Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο, επισημάνσεις που αφορούν τους αγρότες.

10 Μάιου 2010 Σχόλια
  • Με τις διατάξεις του νόμου «Αποκατάσταση Φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» επέρχονται σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών μεταβολές στους κανόνες φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών τους.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ.
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10/5/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο, επισημάνσεις που αφορούν τους αγρότες.    Με τις διατάξεις του νόμου «Αποκατάσταση Φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» επέρχονται σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών μεταβολές στους κανόνες φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών τους.
  

    Ειδικά για τους αγρότες οι μεταβολές αυτές έχουν ως εξής:

    · Αυξάνεται από 01-01-2009 ο συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος από 7% σε 11%.

    · Διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο στην αγορά γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

    · Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης περιουσίας τα αγροτεμάχια και θεσπίζεται αφορολόγητο όριο 400.000 Ευρώ ανά άτομο για γεωργικά κτίσματα.

    · Ρυθμίζεται η καταβολή του κόστους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών από το κρατικό προϋπολογισμό.

    · Προβλέπεται κατά την αγορά ή την διακίνηση αγροτικών προϊόντων να εκδίδεται αποκλειστικά τιμολόγιο - δελτίο αποστολής.

    · Προβλέπεται η εξόφληση της αξίας της αγοράς των αγροτικών προϊόντων άνω των 1000 ευρώ να γίνεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του αγρότη ή με την έκδοση επιταγής.

    · Οι αγρότες παραγωγοί λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων, στη χρήση ταμιακής μηχανής και καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός τους.

    · Παράλληλα εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών και τους επιστρέφεται ΦΠΑ με συντελεστή 5% επί των πωλήσεων που πραγματοποιούν στις λαϊκές αγορές.

Τέλος το εισόδημα των αγροτών επηρεάζεται και από τις γενικές διατάξεις του νόμου που ισχύουν για το σύνολο των φορολογουμένων, όπως τη συλλογή αποδείξεων για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου, τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος με βάσει τις υπηρεσίες και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ή χρησιμοποιεί.
  

    Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

   

    Με την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου από τη Βουλή των Ελλήνων στις 20/4/2010 η δέσμευση της κυβέρνησης για αύξηση του κατ’αποκοπή συντελεστή επιστροφής Φ.Π.Α στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος από 7% σε 11% αποτελεί πλέον νόμο του κράτους.

    Ο ενιαίος συντελεστής 11% ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2009.

    Για τις αιτήσεις επιστροφής θα χρησιμοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα από το προηγούμενο έτος έντυπα.

    Το Υπουργείο Οικονομικών, με την αρ.ΠΟΛ.1045/22.4.2010 εγκύκλιο του, έδωσε ήδη τις απαραίτητες για τη συμπλήρωση των εντύπων οδηγίες.

    Οι σχετικές αιτήσεις επιστροφής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010.
  

    Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών:


    Με την παράγραφο 12 του άρθρου 62 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) και ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου που δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 11% στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του Κώδικα ΦΠΑ προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του καθεστώτος αυτού.

    Ο ενιαίος συντελεστής 11% ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2009, δηλαδή θα εφαρμοστεί για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2010 και μεταγενέστερα.

    Λόγω της ύπαρξης σημαντικών αποθεμάτων του εντύπου Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών» (010 Α-ΦΠΑ, έκδοση 2007) και της έλλειψης χρόνου για εκτύπωση νέων εντύπων, γίνεται δεκτό για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον έντυπο.

    Για την ομοιόμορφη συμπλήρωση του εντύπου, μετά την αύξηση του κατ’ αποκοπή συντελεστή ΦΠΑ, δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:

    Στον Πίνακα Γ΄ (δεύτερη και τρίτη σελίδα του εντύπου), στον οποίο καταχωρούνται αναλυτικά όλα τα παραστατικά με τα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών για τα οποία δικαιούνται επιστροφή του φόρου, θα συμπληρωθεί μόνο η στήλη (6), όπου εκτός από τα ακαθάριστα έσοδα από δασικά προϊόντα, προϊόντα αλιείας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών θα συμπεριληφθούν και αυτά που αφορούν τη φυτική και τη ζωική παραγωγή. Εξυπακούεται ότι οι επόμενες στήλες (7) και (8) του Πίνακα Γ΄ δεν θα συμπληρωθούν.
   

    Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της στήλης (6), όπως προκύπτει από τον κωδικό 201 της τρίτης σελίδας του εντύπου, θα μεταφερθεί στον αντίστοιχο κωδικό του Πίνακα Β΄ στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Το προς επιστροφή ποσό ΦΠΑ, στον κωδικό 205, θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των ακαθαρίστων εσόδων του κωδικού 201 με το νέο συντελεστή επιστροφής 11%, διορθώνοντας σχετικά το έντυπο.

    Ανάλογη θα είναι και η συμπλήρωση του «Βιβλίου μεταγραφής Αιτήσεων αγροτών του ειδικού καθεστώτος» (έντυπο 011 Α- ΦΠΑ), όπου στη στήλη με τον κωδικό 205 μεταφέρονται τα ποσά του αντίστοιχου κωδικού του Πίνακα Β΄ των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών.

    Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος συντελεστής υιοθετήθηκε με το ανωτέρω φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 20.4.2010 και αναμένεται η δημοσίευσή του, οι αιτήσεις επιστροφής μπορούν να υποβάλλονται μετά την έκδοση της παρούσας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1017/3.3.2010, οι αιτήσεις επιστροφής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010.

    Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής, καθώς και για την έγκαιρη επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες, παρακαλούνται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις να προσκομίζουν το Βιβλίο Μεταγραφής των Αιτήσεων Επιστροφής σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα της παρούσας.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης