Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αποδείξεις που μετράνε διπλά και οι δαπάνες που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα - Παραδείγματα, πίνακες

5 Απρίλιου 2022 Σχόλια
Οι αποδείξεις που μετράνε διπλά και οι δαπάνες που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα - Παραδείγματα, πίνακες
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 16 λεπτά

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


1. Οι νέες διατάξεις που αφορούν στα φορολογικά έτη 2022 έως 2025

Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 4876/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του ν. 4172/2013.

Πιο συγκεκριμένα:
i. Προστέθηκε νέο εδάφιο  στο τέλος της περ. δ)
«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία), ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6».

ii. Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού προστέθηκε, μετά την παρ. 6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:
«7. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες) της περ. δ) της παρ. 6 που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περ. α) της ως άνω παραγράφου. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να καθορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες λήψης υπηρεσιών ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, για τις οποίες εφαρμόζεται η περ. α), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».

Κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η απόφαση 35565 ΕΞ 16-03-2022 «Καθορισμός των δαπανών του τελευταίου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 6 και της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, για την παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών» με την οποία καθορίζονται τόσο οι κατηγορίες δαπανών της ομάδας 6 (Υγεία) οι οποίες μετράνε στο διπλάσιο της αξίας τους όσο και οι κατηγορίες δαπανών για τις οποίες αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου.

 

2. Κατηγορίες δαπανών οι οποίες μετράνε εις διπλούν για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι  με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.


Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6. του ίδιου άρθρου και νόμου, είναι οι ακόλουθες: 
 

COICOP5 ταξινόμηση Είδη - Υποομάδες - Ομάδες ΔΤΚ
0621 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0622 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
06239 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Eurostat οι κωδικοί αναλύονται ως ακολούθως:

  Περιγραφή This item includes This item excludes
06.2.1 Ιατρικές υπηρεσίες Includes:
- consultations of physicians in general or specialist practice

Also includes:
- services of orthodontic specialists
Excludes:
- services of medical analysis laboratories and X-ray centres (06.2.3)
- services of practitioners of traditional medicine (06.2.3)
06.2.1.1 Υπηρεσίες γενικών ιατρών Includes:
- consultations of physicians in general practice
 
06.2.1.2 Υπηρεσίες ειδικών ιατρών Includes:
- consultations of physicians in specialist practice

Also includes:
- services of orthodontic specialists
 
06.2.2 Οδοντιατρικές υπηρεσίες Includes:
- services of dentists, oral hygienists and other dental auxiliaries

Also includes:
- fitting costs of dentures
Excludes:
- dentures (06.1.3)
- services of orthodontic specialists (06.2.1.2)
- services of medical analysis laboratories and X-ray centres (06.2.3)
06.2.2.0 Οδοντιατρικές υπηρεσίες Includes:
- services of dentists, oral-hygienists and other dental auxiliaries

Also includes:
- fitting costs of dentures
Excludes:
- dentures (06.1.3.9)
- services of orthodontic specialists (06.2.1.2)
- services of medical analysis laboratories and X-ray centres (06.2.3.1)
06.2.3.9 Άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες Includes:
- services of freelance nurses and midwives, acupuncturists, chiropractors, optometrists, physiotherapists, speech therapists etc.
 

Στην απόφαση του υπ. Οικονομικών τονίζεται ότι, για τις αποδείξεις που μετράνε διπλά από τις ανωτέρω κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes - MCC)*:

Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας
8011 Ιατροί
8021 Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί
8031 Οστεοπαθητικοί
8041 Χειροπράκτες
8041 Οφθαλμίατροι
8049 Χειροποδιστές, Ποδολόγοι
8099 Ιατρικές Υπηρεσίες

*Οι κατηγορίες εμπόρου (Merchant CategoryCodes - MCC) που αναφέρονται στην απόφαση, είναι το σύστημα κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων/ιδρυμάτων που μπορούν να λαμβάνουν πληρωμές με πιστωτική κάρτα και χρησιμοποιείται ευρέως από τα πιστωτικά ιδρύματα.


 

3. Οι αποδείξεις που μειώνουν το εισόδημα

Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

 

COICOP5 ταξινόμηση Είδη - Υποομάδες - Ομάδες ΔΤΚ
0432 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
05621 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05622 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
0562 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
0935 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
09412 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1211 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
12402 ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
12403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
12702 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)
12703 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Eurostat οι κωδικοί αναλύονται ως εξής:

04.3.2 04.3 Υπηρεσίες για τη συντήρηση και την επισκευή της κατοικίας Includes:
- services of plumbers, electricians, carpenters, glaziers, painters, decorators, floor polishers, etc. engaged for minor maintenance and repair of the dwelling

Also includes:
- total value of the service (that is, both the cost of labour and the cost of materials are covered)
Excludes:
- separate purchases of materials made by households with the intention of undertaking the maintenance or repair themselves (04.3.1)
- services engaged for major maintenance and repair (intermediate consumption) or for extension and conversion of the dwelling (capital formation)
04.3.2.1 04.3.2 Υπηρεσίες υδραυλικών Includes:
- assembly, installation, repair and maintenance of pipe systems, drains, gutters, ducts, mechanical services and related fittings and fixtures for water, gas
 
04.3.2.2 04.3.2 Υπηρεσίες ηλεκτρολόγων Includes:
- maintenance and repair electrical wiring systems and related equipment and fixtures
 
04.3.2.3 04.3.2 Υπηρεσίες συντήρησης για συστήματα θέρμανσης Includes:
- maintenance and repair of heating systems
 
04.3.2.4 04.3.2 Υπηρεσίες ελαιοχρωματιστών Includes:
- preparation of surfaces of buildings and other structures for painting, apply protective and decorative coats of paint or similar materials, or cover interior walls and ceilings of buildings with wallpaper or other finishes

Also includes:
- services of decorators
 
04.3.2.5 04.3.2 Υπηρεσίες ξυλουργών Includes:
- cutting, shaping, assembly, erection, maintenance and repair of various types of structures and fittings made from wood and other materials

Also includes:
- floor-polishers
 
04.3.2.9 04.3.2 Άλλες υπηρεσίες για τη συντήρηση και την επισκευή της κατοικίας Includes:
- insulation works
- fencing and railing installation works
- plastering works
- tiling works
- terrazzo, marble, granite and slate works
- ornamentation fitting works
- interior design services
 
05.6.2 05.6 Οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμνας Includes:
- domestic services supplied by paid staff employed in private service such as butlers, cooks, maids, drivers, gardeners, governesses, secretaries, tutors and au pairs
- similar services, including babysitting and housework, supplied by enterprises or self-employed persons
- household services such as window cleaning, disinfecting, fumigation and pest extermination
- dry-cleaning, laundering and dyeing of household linen, household textiles and carpets
- hire of furniture, furnishings, carpets, household equipment and household linen
Excludes:
- dry-cleaning, laundering and dyeing of garments (03.1.4)
- refuse collection (04.4.2)
- sewage collection (04.4.3)
- co-proprietor charges for caretaking, gardening, stairwell cleaning, heating and lighting, maintenance of lifts and refuse disposal chutes, etc. in multi-occupied buildings (04.4.4)
- security services (04.4.4)
- snow removal and chimney sweeping (04.4.4)
- removal and storage services (07.3.6)
- services of wet-nurses, crèches, day-care centres and other child-minding facilities (12.4.0)
- bodyguards (12.7.0)
05.6.2.1 05.6.2 Οικιακές υπηρεσίες από αμειβόμενο προσωπικό Includes:
- domestic services supplied by butlers, cooks, maids, drivers, gardeners, governesses, secretaries, tutors, au pairs, babysitters

Also includes:
- house-maids that iron household linen and clothes in the family residence
- household services provided by self-employed or enterprises
 
05.6.2.2 05.6.2 Υπηρεσίες καθαριότητας Includes:
- dry-cleaning of household linen and textiles
- carpet cleaning
- laundering and dyeing of household textiles
 
05.6.2.3 05.6.2 Ενοικίαση επίπλων και διακοσμητικών ειδών Includes:
- hire of carpets, household equipment and household linen
 
05.6.2.9 05.6.2 Άλλες οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμνας Includes:
- other services supplied by enterprises or self-employed persons
- cleaners, window cleaning
- pest extermination, disinfections
 
07.3.2.2 07.3.2 Μεταφορά επιβατών με ταξί και με ενοικιασμένο αυτοκίνητο με οδηγό Includes:
- transport of individuals and groups of persons and luggage by taxi and hired car with driver
 
09.4.1.2 09.4.1 Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες — Συμμετοχή Includes:
- skating rinks, swimming pools, golf courses, gymnasia, fitness centres, tennis courts, squash courts and bowling alleys
- roundabouts, see-saws and other playground facilities for children
- pin-ball machines and other games for adults other than games of chance
- ski slopes, ski lifts and the like
- hire of equipment and accessories for sport and recreation, such as aeroplanes, boats, horses, skiing and camping equipment
- out-of-school individual or group lessons in bridge, chess, aerobics, dancing, music, skating, skiing, swimming or other pastimes
- services of mountain guides, tour guides, etc.
- navigational aid services for boating

Also includes:
- hire of game-specific footwear (ski boots, football boots, golfing shoes and other such footwear fitted with ice-skates, rollers, spikes, studs, etc.)
Excludes:
- cable-car and chairlift transport not at ski resorts or holiday centres (07.3.6.1)
09.4.2.5 09.4.2 Φωτογραφικές υπηρεσίες Includes:
- services of photographers such as film developing, print processing, enlarging, portrait photography, wedding photography, etc.

Also includes
- services provided by non-specialised shops (e.g. supermarkets, consumer electronic stores etc.) and purchase by Internet
 
12.1.1 12.1 Κομμωτήρια και ινστιτούτα προσωπικής περιποίησης Includes:
- services of hairdressing salons, barbers, beauty shops, manicures, pedicures, Turkish baths, saunas, solariums, non-medical massages, etc.
- diet clubs, tattoo and piercing services

Also includes:
- bodycare, depilation and the like
Excludes:
- spas (06.2.3) or (06.3.0)
- fitness centres (09.4.1)
12.1.1.1 12.1.1 Υπηρεσίες κομμωτηρίων ανδρών και παιδιών Includes:
- services of hairdressing salons, barbers for men and children
 
12.1.1.2 12.1.1 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών Includes:
- services of hairdressing salons for women
 
12.1.1.3 12.1.1 Υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης Includes:
- facial beauty treatments, depilation, solarium, pedicure, bodycare, manicure, thalasso therapy, Turkish baths, saunas, non-medical massages, etc.
- diet clubs, tattoo and piercing services
 
12.4.0.1 12.4.0 Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών Includes:
- child-minding outside the home
- nurseries, day-care facilities, wet-nurses, crèches and other child-minding facilities for babies
- Kindergarten (other than educational)
- after school centres
Excludes:
- babysitters etc. (05.6.2.1)
- educational Kindergartens (division 10)
12.4.0.2 12.4.0 Οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα για άτομα με αναπηρία Includes:
- rehabilitation centres providing long-term support for patients rather than health care and rehabilitative therapy
 
12.4.0.3 12.4.0 Υπηρεσίες συντήρησης των ατόμων κατ' οίκον Includes:
- help to maintain elderly and disabled persons at home (home-cleaning services, meal programmes, day-care centres, day-care services and holiday-care services)
- schools for disabled persons where the main aim is to help students overcome their disability
 
12.7.0.2 12.7.0 Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες) Includes:
- fees for legal services and accountancy (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)
 
12.7.0.3 12.7.0 Υπηρεσίες γραφείων κηδειών Includes:
- charges for undertaking and other funeral services
 


Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes - MCC):
 

Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας
0742 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
1711 Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
1731 Εργασίες ηλεκτρολόγου
1740 Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.
1750 Εργασίες ξυλουργού
1761 Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.
1771 Εργασίες σκυροδέματος
4121 Υπηρεσίες ταξί
7230 Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς
7261 Υπηρεσίες κηδειών
7297 Υπηρεσίες μασάζ
7298 Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
7349 Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
7395 Ανάπτυξη φωτογραφιών
7911 Σχολές χορού
7997 Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή
7999 Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
8050 Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
8111 Νομικές υπηρεσίες
8351 Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών3.1 Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα.

3.2
Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.


3.3 Οι ανωτέρω δαπάνες που μειώνουν το εισόδημα μέχρι το όριο των 5.000 ευρώ εισοδήματος, λαμβάνονται υπόψιν και για τη συμπλήρωση του ποσού αποδείξεων που απαιτείται να έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

3.4 Οι δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, και τις οποίες ο φορολογούμενος χρησιμοποιεί για την να λάβει έκπτωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 39Β του ΚΦΕ (Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων) δεν λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα και για την μείωση του εισοδήματος της περίπτωσης αυτής.

3. Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Φορολογούμενος (χωρίς τέκνα) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 9.000 ευρώ, κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 3.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ.λπ.)

Φορολογητέο εισόδημα 9.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 3.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   33,00
     
Μείωση εισοδήματος 900,00  
Φορολ. εισόδημα [9000-(3000*30%=900) =8100] 8.100,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   0,00
     
Ωφέλεια   33,00


Παράδειγμα 2

Φορολογούμενος με ένα τέκνο και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 9.000 ευρώ κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 2.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ,λπ,)

Φορολογητέο εισόδημα 9.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 2.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   0,00
     
Μείωση εισοδήματος 600,00  
Φορολ. εισόδημα [9000-(2000*30%=600) =8400] 8.400,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   0,00
     
Ωφέλεια   0,00

 

Παράδειγμα 3

Φορολογούμενος χωρίς τέκνα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 15.000 ευρώ κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 3.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ.λπ.)

Φορολογητέο εισόδημα 15.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 3.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   1.283,00
     
Μείωση  εισοδήματος 900,00  
Φορολ. εισόδημα [15000-(3000*30%=900) =14100] 14.100,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   1.067,00
     
Ωφέλεια   216,00

 

Παράδειγμα 4

Φορολογούμενος με ένα τέκνο και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 15.000 ευρώ κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 2.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ.λπ.)

 

Φορολογητέο εισόδημα 15.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 2.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   1.250,00
     
Μείωση εισοδήματος 600,00  
Φορολ. εισόδημα [15000-(2000*30%=600) =14400] 14.400,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   1.106,00
     
Ωφέλεια   144,00


 

Παράδειγμα 5

Φορολογούμενος με δύο τέκνα και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 15.000 ευρώ, κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 2.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ.λπ.)

Φορολογητέο εισόδημα 15.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 2.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   1.160,00
     
Μείωση εισοδήματος 600,00  
Φορολ. εισόδημα [15000-(2000*30%=600) =14400] 14.400,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   1.016,00
     
Ωφέλεια   144,00

 

 

Παράδειγμα 5

Φορολογούμενος με δύο τέκνα και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 18.000 ευρώ κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 4.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ.λπ.)

Φορολογητέο εισόδημα 18.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 4.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   1.880,00
     
Μείωση εισοδήματος 1.200,00  
Φορολ. εισόδημα [18000-(4000*30%=1200) =16800] 16.800,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   1.592,00
     
Ωφέλεια   288,00


 

Παράδειγμα 6

Φορολογούμενος με δύο τέκνα και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 22.000 ευρώ, κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 4.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ,λπ,)

Φορολογητέο εισόδημα 22.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 4.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   2.960,00
     
Μείωση εισοδήματος 1.200,00  
Φορολ. εισόδημα [22000-(4000*30%=1200) =20800] 20.800,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   2.600,00
     
Ωφέλεια   360,00

 

Παράδειγμα 7

Φορολογούμενος με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 10.000 ευρώ, κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 2.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ,λπ,)

Φορολογητέο εισόδημα 10.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 2.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   900,00
     
Μείωση εισοδήματος 600,00  
Φορολ. εισόδημα [10000-(2000*30%=600) =9400] 9.400,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   846,00
     
Ωφέλεια   54,00


Παράδειγμα 8

Φορολογούμενος με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 12.000 ευρώ, κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 2.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ.λπ.)

Φορολογητέο εισόδημα 12.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 2.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   1.340,00
     
Μείωση  εισοδήματος 600,00  
Φορολ. εισόδημα [12000-(2000*30%=600) =11400] 11.400,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   1.208,00
     
Ωφέλεια   132,00

 

Παράδειγμα 9

Φορολογούμενος με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 20.000 ευρώ, κατέβαλε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 3.000 ευρώ για ορισμένες από τις ως άνω δαπάνες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κομμωτήρια, κ.λπ.)

     
Φορολογητέο εισόδημα 20.000,00  
Δαπάνες της  παρ. 7  άρθρου 16 ΚΦΕ 3.000,00  
     
Φόρος εισ. πριν την εφαρμογή της διάταξης   3.100,00
     
Μείωση  εισοδήματος 900,00  
Φορολ. εισόδημα [20000-(3000*30%=900) =19100] 19.100,00  
     
Φόρος εισ. μετά την εφαρμογή της διάταξης   2.902,00
     
Ωφέλεια   198,00
     


Ακολουθούν βοηθητικοί πίνακες με την ωφέλεια σε φόρο για ορισμένα κλιμάκια εισοδήματος ανά ύψος δαπανών της παρ.7 του άρθρου 15 του ΚΦΕ.
 
----


4. Τα ποσά των δαπανών για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών ως άνω, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης