Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Η απόφαση για τον καθορισμό των δαπανών για παροχή κινήτρων πραγματοποίησης συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

28 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Η απόφαση για τον καθορισμό των δαπανών για παροχή κινήτρων πραγματοποίησης συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για παροχή κινήτρων - Οι δαπάνες της Ομάδας 6 (Υγεία) που υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους - Αφαίρεση ποσού ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες)


Σύμφωνα με τη νέα απόφαση 35565 ΕΞ 16-3-2022 του Υπ. Οικονομικών ορίζονται τα ακόλουθα:

(άρθρο 1)

Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6. του ίδιου άρθρου και νόμου, είναι οι ακόλουθες:

COICOP5 ταξινόμηση

Είδη - Υποομάδες - Ομάδες ΔΤΚ

0621

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0622

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

06239

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes MCC):

Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας
8011 Ιατροί
8021 Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί
8031 Οστεοπαθητικοί
8041 Χειροπράκτες
8041 Οφθαλμίατροι
8049 Χειροποδιστές, Ποδολόγοι
8099 Ιατρικές Υπηρεσίες

 Κατά τα λοιπά για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ισχύουν τα οριζόμενα στην Α.1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
 
(άρθρο 2)

Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

COICOP5 ταξινόμηση

Είδη - Υποομάδες - Ομάδες ΔΤΚ

0432

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

05621

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

05622

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

0562

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

07322

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ

0935

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

09412

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09425

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1211

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

12401

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ


COICOP5 ταξινόμηση

Είδη - Υποομάδες - Ομάδες ΔΤΚ

12402

ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

12403

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

12702

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)

12703

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ


Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes MCC):

Κατηγορία Εμπόρου

Περιγραφή δραστηριότητας

0742

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

1711

Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης

1731

Εργασίες ηλεκτρολόγου

1740

Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.

1750

Εργασίες ξυλουργού

1761

Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.

1771

Εργασίες σκυροδέματος

4121

Υπηρεσίες ταξί

7230

Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς

7261

Υπηρεσίες κηδειών

7297

Υπηρεσίες μασάζ

7298

Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

7349

Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

7395

Ανάπτυξη φωτογραφιών

7911

Σχολές χορού

7997

Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή

7999

Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

8050

Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

8111 Νομικές υπηρεσίες

8351

Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη και για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.

(άρθρο 3)

Για την εφαρμογή της απόφασης η Α.Α.Δ.Ε. ζητά και λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes MCC) και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα ποσά των δαπανών των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

(άρθρο 4)


Η απόφαση εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης