευρώ για το ιατρικό προσωπικό και 1.000 ευρώ για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό θα είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και δεν θα προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του ιατρικού και νοσηλευτικού-λοιπού προσωπικού. Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες αξιολογούνται από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), εγκρίνονται από το Υπουργείο Υγείας και αναρτώνται σε συγκεντρωτικό πίνακα σε κάθε Δ.Υ.Πε. για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στη Δ.Υ.Πε. του φορέα υποδοχής με αίτησή τους. Για την επιλογή των μετακινούμενων θα ληφθεί υπόψη ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης. Κατ' εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης είναι δυνατή η μετακίνηση για την εξυπηρέτηση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και επικουρικού προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού) και λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 7 
Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει μεταβατικά το ζήτημα της εξασφάλισης υπηρεσιών φύλαξης στο παραχωρημένο στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» ακίνητο, ορίζοντας ως αναθέτουσα αρχή, αντί του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο θα δύναται να παρατείνει, με τους ίδιους όρους, έως την 31η.12.2022, την υφιστάμενη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης. Η τελευταία σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης του φορέα έλαβε χώρα την 20η.12.2021, με διάρκεια 6 μήνες, με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς εκείνο το χρονικό σημείο δεν είχε ακόμα διοριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα. Εν τω μεταξύ, επακολούθησε την 1η.3.2022 ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, αποστερώντας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τη δυνατότητα εκ μέρους του ανάθεσης των υπηρεσιών φύλαξης. Ωστόσο, ελλείψει της πλήρους διοικητικής λειτουργίας του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», καθώς δεν έχει ακόμα διοριστεί ούτε ο Διευθυντής του εν λόγω φορέα, αλλά ούτε έχει αποσπασθεί ή απασχολείται καθ' οιονδήποτε τρόπο προσωπικό σε αυτόν, προκειμένου να δύναται να συμβάλει στη διοικητική υποστήριξή του, καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του εν λόγω φορέα ως αναθέτουσας αρχής. Η μη εισέτι πλήρης διοικητική λειτουργία του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» οφείλεται και στην ένταξη, στις 18.3.2022, του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ», με MIS 5153438, στο πλαίσιο του «Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2020». Στο ως άνω ενταγμένο έργο περιλαμβάνονται υπο-έργα νευραλγικής σημασίας για τη διοικητική λειτουργία του φορέα, όπως είναι η μελέτη διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, η προμήθεια εξοπλισμού γραφείων, αλλά και οι υπηρεσίες φύλαξης. Ως εκ τούτου, η μη ολοκλήρωση των ως άνω υποέργων, μεταθέτει χρονικά και την πλήρη διοικητική λειτουργία του φορέα, γεγονός το οποίο οδηγεί στην αναγκαιότητα, αφενός, της χορήγησης παράτασης και, αφετέρου, ορισμού αναθέτουσας αρχής με την προτεινόμενη ρύθμιση.Προτεινόμενες διατάξεις


Άρθρο 1

Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 51 ν. 4921/2022


Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4921/2022 (Α' 75) περί αξιοποίησης δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήσης σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, τροποποιείται ώστε κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, όχι μόνο ο χρόνος ασφάλισης αλλά οποιοδήποτε στοιχείο επηρεάζει τη θεμελίωση ή την έκταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, να αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο που είναι πρόσφορο να αποδείξει τα στοιχεία αυτά και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, οποιοδήποτε στοιχείο επηρεάζει τη θεμελίωση ή την έκταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, όπως η προσωπική κατάσταση του αιτούντος, ο χρόνος ασφάλισής του, η ασφαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος αυτής και η καταβολή ή οφειλή ασφαλιστικών εισφορών, αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο που είναι πρόσφορο να αποδείξει τα στοιχεία αυτά και, ιδίως, με βάση τα έγγραφα και τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 2

Διεύρυνση περιπτώσεων θεμελίωσης υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 53 ν. 4921/2022

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4921/2022 (Α' 75) περί της αναγνώρισης υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης τροποποιείται, ώστε να αφαιρεθεί η εξαίρεση των ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και έχουν πραγματοποιήσει από τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) έως τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα εννέα (4.499) ημέρες πραγματικής ασφάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλισή τους, δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι. Η αναγνώριση γίνεται με την εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που αντιστοιχούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Το δικαίωμα αυτό αποκλείεται, εάν οι ασφαλισμένοι έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.».

Άρθρο 3

Ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής φροντίδας (στο εξής φορείς) προς τα ασφαλιστικά ταμεία, συμψηφίζονται, με ποσά της ετήσιας επιχορήγησης της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α' 236), η οποία προορίζεται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Η διαδικασία του συμψηφισμού ενεργοποιείται με αίτηση των φορέων και το ποσό που απομένει μετά τον συμψηφισμό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φορείς έως το 30% των οφειλών ρυθμίζεται αυτόματα σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες δόσεις. Κατά το μέρος που η επιχορήγηση είναι εντός των ορίων του άρθρου 2 του ν. 6409/1934 (Α' 408), ο συμψηφισμός μπορεί να εκτείνεται μέχρι του τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ποσού της επιχορήγησης. Η επιχορήγηση δύναται να υπερβαίνει το όριο του άρθρου 2 του ν. 6409/1934, υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό συμψηφίζεται με τις ανωτέρω οφειλές.

2. Οι φορείς δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τον συμψηφισμό ετησίως και μέχρι την εξόφληση της οφειλής τους. Σε αυτή την περίπτωση το ύ ψος των δόσεων αναπροσαρμόζεται. Ως βάση υπολογισμού για την αναπροσαρμογή των δόσεων ορίζεται το ποσό της οφειλής που υπολείπεται μετά τον συμψηφισμό της παρ. 1.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στον συμψηφισμό, ρύθμισης των οφειλών, το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Στους φορείς των οποίων οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάγονται στο συμψηφισμό, παρέχονται για τα ποσά που ρυθμίζονται τα ακόλουθα ευεργετήματα: α) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του φορέα.

5. Οι ανωτέρω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στους ασφαλιστικούς φορείς οφειλές δεν επιβαρύνονται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κοινής απόφασης της παρ. 3 με προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.

Άρθρο 6

Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατά τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2022


1. Στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι μετακινούνται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α' 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), κατά το χρονικό διάστημα από 1η.7.2022 έως 15η.9.2022, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Στους ιατρούς του πρώτου εδαφίου δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α' 118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υ.Πε..

2. Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, κατά το χρονικό διάστημα από 1η.7.2022 έως 15η.9.2022, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

3. Η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 του παρόντος, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α' 297), και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

4. Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατηγορία και κλάδο σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, αξιολογούνται από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά Υ.Πε.. Μετά από την ανάρτηση σε κάθε Δ.Υ.Πε. του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη Δ.Υ.Πε. του φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων του πρώτου εδαφίου που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν η μετακίνηση έχει μικρότερη διάρκεια από τον ένα (1) μήνα, η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 καταβάλλεται αναλογικά.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., δύνανται να μετακινούνται σύμφωνα με το παρόν και οι επικουρικοί ιατροί, καθώς και το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Για τη μετακίνηση των προσώπων του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 4.

Άρθρο 7

Παράταση σύμβασης υπηρεσίας φύλαξης του παραχωρημένου στο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» ακινήτου


Η σύμβαση για την υπηρεσία φύλαξης του ακίνητο, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4708/2020 (Α' 140), δύναται να παρατείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τη λήξη της, υπό τους ίδιους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, έως την 31η.12.2022.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης