Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από 1η Ιουλίου η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α.

  • από την 1η Ιουλίου 2010 θα ισχύσει η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ 5,10,21 σε 5.5 11 και 23 αντίστοιχα σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.
Από την 1η Ιουλίου 2010 θα ισχύσει η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ 5, 10, 21 σε 5.5, 11 και 23 αντίστοιχα σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.


"Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
 
 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (248 Α') , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 «Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.
 Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έντεκα τοις εκατό (11%).»"

"Άρθρο Δεύτερο Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010 με εξαίρεση τα αγαθά της παραγράφου 2 για τα οποία οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου ισχύουν από την 3η Μαίου 2010 (ημερομηνία καταθέσεως του σχεδίου νόμου στη Βουλή)."Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης