Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου.

13 Μάιου 2010 Σχόλια
  • Τις βασικές αρχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου και να κατατεθεί στη Βουλή, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη.
Οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου.          

 Τις βασικές αρχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου και να κατατεθεί στη Βουλή, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη.

    Στρατηγικός στόχος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση, στοχεύοντας σε μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη.

    Νέα κριτήρια αξιολόγησης

    Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει νέα κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία στηρίζονται επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην:

    Ανταγωνιστικότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια

    Πράσινη επιχειρηματικότητα

    Αναδιάρθρωση, απασχόληση και ισόρροπη ανάπτυξη

    Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αξιοποιεί το χάρτη κρατικών ενισχύσεων, ο οποίος προβλέπει 4 ζώνες κινήτρων (Α,Β,Γ και Δ) με ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης 15%, 20%, 30% και 40%, αντίστοιχα. Επίσης, προβλέπεται η κατανομή του 15% των ετήσιων διαθέσιμων πόρων στους λιγότερο ανεπτυγμένους Νομούς της χώρας.

    Μορφές ενίσχυσης

    Οι βασικές μορφές ενίσχυσης που προβλέπονται από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι:

    α) η επιχορήγηση κεφαλαίου,

    β) οι φορολογικές απαλλαγές,

    γ) η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείου διάρκειας έως 10 έτη και

    δ) η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διάρκειας έως 7 έτη.

    Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ισχύουν όλες οι παραπάνω μορφές ενίσχυσης, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκ. ευρώ) θα ισχύουν μόνο οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι αυξανόμενες αποσβέσεις.

    Απλοποιημένη, γρήγορη και διαφανής διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης επενδυτικών σχεδίων

    Προβλέπεται η προκήρυξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων ανά 6μηνο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και με ανακοίνωση των συνολικών διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις.

    Προκρίνεται η συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με αυτόματη απόρριψη ελλιπώς υποβαλλομένων φακέλων.

    Η κατανομή των φακέλων, για λόγους διαφάνειας, θα γίνεται με τυχαίο τρόπο σε πιστοποιημένους αξιολογητές, ενώ κάθε επενδυτής θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης του φακέλου του μέσω του διαδικτύου, στο οποίο προβλέπεται να αναρτώνται τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια. Προβλέπεται επίσης διαδικασία παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων μετά την ολοκλήρωσή τους, ώστε να αποτιμάται το αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

    Αποτελέσματα εφαρμογής του ν. 3299/04

    Οι αδυναμίες του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 3299/04) εντοπίζονται στην έλλειψη αναπτυξιακής στόχευσης και στρατηγικής, την απουσία κινήτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και τη μη συμβολή του στον τεχνολογικό και γνωστικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τομέα.

    Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου, αυτές εντοπίζονται:

    Στην πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου και την ύπαρξη μεγάλου πλήθους ρυθμίσεων, ως προς το είδος και το εύρος των δραστηριοτήτων που ενισχύονται.

    Στην έλλειψη σαφούς ετήσιου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και την υπέρμετρη επιβάρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

    Στις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τους ελέγχους,

    Στο πολύπλοκο σύστημα βαθμολογίας και το χαμηλό ελάχιστο αποδεκτό όριο βαθμολογίας, το οποίο οδήγησε σε έγκριση του 98% των υποβαλλόμενων σχεδίων.

    Βάσει του ν. 3299/04, υποβλήθηκαν συνολικά 13.486 αιτήσεις ενίσχυσης αναπτυξιακών σχεδίων, ενώ οι υπαγωγές στο νόμο ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 7.100. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί ανήλθε σε 14 δις. ευρώ, ενώ το ποσό των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων ανήλθε σε 5,8 δισ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια προέβλεπαν τη δημιουργία 32.707 νέων θέσεων εργασίας.

    Από τις 7.100 συνολικές υπαγωγές στο Νόμο, ολοκληρώθηκαν τα 1.451 επενδυτικά σχέδια, δηλαδή ποσοστό 20,4% του συνόλου. Ο προϋπολογισμός των ολοκληρωμένων σχεδίων ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ, οι εγκεκριμένες επιχορηγήσεις σε 1 δισ. ευρώ και οι συνολικές εκταμιεύσεις σε 1,6 δις. ευρώ.

    Οι πληρωμές του 2010

    Εντός του τρέχοντος έτους, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ν. 3299/04 (παλαιός επενδυτικός νόμος):

    Οι πληρωμές Ιανουαρίου - Απριλίου 2010 για ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων ανήλθαν σε 440 εκ. ευρώ, όταν για όλο το 2008 είχαν δοθεί μόλις 500 εκ. ευρώ.

    Μέχρι το τέλος του 2010 (Απρίλιος - Δεκέμβριος) αναμένεται ότι θα εισρεύσουν προς επιχειρήσεις για εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια επιπλέον 700 εκ. ευρώ.

    Τα εκκρεμεί προς αξιολόγηση επενδυτικά σχέδια είναι 3.438, έχουν συνολικό ύψος προϋπολογισμού 10,9 δις. ευρώ και το αναμενόμενο ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται σε 4,1 δις. ευρώ.
 
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης