Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λογιστική Οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

24 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Λογιστική Οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ
έχοντας υπόψη τον ν.4308/2014Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα”, την παρ. 10 του ΔΛΠ 20Κρατικές επιχορηγήσεις”, τον ν.3148/2003, όπως ισχύει και την από 22/3/2022 εισήγηση του ΣΛΟΤ

εξέδωσε την παρακάτω Λογιστική Οδηγία:

Η επιστρεπτέα προκαταβολή θεσπίστηκε ως καθεστώς ενίσχυσης για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

Η μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής προϋποθέτει την διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης για συγκεκριμένη περίοδο. Παρά ταύτα, το ποσό που δεν θα επιστραφεί δεν συνδέεται με μισθολογικές δαπάνες που επιβάρυναν τις οικονομικές οντότητες στην ίδια περίοδο, αλλά συνδέεται με τη μείωση του κύκλου εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Η μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής θεωρείται χαριστικό δάνειο.

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν παρέχουν καθοδήγηση για τον λογιστικό χειρισμό τόσο των κρατικών δανείων με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, το οποίο αφορά το τμήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής που είναι επιστρεπτέο, όσο και των χαριστικών δανείων για τα οποία ο δανειστής (το κράτος στην περίπτωση της επιστρεπτέας προκαταβολής) παραιτείται από την εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθούν ορισμένες προκαθορισμένες προϋποθέσεις.

Στην παράγραφο 10 του ΔΛΠ 20 “Κρατικές Επιχορηγήσεις» προβλέπεται ότι «Χαριστικό δάνειο που χορηγείται από το κράτος αντιμετωπίζεται ως κρατική επιχορήγηση, εφόσον υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η οικονομική οντότητα θα εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής του».

Το ερώτημα που προκύπτει αφορά τον προσδιορισμό του χρόνου που το επιστρεπτέο ποσό καθίσταται «μη επιστρεπτέο» και η συνακόλουθη καταχώρισή του στα έσοδα. Σχετικά με τον χρόνο καταχώρισης του εσόδου από επιχορηγήσεις στις παραγράφους 20 και 9 του ΔΛΠ 20 αναφέρονται τα εξής:

«20. Κρατική επιχορήγηση που καθίσταται εισπρακτέα ως αντιστάθμιση για έξοδα ή ζημίες που ήδη πραγματοποιήθηκαν ή προκειμένου να παρασχεθεί στην οικονομική οντότητα άμεση οικονομική υποστήριξη χωρίς να επισύρει σχετικό μελλοντικό κόστος, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία καθίσταται εισπρακτέα».

«9. Ο τρόπος είσπραξης της επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική μέθοδο που θα υιοθετηθεί σχετικά με την επιχορήγηση. Έτσι, η επιχορήγηση λογιστικοποιείται με τον ίδιο τρόπο, είτε εισπράττεται σε μετρητά είτε μειωτικά κάποιας υποχρέωσης προς το κράτος».

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος θα καταχωριστεί στα αποτελέσματα της περιόδου, κατά την οποία η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής.

Οι οικονομικές οντότητες την 31/12/2021 γνωρίζουν αν έχουν εκπληρώσει ή όχι τους όρους που διέπουν τη μη αποπληρωμή. Οι οντότητες που έχουν εκπληρώσει τους όρους μη αποπληρωμής, θα καταχωρίσουν το σχετικό όφελος στα αποτελέσματα της χρήσεως 2021.

Το έσοδο από την έκπτωση 15% θα καταχωριστεί και αυτό στην χρήση 2021, εάν κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το αρμόδιο όργανο των οικονομικών οντοτήτων:

1. είτε έχει εξοφληθεί εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό της προκαταβολής,

2. είτε δεν έχει εξοφληθεί και η διοίκηση της οικονομικής οντότητας έχει την πρόθεση και την απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα να εξοφλήσει εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί.


-------------


Προσοχή, δείτε και μεταγενέστερο άρθρο του κόμβου εδώ : Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της επιδότησης μετά την έκδοση της Ε.2046/2022
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης