Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών για ψηφιοποίηση, ενέργεια και πράσινη οικονομία

4 Ιούνιου 2022 Σχόλια
Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών για ψηφιοποίηση, ενέργεια και πράσινη οικονομία
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

Στο νέο νομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. 

Μεταξύ αυτών χορηγείται κίνητρο προσαυξημένης έκπτωσης κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Η εν λόγω διάταξη αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025. (άρθρο 86)


Αιτιολογική έκθεση άρθρου 86


Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για δαπάνες που στοχεύουν στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση. Ειδικότερα, προτείνεται ισχυρό φορολογικό κίνητρο για την πραγματοποίηση δαπανών για την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης με τη μορφή αυξημένης έκπτωσης εκατό τοις εκατό (100%).

Η προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 86

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση - Προσθήκη άρθρου 22Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) προστίθεται νέο άρθρο 22Ε, ως εξής:

«Άρθρο 22Ε
Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

1. Οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μάιου 2003.

Η παρούσα έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφίοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις περ. δ' και ε' του άρθρου 22Β.

Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση.

Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.

Η χορήγηση της ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην απόφαση του επόμενου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης, η εξειδίκευση των δαπανών αυτών υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες, τα είδη των δαπανών αυτών, οι προϋποθέσεις συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων, οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Η απόφαση αυτή δύναται να επικαιροποιείται ετησίως ως προς τα είδη των δαπανών και ως προς κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Αν προκόψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ποσοστού της παρ. 1, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.».

2. Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) προστίθεται νέα περ. 80, ως εξής:

«80. Οι διατάξεις του άρθρου 22Ε εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.».

Δείτε επίσης στο ίδιο φορολογικό νομοσχέδιο :

Καταργείται η επιβολή του φόρου πολυτελείας επί των γουνοποιητικών προϊόντων

Αλλαγές στα πρόστιμα και τροποποιήσεις στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Τροποποιήσεις στο ΚΕΔΕ

Επεκτείνεται η προθεσμία οριστικοποίησης των ζημιών από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής του άρθρου 48Α του ΚΦΕ έως την 31η.12.2024
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης