Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 - Υπόδειγμα βεβαίωσης Ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο ορθότητας δικαιολογητικών για καταβολή του 25% σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4864/2021

23 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 - Υπόδειγμα βεβαίωσης Ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο ορθότητας δικαιολογητικών για καταβολή του 25% σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4864/2021
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ανακοίνωση
www.ependyseis.gr

23.03.2022

Βεβαίωση ελέγχου ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) Ορκωτού Λογιστή

(Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4864/2021 (Α/237) όπως ισχύει)

Κατόπιν ελέγχου που διενήργησα την περίοδο από ……… έως ……… στην επένδυση της επιχείρησης «………………………………» με δ.τ. «……………..» που υπήχθη στις διατάξεις του 4399/2016 με την απόφαση υπαγωγής ………………………………, που αφορά στην …………………………………. (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής), που βρίσκεται στην θέση ………………………………….. (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης …… €, κατά την οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Οικονομοτεχνική μελέτη του επενδυτικού σχεδίου που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής με αρ. πρωτ. …………. του φορέα για την υπαγωγή στις διατάξεις του 4399/2016
2. Απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του 4399/2016 με αρ. πρωτ. ………………………………… και τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. …………………………
3. Τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης που έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ ως στοιχεία του αιτήματος καταβολής του 25%
4. Τα σχετικά παραστατικά δαπανών και εξόφλησης που αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ
5. Τα στοιχεία λογιστικής απεικόνισης που αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ενδεικτικά οικονομικές καταστάσεις, ισοζύγια, ισολογισμοί, μητρώο παγίων, καρτέλες προμηθευτών, τραπεζικών λογαριασμών, κτλ), τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ
6. Οι συμβάσεις προμηθευτών ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ
7. Οι κινήσεις των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση του εγκριθέντος ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ
8. Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στα πλαίσια των νόμων και διατάξεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ή βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων.
9. …………… (τυχόν άλλο/α στοιχείο που επεδόθη)

βεβαιώνω ότι:

α) Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν και αναρτήθηκαν στο ΠΣΚΕ προέκυψε ότι, από κάθε ουσιώδη άποψη, έχει υλοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, του εγκριθέντος ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «……………», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4399/2016 όπως ισχύει
β) Το οικονομικό αντικείμενο καλύπτεται από τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά δαπάνης, διακίνησης και εξόφλησης που συνοδεύουν το αίτημα καταβολής 25% του φορέα της επένδυσης και
γ) είναι σύμφωνο με τους σκοπούς του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου και τις διατάξεις του 4399/2016 όπως ισχύει.

Επίσης, βεβαιώνω ότι:

i. από τα στοιχεία που μου τέθηκαν υπόψη, πιστοποιείται ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη δαπάνη, εργασία ή ενέργεια πραγματοποιηθείσα πριν την ημερομηνία έναρξης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, η οποία να συνιστά έναρξη του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
ii. οι εξοφλήσεις των παραστατικών πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
iii. Οι συμπεριλαμβανόμενες, στο αίτημα καταβολής 25%, δαπάνες προς ενίσχυση δεν έχουν πραγματοποιηθεί επί κατασκευών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν.1337/1983 (Α’33) είτε του ν.4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν.4495/2017 (Α’ 167) είτε λοιπές διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δαπάνες προς ενίσχυση έχουν πραγματοποιηθεί επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν.1337/1983 (Α’33) είτε του ν.4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν.4495/2017 (Α’ 167) είτε λοιπές διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών προ της αίτησης υπαγωγής του υπαγόμενου επενδυτικού σχεδίου στον ν.4399/16 και πλέον έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους.

Ημερομηνία:

Ο/Η συντάξας/σα Ορκωτός/η Λογιστής/στρια:
Υπογραφή και σφραγίδα:Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης