Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε η νέα Οδηγία ΕΕ για το ΦΠΑ - Μόνιμοι μειωμένοι συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου και άλλες αλλαγές

6 Απρίλιου 2022 Σχόλια
Δημοσιεύθηκε η νέα Οδηγία ΕΕ για το ΦΠΑ - Μόνιμοι μειωμένοι συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου και άλλες αλλαγές
  • Συντελεστές ΦΠΑ για ενοικιάσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις και παραδόσεις ορισμένων αγαθών


Δημοσιεύθηκε η νέα Οδηγία της ΕΕ 2022/542 για την τροποποίηση των συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 104 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 της νέας Οδηγίας, η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόζει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα νησιά της Θάσου, των Βόρειων Σποράδων, της Σαμοθράκης και της Σκύρου συντελεστές έως 30% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν τα σημεία 14-21 στο προοίμιο της Οδηγίας:

(14) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης του καταλόγου των αγαθών και των υπηρεσιών που είναι επιλέξιμα για μειωμένους συντελεστές, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών για συγκεκριμένους στόχους κοινωνικής πολιτικής, να διασφαλιστεί η σαφήνεια και να ληφθεί υπόψη η αρχή της ουδετερότητας, δηλαδή με τη διασφάλιση της ίδιας μεταχείρισης, όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, για ενοικιάσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις και την παράδοση ορισμένων αγαθών.

(15) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να στηρίξουν τη μετάβαση προς τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων θέρμανσης και σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Ένωσης για απανθρακοποίηση, η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στην παράδοση και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης υψηλής απόδοσης με χαμηλές εκπομπές που πληρούν τα κριτήρια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα πρέπει περαιτέρω να περιληφθεί στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(16) Η ψηφιοποίηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δημιουργία αξίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας μετρά και κατατάσσει τις ψηφιακές επιδόσεις των κρατών μελών βάσει προκαθορισμένων δεικτών, που αναδεικνύουν σημαντικές αποκλίσεις στην ψηφιακή ανάπτυξη. Για να ξεπεραστεί η ανεπαρκής κάλυψη των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξής τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή στις υπηρεσίες αυτές. Η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στους στόχους που καθορίζονται στην εθνική πολιτική ψηφιοποίησης και το σχετικό πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να περιορίζεται αναλόγως. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο παρέχουν συνδεσιμότητα, αλλά δεν επεκτείνονται στο περιεχόμενο που παρέχεται μέσω του διαδικτύου.

(17) Επιπλέον, ενόψει του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, θα πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να προβλέπουν την ίδια μεταχείριση των δραστηριοτήτων που μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων, με εκείνες που, όταν παρακολουθούνται διά ζώσης, είναι επιλέξιμες για μειωμένους συντελεστές.

(18) Για να διασφαλιστεί η φορολόγηση στο κράτος μέλος κατανάλωσης, είναι απαραίτητο όλες οι υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν σε λήπτη με ηλεκτρονικά μέσα να φορολογούνται στον τόπο όπου ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή έχει τη συνήθη διαμονή του. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανόνες που διέπουν τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες αυτές.

(19) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση οργανισμών που ασχολούνται με την κοινωνική ευημερία, κατά την αξιολόγηση των απαιτήσεων για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η γενική δραστηριότητα και οι στόχοι του οργανισμού στο σύνολό του, ανεξάρτητα από τον τελικό δικαιούχο της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.

(20) Επιπλέον, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών σε περιορισμένο αριθμό ειδικών περιπτώσεων για κοινωνικούς λόγους, προς όφελος του τελικού καταναλωτή και για την επίτευξη στόχου γενικού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών επιλέξιμων για μειωμένους συντελεστές στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει περιορισμένο αριθμό τέτοιων υφιστάμενων παρεκκλίσεων.

(21) Η πανδημία της COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη προσαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ώστε το νομικό πλαίσιο να είναι έτοιμο για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων και, με τον τρόπο αυτόν, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται ταχέως σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως πανδημίες, ανθρωπιστικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη στα οποία η Επιτροπή είχε χορηγήσει την άδεια να εφαρμόζουν απαλλαγή από τον ΦΠΑ για αγαθά που εισάγονται υπέρ των θυμάτων καταστροφών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν, υπό τους ίδιους όρους, απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και εγχώριες παραδόσεις των εν λόγω αγαθών, καθώς και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα εν λόγω αγαθά, στους επιλέξιμους φορείς, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να συνδράμουν τα θύματα τέτοιων καταστροφών. Εάν δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις για απαλλαγές, η παράδοση των εν λόγω αγαθών και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να υπόκεινται σε ΦΠΑ.


Δείτε την 2022/542 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Βλέπε και την από 7 Δεκεμβρίου 2021 σχετική είδηση του κόμβου «ΦΠΑ στην ΕΕ: Δυνατότητα για μόνιμους μειωμένους συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου - Διεύρυνση των μειωμένων συντελεστών για τη στήριξη της αγοράς ακινήτων»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης