Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1275/2022 - Έννοια νόθευσης φορολογικού στοιχείου. Επιβολή προστίμου χωρίς να διαπιστώνεται φοροδιαφυγή. Αρχή της αναλογικότητας. Ακύρωση προστίμου

9 Ιούνιου 2022 Σχόλια
ΣτΕ 1275/2022 - Έννοια νόθευσης φορολογικού στοιχείου. Επιβολή προστίμου χωρίς να διαπιστώνεται φοροδιαφυγή. Αρχή της αναλογικότητας. Ακύρωση προστίμου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

09/06/2022


ΣτΕ Β' 7μ. 1275/2022 - Έννοια νόθευσης φορολογικού στοιχείου. Επιβολή προστίμου (άρθρο 5 παρ. 10 περ. β΄ ν. 2523/1997) χωρίς να διαπιστώνεται φοροδιαφυγή. Αρχή της αναλογικότητας. Ακύρωση προστίμου.
 
Πρόεδρος: Μιχ. Πικραμένος
Εισηγητής: Μ. Σταματοπούλου, Πάρεδρος

 
Νόθευση φορολογικού στοιχείου, έννοια, φορέας της παράβασης. Επιβολή προστίμου σε βάρος του λήπτη, σε ποσό διπλάσιο της αξίας του νοθευμένου στοιχείου (άρθρο 5 παρ. 10 περ. β’ ν. 2523/1997). Εφαρμογή αρχής της αναλογικότητας.


Η διάταξη του ν. 2523/1997 δεν μπορεί να οδηγεί σε επιβολή προστίμου κατ’ οιονεί “αυτόματο” τρόπο, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η φορολογική αρχή αφενός βεβαιώνει ότι ο ελεγχόμενος για την νόθευση φορολογικού στοιχείου επιτηδευματίας έχει εκπληρώσει τις απορρέουσες από τις σχετικές διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις, αφετέρου, δεν τεκμηριώνει κατ’ ελάχιστον, ούτε σε επίπεδο ενδείξεων, ότι η αποδιδόμενη παράβαση επέφερε ή θα μπορούσε να επιφέρει απώλεια φορολογικών εσόδων. Αναιρεί, δικάζει προσφυγή και ακυρώνει το πρόστιμο.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης