Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις δημόσιες συμβάσεις: Αποστολή μέσω του δικτύου peppol και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΓΓΠΣΔΔ

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις δημόσιες συμβάσεις: Αποστολή μέσω του δικτύου peppol και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΓΓΠΣΔΔ


Σύμφωνα με ανάρτηση της ΑΑΔΕ στη σχετική σελίδα myDATA «Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης» επισημαίνεται οι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου που έχουν ήδη επιλέξει την χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και έχουν υποβάλλει τη «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» στη Φορολογική Διοίκηση (Α.1258/23.11.2020 και Α.1138/2020), υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω παρόχου και να τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου peppol και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Στην ενότητα 6 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» στις Οδηγίες Προμηθευτών και Παρόχων για τον Εθνικό Μορφότυπο, αναφέρεται ότι:

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια (Η.Τ) αφορούν B2G ηλεκτρονικές συναλλαγές, στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλαδική επικράτεια. Εκδίδονται από τα ERP πληροφοριακά συστήματα προμηθευτών του Ελληνικού Δημοσίου και προωθούνται στις Αναθέτουσες Αρχές, μέσω του Ευρωπαϊκού δικτύου PEPPOL eDelivery network, το οποίο έχει στο πυρήνα του το δημόσιο διαδίκτυο (Internet).

Τα Η.Τ με την έκδοσή τους στη πηγή, παραλαμβάνονται από τα πιστοποιημένα APs με τα οποία είναι συμβεβλημένοι οι προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου, ελέγχονται και εν συνεχεία πιστοποιούνται ως προς την φορολογική εγκυρότητα και κανονιστική συμμόρφωση τους από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Στο AP Προμηθευτή και πριν την επικύρωση του Η.Τ από τη πλατφόρμα myDATA, εκτελούνται τοπικά προκαταρτικοί έλεγχοι (με χρήση web services του ΚΕ.Δ) ως προς την ορθότητα και πληρότητα βασικών πεδίων ταυτοποίησης και δρομολόγησης του Η.Τ, που αποσκοπούν στην εξ΄αρχής ορθή συμπληρωσή του, προς αποφυγή πιθανών απορρίψεων σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων από το ΚΕ.Δ. ή το myDATA.

Έπειτα αυτά αποστέλλονται, ως XML στιγμιότυπα εγγράφων, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας και του δικτύου PEPPOL στο μοναδικό, κεντρικό και πιστοποιημένο από τον οργανισμό OPEN PEPPOL Σημείο Πρόσβασης (PEPPOL Access Point –AP-) του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Γ.Γ.Π.Σ Δ.Δ.

Βλέπε τις σχετικές κωδικοποιημένες αποφάσεις 63446/31.5.2021 «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» και 98979 ΕΞ 10-08-2021 «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)» από το αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης