Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

ΕΦΕΠΑΕ

Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υπεύθυνη Δήλωση Επιχορηγήσεων De minimis ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ DE MINIMIS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ

Δείτε επίσης την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με την οποία στο Κεφάλαιο 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης – «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το σημείο (ε) τροποποιείται ως εξής: προστίθεται στο σημείο (ε) του Κεφαλαίου 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης – «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος 2, σημείο (ε2):
«Να διαθέτουν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στην εγκατάστασή τους εντός των περιοχών του σημείου (γ) ανωτέρω», και τροποποιείται η αρίθμηση του σημείου (ε) σε (ε1).
Αντίστοιχα, τροποποιείται στην Παράγραφο 3, το πέμπτο σημείο και γίνεται: «Για τα σημεία 4.ε1 και 4.ε2 μέσω των δικαιολογητικών 1 και 5 του Π. V_Α»

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, στο υπ. αριθμ. 1) δικαιολογητικό, στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται η πρόταση: «και των υποκαταστημάτων/εγκαταστάσεών της» και διαμορφώνεται σε:
«Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου, τις εγκαταστάσεις Εσωτερικού που διαθέτει και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων/εγκαταστάσεών της. Στα ανωτέρω η ημερομηνία εκτύπωσης πρέπει να είναι εμφανής και μεταγενέστερη από την ημερομηνία της Πρόσκλησης».

Δείτε και το σχετικό Εγχειρίδιο υποβολής ή κατεβάστε το από εδώ:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης