Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε9: Μέχρι 31.3.2022 οι δηλώσεις για το 2022 - Εμπρόθεσμες τροποποιήσεις έως 29.7.2022

15 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Ε9: Μέχρι 31.3.2022 οι δηλώσεις για το 2022 - Εμπρόθεσμες τροποποιήσεις έως 29.7.2022
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

→ Στο άρθρο 48 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, όσον αφορά στο χρόνο υποβολής του εντύπου Ε9,  προτείνονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 48

Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23 του ν. 3427/2005

1. Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α'312) προστίθεται υποπερ. δγ) και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,

δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,

δγ) από τους μετά από αποποιήσεις κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, από το επόμενο έτος του θανάτου του κληρονομουμένου ή, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί διαθήκη, από το επόμενο έτος της δημοσίευσης αυτής, χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης.».

2. Η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ. 1, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.».


→ Περαιτέρω, στο άρθρο 45 του ιδίου ως άνω νομοσχεδίου, προτείνονται τα ακόλουθα:

«Ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α'312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023».


→ Ισχύς των διατάξεων

α) Η παρ. 1 του άρθρου 48 ισχύει για κάθε πρόσωπο που καθίσταται κληρονόμος μετά από αποποίηση που γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής.

β) Η παρ. 2 του άρθρου 48 ισχύει για κάθε μεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής

γ) Οι λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Δ', πλην των περ. α) και β) της παρούσας, ισχύουν για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2022 και επομένων.


Δείτε επίσης:

✔  8 δόσεις για το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων - Οι φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Στο 6% τα λιπάσματα, μηδενικός ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο

Αυτός είναι ο νέος ΕΝΦΙΑ - Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τους συντελεστές φόρου


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης