Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία για την επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης

23 Μάιου 2022 Σχόλια
Τροπολογία για την επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης

Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» με τις διατάξεις της οποίας προβλέπεται ότι δεν θα ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης ασφαλισμένου (άρθρο 46 ν.2676/1999) στις περιπτώσεις αιτήσεων για την απονομή σύνταξης που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) (άρθρο 17 του ν. 4670/2020). Η εν λόγω ρύθμιση θα καταλαμβάνει και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.


Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 2676/1999 (A' 1), πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αίτησης ασφαλισμένου για την απονομή σύνταξης, η αρμόδια υπηρεσία των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οφείλει να καλεί τον θιγόμενο ασφαλισμένο σε ακρόαση (παρ. 1). Για την άσκηση του δικαιώματος του ο ασφαλισμένος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή άπρακτης παρέλευσης του πιο πάνω χρόνου, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το δικαίωμα (παρ. 3).
Η συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνα με την αιτιολογική της έκθεση, αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει την κοινωνική ασφάλιση όχι μόνο με ουσιαστικές αλλά και με διαδικαστικές ρυθμίσεις, προκειμένου να «επιτευχθεί αποτελεσματική και δικαιότερη λειτουργία στη διοικητική διαδικασία που θα κατοχυρώνει την άμεση συμμετοχή του ασφαλισμένου στη διαδικασία λήψης της απόφασης [συνταξιοδότησης] και θα δημιουργεί εμπιστοσύνη του ασφαλισμένου προς τον Ασφαλιστικό Φορέα».

Με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43), θεσπίστηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και η ηλεκτρονική έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση μίας εμβληματικής διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής συντάξεων. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4670/2020, «[η] ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων επιτρέπει την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης και συνεπακόλουθα την εύκολη διαχείρισή της. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζεται το ισχυρό έλλειμμα εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων που διέπονται από διαρκή ανησυχία για τη διαδικασία απονομής της σύνταξης. Εκσυγχρονίζεται, εξορθολογίζεται και βελτιώνεται η διαδικασία από το στάδιο της αίτησης έως το στάδιο της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Επιτυγχάνεται η άμεση και ταυτόχρονη απονομή όλων των παροχών (κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ) και θεσπίζεται η διαδικασία ψηφιακής απονομής σύνταξης που αποσκοπεί ν' αποτελέσει εμβληματική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση αφενός της αναβάθμισης λειτουργίας του [Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης] e-Ε.φ.Κ.Α. και αφετέρου της ελαχιστοποίησης του απαραίτητου χρόνου για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την απονομή και επί τω τέλει της συνεισφοράς στη σταδιακή εδραίωση ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.».

Από τη στιγμή που η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 προέβλεψε μια νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων συνταξιοδότησης, την οποία περιγράφει διεξοδικά και η οποία δεν περιλαμβάνει στάδιο προηγούμενης ακρόασης, η ρητή κατάργηση της διαδικασίας αυτής προτείνεται προκειμένου να μην καταλείπεται πεδίο αμφιβολίας ως προς την τηρητέα εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικασία.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποτελεί πρόβλημα, διότι προκαλεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο μόνο
Επιτάχυνση επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης


1. Η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 2676/1999 (A' 1), περί της ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αίτησης για την απονομή σύνταξης, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αιτήσεων για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43), περί του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας απονομής σύνταξης.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το σχετικό δελτίο τύπου του Υπ. Εργασίας:

23 Μαΐου 2022

Περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών επεξεργασίας των αιτήσεων συνταξιοδότησης
Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών


Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στην περαιτέρω επιτάχυνση της επεξεργασίας των αιτήσεων συνταξιοδότησης που εκκρεμούν καθώς και όσων θα κατατεθούν στο εξής, αποσκοπεί η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών».
Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει ρητά την κατάργηση ενός διαδικαστικού σταδίου το οποίο είχε ήδη καταστεί ανενεργό με το νόμο 4670/2020. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγεται για λόγους νομικής σαφήνειας, προκειμένου να αρθούν ερμηνευτικές αμφιβολίες και να αποφευχθεί η εκ νέου κλήση των ασφαλισμένων.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο έχει κρίνει ότι ο διοικούμενος έχει εκφράσει τις απόψεις του με την υποβολή της αίτησης, συνεπώς δεν απαιτείται στάδιο προηγούμενης ακρόασης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης