Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ζημία από πώληση κάτω του κόστους - Πληροφοριακή έκθεση ΥΕΔΔΕ - Εικονικό τιμολόγιο και πραγματική συναλλαγή

Ζημία από πώληση κάτω του κόστους - Πληροφοριακή έκθεση ΥΕΔΔΕ - Εικονικό τιμολόγιο και πραγματική συναλλαγή

Ζημία από πώληση κάτω του κόστους

Με την υπ’ αριθ. 203/2022 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι είναι δυνατόν να πωλούνται εμπορεύματα σε τιμές κάτω του κόστους, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που το δικαιολογούν, όπως εταιρείες που βρίσκονται σε εκκαθάριση. Η εταιρεία, όμως, θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές ότι η πώληση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους δικαιολογείται για επιχειρηματικούς λόγους.

Κατά κανόνα δηλαδή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους, είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της).

Στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε ότι ο στόχος της διείσδυσης σε τοπικές αγορές χωρών του εξωτερικού και συνακόλουθα η απόκτηση ικανοποιητικού μεριδίου αγοράς αποτελεί ένα μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός, που εξαρτάται από ποικίλους ενδογενείς-εξωγενείς παράγοντες και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει την πώληση-διάθεση προϊόντων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους αγοράς.

Πληροφοριακή έκθεση ΥΕΔΔΕ


Με την υπ’ αριθ. 26/2021 απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης κρίθηκε η από 01/11/2018 πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο του άρθρου 68 παρ. 2 του ν. 2238/1994. Και αυτό γιατί, σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω έκθεση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αφορούσε σε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της προσφεύγουσας, καθώς και παρεχόμενων πληροφοριών του διαχειριστή της, η εξέταση των οποίων αποτελεί απαραίτητο και βασικό στάδιο του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και που η ελεγκτική αρχή όφειλε να πράξει εντός του πενταετούς χρόνου παραγραφής (ΣτΕ 172/2018).

Εικονικό τιμολόγιο και πραγματική συναλλαγή

Στην υπόθεση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης 1566/2021 η φορολογική αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν μεν όμως όχι από την εκδότρια των τιμολογίων ατομική επιχείρηση του - ΑΦΜ , που σε καμία περίπτωση δεν διέθετε τις υποδομές και το προσωπικό για να πραγματοποιήσει τις επίμαχες συναλλαγές και ως εκ τούτου έκρινε το ανωτέρω τιμολόγιο εικονικό ως προς το πρόσωπο του εκδότη, απορρίπτοντάς το τόσο στη φορολογία του εισοδήματος (λογιστική διαφορά) όσο και στη φορολογία του Φ.Π.Α., καίτοι όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι εικονικό για το λήπτη το φορολογικό στοιχείο που αφορά πραγματική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο.ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε την καθαρή αξία και τον Φ.Π.Α. του υπό κρίση φορολογικού στοιχείου προς έκπτωση στη φορολογία του εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντίστοιχα, ήταν η εικονικότητα αυτού (ως προς το πρόσωπο του εκδότη).
Η ΔΕΔ έκρινε ο προσφεύγων δεν έπρεπε να στερηθεί του δικαιώματός του να εκπέσει τόσο την αξία του υπό κρίση ληφθέντος τιμολογίου από τα ακαθάριστά του έσοδα (στη φορολογία του εισοδήματος) όσο και τον φόρο αυτού από τον Φ.Π.Α. των φορολογητέων εκροών (στη φορολογία του Φ.Π.Α.) με τη συγκεκριμένη αιτιολογική βάση, ήτοι λόγω της εικονικότητάς του ως προς το πρόσωπο του εκδότη.

Συνήθη ερωτήματα

Είναι δυνατή η εισφορά σε είδος σε προσωπική εταιρεία και μάλιστα δεν απαιτείται η αποτίμηση της εισφοράς αυτής με βάση το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.


Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίεςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης