Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατατέθηκε στη Bουλή το σχέδιο νόμου «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ»

30 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Κατατέθηκε στη Bουλή το σχέδιο νόμου «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Bουλή ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 (L186) και καταργούνται τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και τα άρθρα 85 έως 114 του ν. 4635/2019 (Α' 167).

Ειδικότερα:

1) Στο Μέρος Α' του προτεινόμενου νόμου γίνεται αναφορά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και ενσωματώνονται διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151.
2) Στο Μέρος Β' του προτεινόμενου νόμου γίνεται αναφορά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στους κανόνες που το διέπουν και ενσωματώνονται, επιπλέον, διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151.

Πρόκειται για ενσωμάτωση Οδηγίας, η οποία τροποποιεί το καθεστώς λειτουργίας των Υ.Μ.Σ. και Γ.Ε.ΜΗ.. Επίσης, για λόγους καλής νομοθέτησης κρίθηκε σκόπιμη η κατάργηση των ν. 4441/2016 και 4635/2019 και η δημιουργία ενός ενιαίου, συστηματοποιημένου νόμου.

Αναλυτικά με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, με σκοπό ΐ) τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ΐΐ) την ευκολότερη, ταχύτερη και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της εγκατάστασης υποκαταστήματος. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

- ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και

- συστήνεται μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. το οποίο τηρείται από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. (υφίσταται και σήμερα). (άρθρα 1- 6)

ΜΕΡΟΣ Β’

Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Υ.Μ.Σ. και των Γ.Ε.ΜΗ..

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1.α. Προβλέπεται ότι τα υποκαταστήματα ημεδαπής εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των ετησίων τελών Γ.ΕΜΗ.

β. Θεσπίζεται η προαιρετική εγγραφή των αγροτικών συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρα 7-16)

2. Προβλέπεται η υποχρεωτική καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων για τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να λάβει χώρα επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και η θέση εκ νέου σε κατάσταση εκκαθάρισης. (άρθρα 17-18)

3. Απαλείφεται ως κύρωση η αδυναμία συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών με πρόσωπα του δημόσιου τομέα, σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται για τους υπόχρεους. (άρθρο 19)

4. α. Ορίζονται τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων που απαρτίζουν το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

β. Προβλέπεται ότι η καταβολή των προβλεπόμενων τελών αποτελεί προϋπόθεση της αποδοχής της αίτησης καταχώρισης στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

- Απλοποιείται η διαδικασία δημοσιεύσεων εταιρικών πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 20-32)

5. Επανακαθορίζονται τα στοιχεία προς καταχώριση και δημοσίευση των: υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η. καθώς και τα πρόσθετα στοιχεία που οφείλουν να καταχωρίζουν και να δημοσιεύουν οι αναφερόμενες προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή

- υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών,

- υποκαταστημάτων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

- υποκαταστημάτων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα. (άρθρα 33-35,39 και 43-45)

6. α. Παρέχεται η δυνατότητα επιγραμμικής
ι
) καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. υποκαταστήματος εταιρείας, η οποία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους, χωρίς να υποχρεώνονται οι αιτούντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και
ιι
) υποβολής πράξεων και στοιχείων για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε.

β. Ορίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης της διακοπής λειτουργίας υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και της συνακόλουθης διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ.
(άρθρα 36-38 και 40-42)

7. α. Διατίθενται δωρεάν στη δημοσιότητα, καθώς και μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.-B.R.I.S., τα οριζόμενα στοιχεία της εταιρείας.

β. Αποσαφηνίζεται ότι το Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει υποχρέωση χορήγησης αντιγράφων για πράξεις και στοιχεία από τον φάκελο του υπόχρεου τα οποία έχουν υποβληθεί σε έγχαρτη μορφή πριν από την 31'1.12.2006.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς ή επιστημονικά ιδρύματα ή ερευνητές να αιτούνται τη λήψη στατιστικών στοιχείων από το Γ.Ε.ΜΗ.

δ. Διατίθενται στο κοινό, συνοπτικές και χρηστικές πληροφορίες δωρεάν, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου (www.gov.gr), και της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (mindev.gov.gr). (άρθρα 46-48)

8. α. Ορίζεται ότι τα τέλη Γ.Ε.Μ.Η. δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος ειδικά για την απόκτηση αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων, που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S., συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των συνδεόμενων μητρώων.

β. Πραγματοποιείται ατελώς από τον ίδιο τον υπόχρεο η ηλεκτρονική δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

γ. Εξαιρούνται από την καταβολή των τελών Γ.Ε.Μ.Η. οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το μητρώο των οποίων τηρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (άρθρο 49)

9. α. Διαβαθμίζονται, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η οντότητα, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις υποβολής στοιχείων για καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.

β. Μεταβάλλεται η σχέση είσπραξης των επιβαλλόμενων προστίμων μεταξύ επιμελητηρίων και κρατικού προϋπολογισμού, σε 30% και 70% αντίστοιχα, από 50% έκαστος που ισχύει σήμερα. Ορίζεται επίσης, ότι εάν το πρόστιμο επιβάλλεται από την Υ.ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυτό εισπράττεται εξ ολοκλήρου ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

β. Εξαιρούνται από την επιβολή του προστίμου οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το μητρώο των οποίων τηρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (άρθρο 50)

10. Επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις [κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη ή φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή μέχρι ενός (1) έτους, ανάλογα με την παράβαση] σε:

- όποιον αποκτά πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να είναι πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

- στον πιστοποιημένο χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., που έχει απολέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.Μ.Η. ή του συμβολαιογράφου και δεν συμμορφώνεται με τις οριζόμενες υποχρεώσεις.

- όποιον υπαίτια δηλώνει ή καταχωρίζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην e-ΥΜΣ. (άρθρο 51)

ΙΙ.α. Εγγράφονται υποχρεωτικά ατελώς, στο πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ με διακριτό τίτλο «Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)» οι οριζόμενοι φορείς (τα σωματεία των άρθρων 78 έως και 107 Α.Κ., τα ιδρύματα των άρθρων 108 έως και 121 Α.Κ. κ.λπ.).

β. Τηρείται επίσης στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι κατοχυρωμένες επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν είτε εμπορική είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.

γ. Επιτρέπεται σε ένα νομικό πρόσωπο να κατοχυρώσει στο Γ.Ε.ΜΗ. περισσότερους από έναν διακριτικούς τίτλους κ.λπ. (άρθρα 52- 55)

12. α. Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους αναφερόμενους επιστημονικούς φορείς.

β. Βαρύνει τους Επιστημονικούς Φορείς το κόστος ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.

γ. Πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση η εγγραφή των μελών των Επιστημονικών Φορέων στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ και τίθεται ως προϋπόθεση προκειμένου τα εν λόγω μέλη να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κ.λπ.). (άρθρο 56)

13. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση υ.α. με τις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων:

- οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών, το ύψος και η διαδικασία είσπραξης του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης, οι δικαιούχοι αυτού, η διαδικασία απόδοσης του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Υ.Μ.Σ.,

- το κόστος χρήσης της υπηρεσίας χορήγησης από το Γ.Ε.ΜΗ. δεδομένων σε άλλα μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, από ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

- ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το περιεχόμενο Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας, η διαδικασία και το κόστος χορήγησής του,

- το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των τελών, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, καθώς και ο τρόπος συλλογής και διαχείρισής τους,

- η σύσταση τριμελών επιτροπών με σκοπό την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών των υπόχρεων και την έκδοση αποφάσεων επί αυτών,

- τα κριτήρια επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 57)

14. Τίθενται μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και ορίζεται η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρα 58-60)


Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση εδώ:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης