Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση σε διάφορες χώρες παγκοσμίως και πως αντιμετωπίζεται η εφαρμογή της

21 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση σε διάφορες χώρες παγκοσμίως και πως αντιμετωπίζεται η εφαρμογή της


Επιμέλεια:
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Στο παρόν άρθρο βλέπουμε χρήσιμες πληροφορίες και τα τελευταία νέα σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε χώρες πέραν των συνόρων της Ένωσης.

ΧΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΑ
Αίγυπτος Σε πιλοτική εφαρμογή από 15 Νοεμβρίου 2020
Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις εταιρείες από τον Απρίλιο του 2023.

Αυστραλία -
Σε αντίθεση με άλλες πρωτοβουλίες χωρών στο χώρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η Αυστραλία δεν φαίνεται να έχει άμεσα σχέδια για την εισαγωγή συνεχών ελέγχων συναλλαγών (CTC) ή δημιουργίας κυβερνητικής πύλης στην τιμολόγηση B2B. Κρίνοντας από την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση, οι τρέχουσες προσπάθειες επικεντρώνονται σε τρόπους επιτάχυνσης της επιχειρηματικής υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτή η διαβούλευση βασίζεται στην προηγούμενη προσέγγιση της κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 σχετικά με «Επιλογές για την υποχρεωτική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις επιχειρήσεις», η οποία οδήγησε σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει την αξία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση των επιχειρήσεων.

Βέλγιο Από τον Ιούλιο του 2023
Εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B από τα μέσα του 2023. Το επίσημο νομοθετικό κείμενο δεν έχει δημοσιευθεί.
Με στόχο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για ορισμένες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα (B2G), έχει δημοσιευθεί από τον Νοέμβριο του 2021
Σχέδιο Βασιλικού Διατάγματος για την εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλες τις συναλλαγές με δημόσιους φορείς. Αυτή η υποχρέωση ίσχυε ήδη για τους προμηθευτές των κεντρικών δημόσιων φορέων ορισμένων περιοχών (Βρυξέλλες, Φλάνδρα, Βαλλονία). Ωστόσο, στο μέλλον, θα περιλαμβάνει όλους τους δημόσιους φορείς σε όλες τις βελγικές περιφέρειες.

Βουλγαρία -
Δημόσια διαβούλευση για ηλεκτρονική τιμολόγηση
B2B.

Γαλλία Από 1η Ιουλίου 2024
Υ
ποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι γαλλικές επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια από τους προμηθευτές τους από 01/07/2024. Το σχέδιο προβλέπει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για εγχώριες συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης (B2B) και υποχρεωτική ηλεκτρονική αναφορά δεδομένων συναλλαγών για διασυνοριακές συναλλαγές B2B (πωλήσεις και αγορές), συναλλαγές B2C που φορολογούνται στη Γαλλία και δεδομένα πληρωμών για υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G έχει ήδη εφαρμοστεί στη Γαλλία από το 2017 και είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2020. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Chorus Pro για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε δημόσιους φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες και 140 εκατομμύρια τιμολόγια έχουν ήδη εκδοθεί μέσω αυτής της πλατφόρμας.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική αναφορά θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Όλες οι εταιρείες όμως, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, θα υποχρεούνται να λαμβάνουν τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή από την 1η Ιουλίου 2024 οπότε και οι προμηθευτές τους υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Το πρώτο κύμα εταιρειών που πρέπει να συμμορφωθούν θα είναι μεγάλες εταιρείες από την 1η Ιουλίου 2024, ακολουθούμενες από ΜΜΕ από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μικρότερες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Γερμανία -
Ο κυβερνητικός
συνασπισμός έχει συμφωνήσει για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αναφοράς σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα. Προβλέπεται ότι αυτό θα επικυρώνει σε πραγματικό χρόνο τη δημιουργία τιμολογίων πωλήσεων από τους φορολογούμενους και στη συνέχεια θα λειτουργεί ως κανάλι προώθησης τιμολογίων στους πελάτες.

Η.Π.Α. -
Οι ΗΠΑ είναι η μόνη μεγάλη οικονομία στον κόσμο χωρίς ομοσπονδιακό σύστημα ΦΠΑ ή Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών (GST). Καθώς ο φόρος επί των πωλήσεων επιβάλλεται και διαχειρίζεται σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο χωρίς εκπτώσεις φόρου εισροών ή ανάκτηση, οι επίσημες απαιτήσεις περιεχομένου τιμολόγησης δεν έχουν πραγματικά αναπτυχθεί. Ενώ η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η ιδανική κατεύθυνση για τις κυβερνήσεις και τις φορολογικές αρχές σε όλο τον κόσμο, μία από τις προκλήσεις για την αγορά των ΗΠΑ είναι ότι δεν υπάρχει κεντρική κυβερνητική αρχή, είτε σε ομοσπονδιακό είτε σε κρατικό επίπεδο για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός πλαισίου ή εντολής για ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις Πολιτείες. Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να επιβάλει ένα πλαίσιο αλλά μόνο για διακρατικές συναλλαγές (καθώς η ρήτρα εμπορίου του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει ότι το Κογκρέσο θα έχει την εξουσία να ρυθμίζει μόνο το διακρατικό και το εξωτερικό εμπόριο). Εάν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να πείσει τις Πολιτείες να υιοθετήσουν το ίδιο πλαίσιο για τις ενδοπολιτειακές πωλήσεις. Υπάρχει ήδη ένας οργανισμός ηλεκτρονικών προτύπων σε κρατικό επίπεδο που δημιουργεί ομοιομορφία στον τρόπο με τον οποίο οι Πολιτείες και η βιομηχανία μεταδίδουν ηλεκτρονικά έγγραφα.

Ινδία -
Η δημιουργία ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι υποχρεωτική για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως αυτές κοινοποιούνται από την κυβέρνηση. Αυτοί οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προετοιμάζουν και να εκδίδουν τα ηλεκτρονικά τους τιμολόγια αναφέροντας τα δεδομένα τιμολογίων τους στην προβλεπόμενη μορφή (σχήμα ηλεκτρονικού τιμολογίου στο FORM GST INV-01) και αναφέροντας το ίδιο στην Πύλη Καταχώρησης Τιμολογίων (IRP). Στα τιμολόγια που αναφέρονται επιτυχώς στο IRP δίνεται ένας μοναδικός Αριθμός Αναφοράς Τιμολογίου (IRN). Τα έγγραφα (τιμολόγια, χρεωστικά, πιστωτικά σημειώματα) που αναφέρονται στο IRP μεταδίδονται ηλεκτρονικά στο σύστημα GST και συμπληρώνονται αυτόματα στους αντίστοιχους πίνακες του GSTR-1. Από 1η Απριλίου 2022, φορολογούμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών 20 εκατομμύρια ρούπιες (περίπου 2,65 εκατ. δολάρια) και πάνω, υποχρεούνται στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Ισπανία Από τον Ιανουάριο του 2024
Τ
ο ισπανικό σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B (τεχνικές απαιτήσεις για λογισμικό και πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την τιμολόγηση και την τυποποίηση των μητρώων τιμολογίων) αποτελεί το έδαφος για μελλοντική γενικευμένη ηλεκτρονική τιμολόγηση. Το σχέδιο νόμου ορίζει υποχρεωτικές συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις για την καταχώριση συναλλαγών σε τυποποιημένη μορφή, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών για τον ΦΠΑ, καθώς και σχετικά με την έκδοση τιμολογίου. Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως τις 24 Ιανουαρίου 2024.

Ιταλία Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Ιούλιο του 2022 για εταιρείες που πωλούν αγαθά στο Σαν Μαρίνο
Υ
ποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Ιούλιο του 2022 για εταιρείες που πωλούν αγαθά στο Σαν Μαρίνο. Η υποχρεωτική χρήση του FatturaPA για διασυνοριακές συναλλαγές μετατέθηκε για τον Ιούλιο του 2022.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα τιμολόγια στην Ιταλία αποστέλλονται μέσω κεντρικής διεπαφής. Αυτή η διεπαφή είναι το SdI – το Sistema di Interscambio. Η ιταλική μορφή τιμολόγησης είναι η FatturaPA, μια μορφή τιμολόγησης XML για ηλεκτρονικά τιμολόγια
Το FatturaPA είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο και είναι ο μόνος τύπος τιμολογίου που γίνεται αποδεκτός από τις Δημόσιες Διοικήσεις που, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να κάνουν χρήση του Συστήματος Ανταλλαγής.
Το FatturaPA έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- το περιεχόμενο είναι δομημένο, σε αρχείο XML (eXtensible Markup Language), σύμφωνα με τη μορφή FatturaPA. Αυτή η μορφή είναι η μόνη αποδεκτή από το σύστημα ανταλλαγής,
- η αυθεντικότητα προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου διασφαλίζονται από το πρόσωπο που εκδίδει το τιμολόγιο με την τοποθέτηση επικυρωμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ψηφιακής υπογραφής,
- η διαβίβαση εξαρτάται από την παρουσία του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης του γραφείου στο οποίο απευθύνεται το τιμολόγιο και ο οποίος βρίσκεται στο Ευρετήριο Δημοσίων Διοικήσεων.
Στην Ιταλία, η διοίκηση δέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια, αλλά από τον Μάρτιο του 2020 γίνονται δεκτά μόνο τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή που αποστέλλονται μέσω του συστήματος ανταλλαγής (SdI). Η πλατφόρμα Sdl χρησιμοποιείται για την καταγραφή ολόκληρης της μεταφοράς δεδομένων τιμολογίου. Τα τιμολόγια που δεν αποστέλλονται μέσω FatturaPA δεν είναι έγκυρα και υπόκεινται σε κυρώσεις.
Στον τομέα B2G, η Ιταλία ακολουθεί ήδη τα διεθνή πρότυπα και την τάση προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ωστόσο, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι πλέον υποχρεωτική και στον τομέα B2B. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, κάθε τιμολόγιο στην Ιταλία πρέπει να ανταλλάσσεται σε B2B μέσω του Sistema di Interscambio.

Λετονία Πρόταση για ηλεκτρονικά τιμολόγια B2B έως τον Ιανουάριο του 2025

Η Λετονία προτείνει την εισαγωγή ηλεκτρονικών τιμολογίων B2B έως τον Ιανουάριο του 2025. Αυτό προτάθηκε από το Υπ. Οικονομικών και εξετάστηκε από το Συμβούλιο Υπουργών. Σύμφωνα με τους κανόνες τιμολόγησης της Ε.Ε., τα λετονικά δημόσια και κυβερνητικά ιδρύματα πρέπει να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτό βασίζεται στο πρότυπο PEPPOL – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικών Τιμολογίων. Η εθελοντική ηλεκτρονική τιμολόγηση για συναλλαγές B2B είναι διαθέσιμη μέσω ορισμένων δρομολογίων στη Λετονία όπως μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας ePakalpojumi.
Η Λετονία θα ενταχθεί στο μοντέλο προεκκαθάρισης SdI της Ιταλίας, το οποίο το Βέλγιο, η Βουλγαρία και η Γαλλία θα εφαρμόσουν τους επόμενους 24 μήνες. Ενώ άλλοι έχουν επιλέξει τη «ζωντανή» αναφορά τιμολογίων μετά την έκδοση, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, ορισμένοι, όπως η πρόταση ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Ισπανίας, δείχνουν μια αλλαγή στο μοντέλο που χρησιμοποιείται στη Νότια Αμερική και την Ασία.

Λουξεμβούργο Προαιρετική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B από τον Ιανουάριο του 2022 Προαιρετική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B από τον Ιανουάριο του 2022 με σκέψεις να γίνει υποχρεωτική από το 2023
Μεξικό Από 1η Ιουλίου 2022
Η τελευταία έκδοση του συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης CFDI καθίσταται υποχρεωτική την 1η Ιουλίου 2022 μετά την προαιρετική κυκλοφορία του την 1η Ιανουαρίου 2022. Οι τελευταίες αλλαγές 4.0 περιλαμβάνουν:
- Απαιτήσεις πληροφοριών εξαγωγής
- Αναφορά συνδεδεμένων τιμολογίων
- Αντιστροφή τιμολογίων.
Η υπηρεσία Servicio de Administración Tributaria του Μεξικού, «SAT» εισήγαγε την ηλεκτρονική τιμολόγηση Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) το 2011 και την εξουσιοδότησε για τους περισσότερους φορολογούμενους το 2014. Περιλαμβάνει μια ρουτίνα εκ των προτέρων εκκαθάρισης από την κυβέρνηση και τους πελάτες για ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμο σε PDF.
Για τη δημιουργία μεξικανικού ηλεκτρονικού τιμολογίου οι δικαιούχοι φορολογούμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
- Ο φορολογούμενος πρέπει να εγγραφεί στο SAT για ψηφιακή υπογραφή, CSD και κλειδί σύνδεσης Firma Electronica Avanzada (FIEL)
- Πρέπει να ορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο Proveedor Autorizado de Certificación, PAC για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ο PAC είναι υπεύθυνος για την επικύρωση των τιμολογίων, την εκχώρηση αριθμών αναφοράς και την εισαγωγή ψηφιακών υπογραφών πριν από την έγκριση του SAT.
- Ο προμηθευτής στέλνει ένα προσχέδιο τιμολογίου στον PAC του σε μορφή XML
- Το PAC εκδίδει ένα προσχέδιο τιμολογίου στο FCFI με μοναδικό κωδικό τιμολογίου. Στη συνέχεια προωθεί το τιμολόγιο στη SAT. Η διαδικασία δημιουργίας του σχεδίου τιμολογίου και η μετάδοση του PAC στο SAT πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 72 ωρών.
- Ο πελάτης μπορεί να στείλει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο/PDF στον πελάτη.
- Ο πελάτης ειδοποιείται από την SAT και έχει τρεις ημέρες για να ελέγξει το τιμολόγιο προτού επικυρωθεί αυτόματα ως τιμολόγιο.
- Για να ακυρώσει ένα τιμολόγιο, ο προμηθευτής πρέπει να στείλει ένα αίτημα μέσω CFDI και στη συνέχεια ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να το αρνηθεί.

Νέα Ζηλανδία Από 31η Μαρτίου 2022 (B2G)
Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας προχωρά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση για την υποστήριξη των οικονομικών διαδικασιών και των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα από την 31η Μαρτίου 2022, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Για να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τιμολόγια στη χώρα, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ένα σημείο πρόσβασης PEPPOL και έναν αριθμό επιχείρησης Νέας Ζηλανδίας (NZBN). Με αυτό το πρώτο βήμα της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας σκοπεύει να εξοικονομήσει έως και 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια και να επιβάλει το 90% των συναλλαγών B2G να είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια έως τον Ιούλιο του 2026. Ο στόχος της εφαρμογής των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι να βοηθήσει στην απλούστευση των οικονομικών διαδικασιών, στη διαχείριση μεγάλων όγκων τιμολογίων για τη μείωση του κόστους, την ελάφρυνση της διοικητικής διεκπεραίωσης και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης.

Νότια Κορέα Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις από το 2011
Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις ισχύει από το 2011 και από το 2012 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρούν το όριο τηρούν τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το όριο επί του κύκλου εργασιών αυτή τη στιγμή είναι εάν για το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει τα 300.000.000 KRW (περίπου 250.000$).
Από την 1η Ιουλίου 2022, το όριο θα μειωθεί στα 200.000.000 KRW (περίπου 160.000$) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να αρχίσουν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Εάν εκδοθούν έντυπα τιμολόγια, ενδέχεται να υπάρξουν πρόστιμα. Η φορολογική αρχή της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε επίσης ότι από την 1η Ιουλίου 2023 το όριο θα μειωθεί περαιτέρω στα 100.000.000 KRW (περίπου 83.000$).

Παναμάς Πιλοτική εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλους τους νέους φορολογούμενους από το 2021

Από το 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη μια πιλοτική εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλους τους νέους φορολογούμενους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης SFEP (sistema de facturación electrónica de Panamá). Εν μέρει στόχος είναι η απόσυρση της χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών. Το σύστημα του Παναμά βασίζεται στις ίδιες διαδικασίες με το Μεξικό και το Περού.
Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
- Ιανουάριος 2022: όλοι οι νεοεγγραφέντες φορολογούμενοι πρέπει να εισέλθουν στο καθεστώς SFEP
- Ιούλιος 2022: όλες οι συναλλαγές B2G πρέπει να γίνονται μέσω SFEP
- Ιανουάριος 2023: όλοι οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στην πιλοτική βάση πρέπει να χρησιμοποιούν SFEP για όλες τις συναλλαγές εκτός από τις εξαγωγές ή τις εισαγωγές.

Πολωνία Προαιρετική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B από τον Ιανουάριο του 2022
Εθελοντική έναρξη λειτουργίας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης KSeF το 2022. Υποχρεωτική έως τον Ιανουάριο του 2023
Το Υπ. Οικονομικών της Πολωνίας εισήγαγε εθελοντικά ηλεκτρονικά τιμολόγια B2B την 1η Ιανουαρίου 2022 μετά από τρίμηνη καθυστέρηση. Η υποστήριξη προέρχεται από μια κεντρική βάση δεδομένων τιμολογίων εκκαθάρισης - Συνεχών ελέγχων συναλλαγών (CTC). Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το σύστημα θα επωφεληθούν από φορολογικά κίνητρα. Στόχος είναι η μετάβαση στα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια έως το 2023 για όλους τους φορολογούμενους. Για το 2022, για να ενθαρρύνουν την εθελοντική υιοθέτηση του KSeF, οι φορολογούμενοι θα λάβουν:
- επισπεύδουσες επιστροφές ΦΠΑ ή πίστωση 40 ημερών αντί για 60, εάν δεν υπερβαίνουν τα 3.000 PLN. Κάθε φορολογούμενος που υποβάλλει αίτηση πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ τουλάχιστον για το προηγούμενο έτος.
- δεν χρειάζεται να ζητήσουν από τους πελάτες τους αποδείξεις για πιστωτικά σημειώματα.
- δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν τους υπάρχοντες κανόνες αρχειοθέτησης τιμολογίων της Πολωνίας.

Πορτογαλία Έκδοση τιμολογίων πώλησης μόνο μέσω πιστοποιημένων πακέτων λογισμικού τιμολόγησης από 1η Ιανουαρίου 2020
Ο
COVID-19 έφερε καθυστερήσεις στις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και στην αναφορά SAF-T
Η Πορτογαλία εφάρμοσε την απαίτηση για τους φορολογούμενους ημεδαπούς να εκδίδουν τιμολόγια πωλήσεων μόνο μέσω πιστοποιημένων πακέτων λογισμικού τιμολόγησης. Αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2020. Οι μη κάτοικοι εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα τιμολόγησης από τον Ιανουάριο του 2022. Η υποχρέωση χρήσης των πιστοποιημένων συστημάτων τιμολόγησης βασίζεται σε όριο πωλήσεων 50.000€ ετησίως το προηγούμενο έτος.

Ρουμανία Ηλεκτρονική καταχώριση τιμολογίων από 1η Δεκεμβρίου 2021
eFactură - ηλεκτρονική καταχώριση τιμολογίων από την 1η Δεκεμβρίου 2021, υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B και της αναφοράς σε πραγματικό χρόνο από το 2023
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ισχύει, για συναλλαγές B2B, μόνο για την πώληση αγαθών και όχι για την παροχή υπηρεσιών. Τα εστιατόρια απαλλάσσονται. Από την 1η Απριλίου 2022, το e-Invoice γίνεται προαιρετικά λειτουργικό για αγαθά υψηλού φορολογικού κινδύνου που πωλούνται σε συναλλαγές B2B και μετά από την 1η Ιουλίου 2022 περνάει σε υποχρεωτικό καθεστώς.

Σαν Μαρίνο Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Ιούλιο του 2022 για εταιρείες που πωλούν αγαθά στην Ιταλία Απαίτηση ηλεκτρονικού τιμολογίου για εταιρείες που πωλούν αγαθά στην Ιταλία, εθελοντική 1η Οκτωβρίου 2021, υποχρεωτική από τον Ιούλιο 2022
Σερβία B2G: 1η Μαΐου 2022

B2B: Από 1η Ιανουαρίου 2023

Η Σερβία έχει καθυστερήσει την υποχρεωτική απαίτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων του συστήματος E-Faktura για το 2022 για συναλλαγές B2G έως την 1η Μαΐου 2022 (από την 1η Ιανουαρίου 2022). Τα τιμολόγια B2B θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023. Αυτό θα αφορά τη δημιουργία, την έκδοση, την αποστολή και τη λήψη, την επεξεργασία και την αποθήκευση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ένα νέο κεντρικό σύστημα εκκαθάρισης, μοντέλο Continuous Transaction Controls (CTC) θα δημιουργηθεί για την υποβολή του τιμολογίου πώλησης και στη συνέχεια την ανάκτηση από τους πελάτες σύμφωνα με το Σερβικό Πρότυπο για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Το πεδίο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις μη κατοίκους με φορολογικό εκπρόσωπο. Οποιοσδήποτε επιλέξιμος φορολογούμενος (προμηθευτής ή πελάτης) θα πρέπει να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης ηλεκτρονικά. Σε αυτό το σημείο, ο αιτών πρέπει να καθορίσει εάν θα υποβάλει ηλεκτρονικά τιμολόγια ο ίδιος ή μέσω και εξουσιοδοτημένου παρόχου.
Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα καλύπτει τιμολόγια B2B και B2G ως εξής:
1η Μαΐου 2022 - Κυκλοφορία τιμολογίων G2G
1η Ιουλίου 2022 – Επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια από δημόσιους φορείς
1η Ιανουαρίου 2023 – Έκδοση B2B ηλεκτρονικών τιμολογίων
Δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολογίων - Sistem za Upravljanje Fakturama (SUF)
Για άμεση πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, SUF, θα υπάρχουν δύο διαδρομές:
- Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο για τη δημιουργία, τη μεταφόρτωση ή την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά τιμολόγια προμηθευτών
- API Application Programming Interface για απευθείας σύνδεση λογισμικού φορολογουμένων.

Σλοβακία Δημόσια διαβούλευση για ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B και B2C

Η Σλοβακία έγινε η τελευταία ευρωπαϊκή υποψήφια χώρα για ηλεκτρονικά τιμολόγια με την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης και σχεδιάζει να επεκτείνει την υφιστάμενη απαίτηση για ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G - informačný systém elektronickej fakturácie IS EFA.
Επί του παρόντος, μόνο οι συναλλαγές B2G που υπερβαίνουν τα 5.000€ έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω της νέας διεπαφής IS EFA της κυβέρνησης. Οι σλοβακικές αρχές έχουν θέσει νέο στόχο για την 1η Ιανουαρίου 2023 για υποχρεωτικές εγχώριες συναλλαγές B2B και B2C στο IS EFA. Αυτή τη στιγμή αυτές οι συναλλαγές είναι προαιρετικές.
Εγχώρια B2B και B2C μετά την ολοκλήρωση του B2G
Η Σλοβακία σχεδιάζει την πλήρη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος Τιμολόγησης, IS EFA, σε διάφορα στάδια και ολοκλήρωσε το B2G τον Οκτώβριο του 2021. Εκδόθηκε σχέδιο νόμου για την επέκταση αυτού του συστήματος στο B2B στις αρχές του 2023.
Η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο της ΕΕ και τη «ζωντανή» αναφορά συναλλαγών
Το νέο σχέδιο στοχεύει στην επέκταση του ισχύοντος καθεστώτος στα εγχώρια τιμολόγια B2B και B2C. Τα τιμολόγια συναλλαγών με αλλοδαπές εταιρείες και κατοίκους θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά. Εξετάζει ένα σύστημα προεκκαθάρισης, το οποίο απαιτεί από τους φορολογούμενους να αναφέρουν πρώτα τα τιμολόγια στις φορολογικές αρχές για επαλήθευση και έγκριση. Το προσχέδιο του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω εγκεκριμένου λογιστικού λογισμικού ή να μεταφορτωθεί σε μια δωρεάν διαδικτυακή κυβερνητική πύλη. Αυτό είναι το μοντέλο που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία και σε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής.

Σλοβενία -
Τα σχέδια της Σλοβενίας να επιβάλει ηλεκτρονικά τιμολόγια για συναλλαγές B2B παραμένουν σε αδιέξοδο. Τα σχέδια αφορούσαν ένα μοντέλο προεκκαθάρισης, παρόμοιο με το SdI της Ιταλίας, καθώς το σχέδιο νόμου που εκδόθηκε δεν έχει προχωρήσει στο Κοινοβούλιο μετά από τη δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου ορίζει μια περίοδο προειδοποίησης 12 μηνών μετά την έγκρισή του, κάτι που συνεπάγεται ότι δεν θα εισαχθεί πριν από το 2023. Η Σλοβενία ​​υιοθέτησε πρώιμα την ηλεκτρονική τιμολόγηση, επιβάλλοντας ηλεκτρονικά τιμολόγια B2G το 2015 και πριν από την υποχρέωση του 2019.
Ηλεκτρονικά τιμολόγια προεκκαθάρισης e-SLOG
Το σχέδιο νόμου θα επιβάλλει την υποχρέωση σε όλους τους φορολογούμενους για συναλλαγές B2B. Αυτό θα περιλαμβάνει πλήρη εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων PRS. Τα προσχέδια τιμολογίων πωλήσεων θα δημιουργούνται από τον προμηθευτή σε XML. Αυτό θα υποβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Αυτό θα βρίσκεται πιθανώς στην πύλη UJP στο πλαίσιο του προτύπου e-SLOG (Elektronsko poslovanje slovenskega gospodarstva) που αναπτύχθηκε για την ανταλλαγή κρατικών εγγράφων στο Εθνικό μητρώο παραληπτών ηλεκτρονικών τιμολογίων. Αυτό με τη σειρά του είναι πλέον συνδεδεμένο με το δίκτυο Peppol.
Η υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων θα υποβάλλεται στην UJP μέσω:
- Μη αυτόματης δημιουργίας ηλεκτρονικά στη σύνδεση UJP
- Μορφή XML
- Άμεση μεταφόρτωση
- Σημείο πρόσβασης Peppol
- Μέσω «τρίτου» παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Μετά από βασικούς ελέγχους επικύρωσης σε πραγματικό χρόνο, θα εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός ταυτότητας. Ο πωλητής θα μπορεί στη συνέχεια να εκδώσει το τιμολόγιο απευθείας στον πελάτη του, ο οποίος θα το επανεπικυρώσει με τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Σουηδία Από 1η Απριλίου 2019 όλες οι αγορές του σουηδικού δημόσιου τομέα χρεώνονται μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με ευρωπαϊκό πρότυπο
Η σουηδική φορολογική αρχή, η Skatteverket και το υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν διαβουλεύσεις σχετικά με την εισαγωγή των Απαιτήσεων Ψηφιακής Αναφοράς (DRR) για την αναφορά τιμολογίων, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και να καλύψουν το κενό ΦΠΑ. Οι αρχές βρίσκονται σε συζητήσεις με μεγάλες λογιστικές εταιρείες, φοροτεχνικούς παρόχους και άλλες φορολογικές αρχές σχετικά με τις καλύτερες μορφές προς επιλογή.
Από την 1η Απριλίου 2019, όλες οι αγορές του σουηδικού δημόσιου τομέα χρεώνονται μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με ευρωπαϊκό πρότυπο. Αυτό σημαίνει ότι ένας προμηθευτής του δημόσιου τομέα αποστέλλει ηλεκτρονικά τιμολόγια και όλοι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα πρέπει να μπορούν να τα λαμβάνουν. Τα τιμολόγια σε χαρτί και PDF δεν είναι αποδεκτά.
Από την 1η Δεκεμβρίου 2019, όλοι οι αναθέτοντες φορείς του δημόσιου τομέα (φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, δήμοι και περιφέρειες) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Peppol. Στη Σουηδία, το πρότυπο που πληροί τις απαιτήσεις του νέου νόμου είναι γνωστό ως Peppol BIS Billing 3.0. Δεν υπάρχει κυβερνητική πύλη ή πλατφόρμα.
Οι σουηδικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα ακόλουθα τρία μοντέλα για «ζωντανή» αναφορά τιμολογίων:
- Τυπικό αρχείο ελέγχου φόρου (SAF-T), το οποίο θα αντικαταστήσει την παραδοσιακή δήλωση ΦΠΑ στη γειτονική Νορβηγία το 2022.
- «Ζωντανή» αναφορά συναλλαγών, η οποία έχει υιοθετηθεί για τη λήψη τιμολογίων αμέσως μετά την έκδοσή τους σε πελάτες.
- Ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία απαιτεί εκ των προτέρων εκκαθάριση των τιμολογίων πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο από την κυβέρνηση πριν από την έκδοσή τους σε πελάτες.

Τουρκία Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για συγκεκριμένες επιχειρήσεις από το 2014

Το τελευταίο διάστημα η
Τουρκία έχει προσθέσει νέες απαιτήσεις στο κυβερνητικό καθεστώς ηλεκτρονικών τιμολογίων προεκκαθάρισης. Η Τουρκική Διοίκηση Εσόδων (TRA) επιθυμεί να φέρει περισσότερους φορολογούμενους στο e-Fatura μειώνοντας το ετήσιο όριο πωλήσεων από τα τρέχοντα 5 εκατομμύρια TRY (περίπου 425.000€ ή 480.000$) για τις συναλλαγές του 2022. Θα εισαγάγει επίσης ένα χαμηλότερο όριο για τις οικονομικές συναλλαγές του 2022 ύψους 500.000 TRY (περίπου 42.500€ ή 48.000$) για:
- ηλεκτρονικό εμπόριο
- ακίνητα
- κατασκευές
- καταλύματα
Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Τουρκία: e-Fatura για συναλλαγές B2B και B2G και e-Arşiv για όλες τις συναλλαγές B2C, συν τυχόν συναλλαγές B2B όπου ο πελάτης είναι κάτω από το όριο εγγραφής του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Πολλές μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τρίτους προμηθευτές για την παραγωγή αυτής της κατηγορίας τιμολογίων. Το τρέχον όριο e-Arşiv είναι 30.000 TRY. Αυτό θα μειωθεί στις 10.000 TRY.
Από την 1η Μαρτίου 2021, όλες οι συναλλαγές B2G πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω e-Fatura πάνω από το όριο (βλ. παρακάτω). Όλες οι εταιρείες που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο TRA πρέπει να δηλώνουν όλα τα τιμολόγια αξίας 5000 TL ή με ημερήσιο όγκο τιμολογίου άνω των 30 000 TL την ημέρα χρησιμοποιώντας τη μορφή e-Arsiv.
Από την 1η Ιουλίου 2021, όλες οι επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο TRA θα πρέπει να δηλώσουν τιμολόγια συνολικού ύψους 5.000 TRY ή περισσότερο σε μορφή Arşiv.
Το 2014, η Τουρκία εισήγαγε την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια TRY (περίπου 500.000€). Αυτό μειώθηκε από 10 εκατομμύρια TRY το 2019. Μόλις ξεπεράσει αυτό το όριο, ο φορολογούμενος πρέπει να εγγραφεί στην Τουρκική Αρχή Εσόδων για να χρησιμοποιήσει τιμολόγια e-Fatura. Αυτό περιλαμβάνει μια κεντρική πλατφόρμα εκκαθάρισης τιμολογίων που λειτουργεί από τη Διοίκηση Εσόδων. Τα τιμολόγια πρέπει πρώτα να αποσταλούν σε πραγματικό χρόνο στη Διοίκηση για ηλεκτρονική επικύρωση. Στη συνέχεια, μπορούν να εκδοθούν στον πελάτη.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης