Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστρεπτέα προκαταβολή - Μια σύνοψη για τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση

20 Απρίλιου 2022 Σχόλια
Επιστρεπτέα προκαταβολή - Μια σύνοψη για τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 

Νικόλαος Καραδημήτρης
MBA in International Business
Λογιστής – Φοροτεχνικός
e-logistiki sa



Φορολογική αντιμετώπιση

Τα συνολικά ποσά των επιστρεπτέων που έλαβαν όλες οι επιχειρήσεις έχουν προ συμπληρωθεί στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 του εντύπου Ε3.



Σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα και τις νομικές οντότητες το ποσό που δεν θα επιστραφεί αποτελεί έσοδο (αφορολόγητο) και το ποσό του εσόδου συμπληρώνεται στον πίνακα Ζ1 και στους κωδικούς 162,262,362,462 (λοιπά συνήθη έσοδα) του πίνακα Ζ1.



Σύμφωνα με την σχετική ερώτηση - απάντηση της ΑΑΔΕ:
"Tο συγκεκριμένο έσοδο μεταφέρεται στον κωδικό 001 του υποπίνακα 10Α και μέσω αυτού στον κωδικό 513 του εντύπου Ν (νέος υποκωδικός) μέσα στο φορολογικό έτος που θα καταστεί δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015), ήτοι θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του.
Για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος έληξε την 31.12.2021, το εν λόγω ποσό θα οριστικοποιηθεί, θα βαρύνει τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2021, και θα καταχωρηθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ίδιου φορολογικού έτους."


Το μη επιστρεπτέο ποσό είναι αφορολόγητο αλλά σε περίπτωση διανομής η κεφαλαιοποίησής του υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 για τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (δείτε τη σχετική επισήμανση του κόμβου εδώ).
Στην περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης θα πρέπει στο έντυπο Ν και συγκεκριμένα στον κωδικό 382 να αναγραφεί το καθαρό ποσό του μη επιστρεπτέου ποσού που θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί. Στη συνέχεια και με αναγωγή (Χ100/78) θα υπολογισθεί το μικτό ποσό που θα υπαχθεί σε φορολόγηση.



Σε περίπτωση που δεν διανεμηθεί το συγκεκριμένο έσοδο, προτείνεται να καταχωρηθεί σε ξεχωριστό λογαριασμό στα αποτελέσματα εις νέο ή σε λογαριασμό αποθεματικού (δείτε περισσότερα σε σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ).



Λογιστική αντιμετώπιση


Σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 άρθρο 30 παράγραφος 1 περίπτωση ιστ:
"Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
1. Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν, σύμφωνα με το νόμο, χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16:
ιστ) Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23.
2. Πολύ μικρές οντότητες.
Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα. "


Συνεπώς και οι πολύ μικρές οντότητες θα πρέπει να αναγνωρίσουν στην λογιστική τους βάση το ποσό της μη επιστρεπτέας προκαταβολής.

- Για την αναγνώριση του μη επιστρεπτέου ποσού ως έσοδο στη λογιστική βάση δείτε και τη λογιστική οδηγία η οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά.

- Δείτε επίσης και το σχετικό άρθρο του κόμβου: Επιστρεπτέα προκαταβολή - Χρόνος αναγνώρισης του οφέλους ως έσοδο σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα



Διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA


Η διαβίβαση του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής (εσόδου) θα γίνει όπως συμβαίνει με όλες τις κρατικές επιδοτήσεις ενισχύσεις:
-με τύπο παραστατικού 1.1 (τιμολόγιο πώλησης), πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ του υπ.Οικονομικών 
-Category 1.5 (λοιπά έσοδα)
-χαρακτηρισμό Ε3: E3_562.



Επιστρεπτέα προκαταβολή ως δάνειο

Στα φυσικά πρόσωπα ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2021 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε και όχι το μη επιστρεπτέο ποσό που θεωρείται έσοδο) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, αναγράφονται μόνο στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1, σύμφωνα με τη απόφαση Α.1034/2022.

Τέλος, ως προς το λογιστικό χειρισμό του συνόλου του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής του κάθε πλαισίου που δόθηκε εντός του 2021 και το οποίο αντιμετωπίζεται αρχικά ως κρατικό δάνειο δείτε την γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ. 957/2020.


 



Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης