Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επεκτείνεται η προθεσμία οριστικοποίησης των ζημιών από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής του άρθρου 48Α του ΚΦΕ έως την 31η.12.2024

4 Ιούνιου 2022 Σχόλια
Επεκτείνεται η προθεσμία οριστικοποίησης των ζημιών από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής του άρθρου 48Α του ΚΦΕ έως την 31η.12.2024

Σε νέο νομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων διατάξεων προβλέπεται και η επέκταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των ζημιών που αναγνωρίζονται προς έκπτωση και οι οποίες προέρχονται από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής της παρ. 1 του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 έως την 31η.12.2024.

Η προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 89
Νομοτεχνική διόρθωση και επέκταση χρόνου αναγνώρισης οριστικών ζημιών για έκπτωση - Τροποποίηση της περ. β' της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019


Το πρώτο εδάφιο της περ. β·’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α'201) διορθώνεται νομοτεχνικά και το δεύτερο εδάφιο της περ. β' της ίδιας παραγράφου τροποποιείται, προκειμένου να επεκταθεί ο χρόνος αναγνώρισης των οριστικών ζημιών για έκπτωση, κατ η περ. β' διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περ. α'της παρούσας, οι ζημίες των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που προέρχονται από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής της παραγράφου 1 του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013, όπως προστίθεται με το άρθρο 20 του παρόντος, μπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση μετά την 1.1.2020 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτιμηθεί μέχρι την 31.12.2019 και έχουν εγγράφει στα βιβλία της εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές. Η έκπτωση των ζημιών αυτών αναγνωρίζεται μόνο όταν οι ζημίες αυτές καταστούν οριστικές έως την 31.12.2024. Εάν οι ζημίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται το μικρότερο ποσό. Εάν οι οριστικές ζημίες είναι μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που αποτιμήθηκε.»


Δείτε επίσης στο ίδιο φορολογικό νομοσχέδιο :

Καταργείται η επιβολή του φόρου πολυτελείας επί των γουνοποιητικών προϊόντων

Αλλαγές στα πρόστιμα και τροποποιήσεις στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Τροποποιήσεις στο ΚΕΔΕ

Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών για ψηφιοποίηση, ενέργεια και πράσινη οικονομίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης