Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έκπτωση φόρου δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από άλλο πρόσωπο πλην του δωρεοδόχου για λογαριασμό του δωρεοδόχου

21 Απρίλιου 2022 Σχόλια
Έκπτωση φόρου δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από άλλο πρόσωπο πλην του δωρεοδόχου για λογαριασμό του δωρεοδόχου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ Ε.2036/2022 σχετικά με την έκπτωση φόρου δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από άλλο πρόσωπο πλην του δωρεοδόχου για λογαριασμό του δωρεοδόχου

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την έκπτωση φόρου δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από άλλο πρόσωπο πλην του δωρεοδόχου για λογαριασμό του δωρεοδόχου


Ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με τον Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α'266) κάθε μεταβίβαση περιουσίας αιτία δωρεάς υπόκειται σε φόρο. O φόρος δωρεάς χαρακτηρίζεται ως άμεσος και προσωπικός φόρος περιουσίας ή κεφαλαίου, γιατί επιβάλλεται κατά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα. Άμεσος γιατί ευθέως επιβάλλεται στο πρόσωπο που αποκτά περιουσία από χαριστική αιτία (υποκείμενο του φόρου) και προσωπικός γιατί στον προσδιορισμό του ύψους του συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η συγγένεια με τον παρέχοντα κ.λπ.. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 ν. 2961/2001 ορίζεται ότι υπόχρεος στον φόρο είναι ο δωρεοδόχος ή το τέκνο.

Σύμφωνα με την περίπτωση Υ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα, η κείμενη στην αλλοδαπή κινητή περιουσία αλλοδαπού υπηκόου, που δωρίζεται σε ημεδαπό, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Κώδικα.

Από τον φόρο που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32. Ως φόρος που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή, λογίζεται εκείνος ο οποίος βαρύνει τον δωρεοδόχο για την περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και φορολογείται στην Ελλάδα και καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε υπέρ του αλλοδαπού κράτους.

2. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, κατά την εφαρμογή του άρθρου 44 του Κώδικα, για την έκπτωση του φόρου που βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που έγιναν εκεί, κρίσιμο στοιχείο είναι η ταυτότητα του προσώπου που βαρύνεται με τον φόρο και του δωριζόμενου και υπαγόμενου σε φόρο δωρεάς περιουσιακού στοιχείου στα δύο κράτη, ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση. Και τούτο ανεξάρτητα εάν κατά την αλλοδαπή νομοθεσία ο φόρος καταβάλλεται από τον ίδιο τον δωρεοδόχο ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του δωρεοδόχου, αφού σκοπός της ρύθμισης είναι να μην επιβαρυνθεί με φόρο δωρεάς το ίδιο πρόσωπο για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

3. Συνεπώς, εάν η καταβολή του φόρου γίνεται από τρίτο πρόσωπο, ο φόρος πιστώνεται μόνο εφόσον η δυνατότητα καταβολής του φόρου από αυτό το τρίτο πρόσωπο προβλέπεται από την αλλοδαπή νομοθεσία και αποδεικνύεται από το ως άνω πρόσωπο (π.χ. προκύπτει από το αποδεικτικό της καταβολής) ότι έγινε για λογαριασμό του δωρεοδόχου, καθώς στην περίπτωση αυτή το υποκείμενο και το αντικείμενο του φόρου δωρεάς ταυτίζονται.


Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης