Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς πρόστιμο μέχρι τον Ιούλιο για τον ΕΝΦΙΑ του 2022

14 Μάιου 2022 Σχόλια
Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς πρόστιμο μέχρι τον Ιούλιο για τον ΕΝΦΙΑ του 2022Υπενθιμίζουμε στου συναδέλφους ότι με τον νόμο 4916/2022 και συγκεκριμένα με το άρθρο 45 προβλέπονται τα ακόλουθα:


Άρθρο 45
Προσδιορισμός προδιαγραφών για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υλοποίησης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 του ν. 4223/2013

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α'287) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.....
ε) Ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α'312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Για κάθε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιούνται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό μείωσης φόρου σε συνέχεια τροποποιητικής δήλωσης, για το οποίο διενεργείται έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.


Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση να να λάβουν χώρα οι τυχόν διορθώσεις Ε9, είναι να ανοίξει η εφαρμογή η οποία για την ώρα είναι κλειστή ως προς τις διορθώσεις του έτους 2022 (μεταβολές από 1.1.2021 έως 31.12.2021).

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης