Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για το ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του Δημοσίου

11 Απρίλιου 2022 Σχόλια
Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για το ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του Δημοσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 4/2022
της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010

 
Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δημήτριο Σκαλτσούνη, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και τον Αντιπρόεδρο Ιωάννη Γράβαρη, Πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Στ' Τμήματος,
 
αφού έλαβε υπ’ όψιν:
 
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010

β) την από 08.03.2022 (ΠΑ....../9.3.2022) αίτηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ"), με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθούν προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας α) η ....../2019 αγωγή των .......... κ.λπ. (συν. 27 ενάγοντες) και β) η ......./2019 αγωγή των ........... κ.λπ. (συν. 40 ενάγοντες) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ανωτέρου ν.π.δ.δ., που εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Με τις εν λόγω αγωγές οι ενάγοντες, μόνιμοι Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ “Δ”, ζητούν την καταβολή αποζημίωσης λόγω της, κατά τους ισχυρισμούς τους, παράνομης περικοπής των αποδοχών τους κατά τα έτη 2017-2018, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 132 επ. του ν. 4472/2017 (Α' 74, διόρθ. σφαλμ. Α' 75), σε σχέση με τις αποδοχές που ελάμβαναν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (Α' 222), καθώς και την καταβολή των επιδομάτων εορτών και αδείας των ετών 2017-2018, στα επίπεδα που είχαν καθορισθεί πριν από τον ν. 4093/2012.
Με την παρούσα αίτηση προβάλλεται ότι με τις αγωγές αυτές τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της αντίθεσης των ως άνω διατάξεων του ν. 4472/2017 στα άρθρα 4 παρ. 5, 16 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος. Υποστηρίζεται δε ότι το ζήτημα αυτό έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, ήτοι το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού της Χώρας (ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων), καθώς και ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις, διότι τυχόν κρίση περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του συνόλου του ανωτέρω προσωπικού για όλο το μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα και για το μέλλον.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου
 
αποφασίζει
 
Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.
 
δ ι α τ ά σ σ ε ι
 
1. Να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι με αριθμό κατάθεσης ......./2019 και ......../2019 αγωγές, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
2. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης