Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροποποίηση του ορισμού του ενεργού γεωργού προκειμένου να μην αποκλείονται γεωργοί που αιτούνται στήριξη συγκεκριμένων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Τροποποίηση του ορισμού του ενεργού γεωργού προκειμένου να μην αποκλείονται γεωργοί που αιτούνται στήριξη συγκεκριμένων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 475/126612 σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αρ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 147) Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά :

Άρθρο 1

Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ' αρ. 104/7056/21-01-2015 (Β' 147) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπ' αρ. 104/7056/21-01-2015 υπουργικής απόφασης


Τροποποιείται η υπ' αρ. 104/7056/21-01-2015 υπουργική απόφαση (Β' 147) ως εξής:

1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

Προστίθεται περίπτωση γ) στην παράγραφο 3 ως εξής:
«γ. Γεωργοί που δεν λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις και υποβάλλουν αίτηση στήριξης/πληρωμής αποκλειστικά για μέτρα του Προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, εφόσον το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το τελευταίο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.»


2. Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:

Προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2022 αντί της ημερομηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται η ημερομηνία 30ή Ιουνίου.»


Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2022.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης