Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μητρώο Διαφάνειας: Διαδικασία εγγραφής εκπροσώπων συμφερόντων

26 Μάιου 2022 Σχόλια
Μητρώο Διαφάνειας: Διαδικασία εγγραφής εκπροσώπων συμφερόντων


Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση ΓΓΑΔΔΤ 298/8056/2022 σχετικά με τη λειτουργία και την εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας του ν. 4829/2021.

Για τους σκοπούς της απόφασης οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής Μητρώο): η οριζόμενη στην περ. στ.’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταχώριση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες επιρροής.
β) Δραστηριότητα επιρροής: η οριζόμενη στην περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 επικοινωνία των εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς.
γ) Επικοινωνία: η οριζόμενη στην περ. ε’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 επαφή των εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς.
δ) Εκπρόσωπος συμφερόντων: το οριζόμενο στην περ. γ’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητες επιρροής, καθώς και τα σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εγγράφονται στο Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 196/5471/5-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
ε) Θεσμικοί φορείς: οι φορείς οι οποίοι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021.
στ) Εποπτεύουσα Αρχή: η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως ορίζεται στην περ. ζ’ του άρθρου 3 του ν. 4829/2021.
ζ) Υπόχρεοι: οι εκπρόσωποι συμφερόντων και οι θεσμικοί φορείς.

Στο Μητρώο Διαφάνειας περιέχονται γενικές πληροφορίες για τον σκοπό και τη λειτουργία του Μητρώου, το νομικό πλαίσιο, η πολιτική για την προστασία δεδομένων, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσης, συχνές ερωτήσεις απαντήσεις, τα στοιχεία της Εποπτεύουσας Αρχής, τα στοιχεία των εκπροσώπων συμφερόντων και των θεσμικών φορέων, οι ετήσιες δηλώσεις, οι καταχωρημένες δραστηριότητες επιρροής, οι επιβληθείσες κυρώσεις, σχετικά νέα και ανακοινώσεις, η φόρμα υποβολής καταγγελιών, τα στοιχεία επικοινωνίας με την Εποπτεύουσα Αρχή και σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του Μητρώου είναι ανοικτή προς το κοινό και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Διαδικασία εγγραφής εκπροσώπων συμφερόντων στο Μητρώο Διαφάνειας (άρθρο 3)


1. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, που είναι προσβάσιμη διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα, καθώς και σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

3. Η είσοδος στην διαδικτυακή πλατφόρμα για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας και η αυθεντικοποίηση των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

4. Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι για τη διαπίστωση των δικαιωμάτων πρόσβασης και της πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο.

5. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων καταχωρίζει στο Μητρώο τα εξής στοιχεία:
α. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:
i. το όνομα και το επώνυμό του, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό του, τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. του, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του και τον Α.Δ.Τ.,
ii. τη διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,
iii. την ιδιότητά του,
iv. τους τομείς ενδιαφέροντος.
β. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα:
i. την επωνυμία του, τον διακριτικό του τίτλο και τον Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. εφόσον υπάρχει,
ii. την επαγγελματική του έδρα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,
iii. το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου, τον Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. του, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής τους και τον Α.Δ.Τ.,
iv. τα στοιχεία επικοινωνίας του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
v. τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον υπάρχει,
vi. τη νομική μορφή του,
vii. τους τομείς ενδιαφέροντος.
γ. Και οι δύο ως άνω κατηγορίες οφείλουν να καταχωρίσουν:
i. Δήλωση συναίνεσης ως προς την ανάρτηση των ως άνω δεδομένων και της ετήσιας δήλωσης του άρθρου 10 στο Μητρώο, καθώς και για την επεξεργασία δεδομένων προς ενημέρωση της Εποπτεύουσας Αρχής, σχετικά με την λειτουργία του Μητρώου και την τήρηση των υποχρεώσεων του ν. 4829/2021,
ii. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, ότι το περιεχόμενο των ως άνω στοιχείων είναι αληθές και ότι ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Εκπροσώπων Συμφερόντων,
iii. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εν ενεργεία θεσμικός φορέας ή σύζυγος/συμβιών-ούσα εν ενεργεία θεσμικού φορέα ή ότι έχουν παρέλθει 18 μήνες από την αποχώρηση από τη θέση του για οποιοδήποτε λόγο και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα με ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών.

6. Μετά την υποβολή των στοιχείων της παρ. 4 πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από την Εποπτεύουσα Αρχή ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων ενημερώνεται για την ολοκλήρωση ή μη της εγγραφής του με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αποστέλλεται στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

7. Με την επιτυχή εγγραφή στο Μητρώο εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής σε ψηφιακή μορφή.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης