Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα ερώτηση στη Bουλή για την ασθένεια λογιστών - φοροτεχνικών - Τι απαντά το υπ. Οικονομικών

23 Μάιου 2022 Σχόλια
Νέα ερώτηση στη Bουλή για την ασθένεια λογιστών  - φοροτεχνικών - Τι απαντά το υπ. Οικονομικών

Μία ακόμη ερώτηση κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την ασθένεια λογιστή - φοροτεχνικού. Είχαν προηγηθεί 3 ερωτήσεις και μία αναφορά (βλέπε εδώ, εδώ και εδώ)

Η ερώτηση και οι απαντήσεις αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:


Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 4563

Ημερομ. Κατάθεσης: 8/4/2022

Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση μέτρων για αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας των υπεύθυνων λογιστών - φοροτεχνικών.»Η πανδημία που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια έχει διαμορφώσει νέες συνθήκες εργασίας και έχουν επιβληθεί τρόποι εξυπηρέτησης των πολιτών όπου είναι απαραίτητη η εμπλοκή και συμμετοχή του επαγγελματία λογιστή - φοροτεχνικού. Οι συνθήκες εργασίας του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου είναι ιδιαίτερα έντονες και πιεστικές, με τους εργαζόμενους να καλούνται να διεκπεραιώσουν, πλέον της τακτικής τους εργασίας, τις συνεχώς νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους πελάτες τους.

Η επιπρόσθετη εργασία που ανατίθεται σε επαγγελματίες λογιστές - φοροτεχνικούς, προϋποθέτει την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της γιατί σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται η επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων για τους πελάτες τους. Σε πολλές περιπτώσεις εκπρόθεσμης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις των πελατών τους, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων το επιβαρύνονται οι ίδιοι ακόμη και για αυτές όπου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο και την απαραίτητη εμπλοκή των επαγγελματιών λογιστών - φοροτεχνικών στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των πολιτών προς το Κράτος αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο νόσησης, νοσηλείας ή ακόμη και θανάτου από κορωνοϊό, προβλέφθηκε με σχετική διάταξη (άρθρο 93 του Ν. 4764/2020) η δυνατότητα μεταγενέστερης υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεων και καταστάσεων των ιδίων και των εντολέων - πελατών τους.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η Πολιτεία έλαβε υπόψη της ως αίτια δικαιολογημένης μεταγενέστερης υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεων και καταστάσεων μόνο τη νόσηση, νοσηλεία ή και θάνατο από κορωνοϊό, αγνοώντας πλήθος σοβαρών ασθενειών που επηρεάζουν κατά τον ίδιο τρόπο τη διαδικασία διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων των πολιτών προς το Κράτος και προκαλούν αντίστοιχες συνέπειες. 

Δεδομένου ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η άμεση αντικατάσταση τους είναι ανέφικτη, οι επαγγελματίες του κλάδου που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες
- εκτός του κορωνοϊού- βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τον κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας τους όσο και με τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων των πελατών τους λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών διεκπεραίωσης τους.

Επειδή ο ρόλος του κλάδου των επαγγελματιών λογιστών φοροτεχνικών είναι καταλυτικός για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.

Επειδή προβλέπεται η αυστηρή τήρηση προθεσμιών και καταληκτικών ημερομηνιών για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Επειδή είναι ανέφικτη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου τους σε περίπτωση αντικατάστασης τους από συνάδελφο.

Επειδή η οποιαδήποτε αδυναμία ανταπόκρισης των λογιστών φοροτεχνικών εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, επισύρει την επιβολή υψηλών προστίμων στους πελάτες τους και απειλεί την επαγγελματική τους αξιοπιστία.

Επειδή στην περίπτωση σοβαρής ασθένειας τους, εκτός του σοβαρού προβλήματος υγείας τους βρίσκονται αντιμέτωποι και με τον κίνδυνο πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης λόγω των προστίμων της εκπρόθεσμης ανταπόκρισης τους στις υποχρεώσεις των πελατών τους.

Επειδή απαιτείται η θεσμοθέτηση της δυνατότητας μετάθεσης των προθεσμιών για τις περιπτώσεις όπου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ώστε να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων.

Επειδή είναι υποχρέωση της Πολιτείας η λήψη μέτρων τόσο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων όσο και της προστασίας τους σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε στις περιπτώσεις ασθένειας των επαγγελματιών λογιστών - φοροτεχνικών ανάλογα με τη σοβαρότητα του νοσήματος και μετά από πιστοποίηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής να δοθεί παράταση της υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων των πελατών τους;


Ο ερωτών Βουλευτής
Κόκκαλης Βασίλειος
___________________________________

Αθήνα, 19/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1034563 ΕΞ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β'

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κακούνη
Ε. Αλειφτήρα
Τηλέφωνο: 2132122416
E-Mail: [email protected]
[email protected]
UrI: www.aade.gr

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαριλάου Τρικούπη 6-10
10679 Αθήνα
(υπόψη κου Δ. Δημητρόπουλου)

Θέμα: Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 4563/8.4.2022 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα «Θεσμοθέτηση μέτρων για αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας των υπεύθυνων λογιστών - φοροτεχνικών».

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 50106 ΕΞ 2022/ΎΠΟΙΚ 13.04.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.


Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 4563/8.4.2022 ερώτησης, η οποία διαβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4764/2020, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων που πραγματοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί, στην περίπτωση που βεβαιωμένα νοσούν από κορωνοϊό C0VID-19. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως σε περίπτωση που ο λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου. Περαιτέρω στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προβλέπεται η δυνατότητα, με την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία και έχει υποβληθεί, να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.

Το δε ζήτημα, της επέκτασης εφαρμογής της ανωτέρω παράτασης και σε άλλες περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας, πέραν των περιπτώσεων που αποδεδειγμένα οι λογιστές- φοροτεχνικοί νοσούν από COVID-19, σχετίζεται με την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας καθώς συνδέεται με τη γενικότερη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και χρήζει σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), παρέχεται στη Διοίκηση εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με την οποία μπορεί να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, ή παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του φόρου. Η απόφαση της παράτασης υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο υπογραφής της.


Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης
Γεώργιος Φάκος
______________________________________________________

ΥΠΟΙΚ 09/05/2022
Α. Π.: 61931 ΕΞ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ / νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10
Ταχ.Κώδικας: 10679, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο: 2131339775
E-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βασίλειο Κόκκαλη
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4563/8.4.2022 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4563/8.4.2022 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κόκκαλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 93 του ν. 4764/2020 (Α' 256) ορίζεται ότι σε περίπτωση που λογιστής - φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID- 19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης - φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων - πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

Προϋπόθεση για να ισχύσει η παραπάνω ρύθμιση είναι οι εντολείς - πελάτες να έχουν αποδεδειγμένα εξουσιοδοτήσει στο σύστημα Taxisnet τον/την λογιστή - φοροτεχνικό.

Σε περίπτωση θανάτου λογιστή - φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού COVID-19, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης - φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων - πελατών του, παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα - πελάτη του σε άλλον λογιστή - φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και μελετούν όλες τις προτάσεις φορέων και συλλόγων. Οι τελικές αποφάσεις για μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την ίση φορολογική μεταχείριση και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. 

Τέλος, σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1034563 Εξ 2022/19.4.2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης