Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έντυπο E3 - Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021

12 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Έντυπο E3 - Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές στο έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2021, σε σχέση με αυτό του φορολογικού έτους 2020

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβουΣτην πρώτη σελίδα προστέθηκε νέος κωδικός 012
 Στον πίνακα Β

- επικαιροποιήθηκαν τα φορολογικά έτη για τα κριτήρια μεγέθους οντοτήτων βάσει του άρθ. 2 των Ε.Λ.Π.,

- πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο λεκτικό της τρίτης στήλης του κωδικού 040 «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης»,

- πραγματοποιήθηκε αλλαγή στα λεκτικά των στηλών του κωδικού 041 «Ενεργά Τερματικά POS» και

- προστέθηκε νέος κωδικός 052 «Μέλη-Μέτοχοι εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Δ.Ο.Π.) του άρθρου 71Η του ν.4172/2013», στον οποίο θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. η επωνυμία/ονοματεπώνυμο των μελών ή/και των μετόχων ή εταίρων  (Ε.Ε.Σ.Δ.Ο.Π.) του άρθου 71Η του ΚΦΕ.
Στον πίνακα Γ2 προστέθηκε νέος κωδικός 082, που αφορά στην ειδική περίπτωση όπου, βάσει της παρ.4 του άρθρο 8 του Κ.Φ.Ε., ο φορολογούμενος επιλέγει να φορολογηθεί στο έτος που ανάγονται οι αγροτικές επιδοτήσεις (εφόσον αυτές εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης).Στον πίνακα ΣΤ προστέθηκαν νέοι κωδικοί 901, 921, 941, 961, 981 «Καθαρό εισόδημα άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013»
Στην ανάπτυξη του υποπίνακα ΣΤ

- αφαιρέθηκαν οι κωδικοί, 003 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν. 4722/2020), 006 που αφορούσε στην ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020) και 010 που αφορούσε στην ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 (παρ. 2 άρθρ. 13 ν. 4690/2020),

- πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο λεκτικό του κωδικού 002 σε «Αφορολόγητο ποσό επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες/φυσικές καταστροφές ν.4728/2020, ν.4722/2020, ν.4797/2021, ν. 4824/2021, ν.4839/2021, ν.4859/2021 κλπ.»,

- πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο λεκτικό του κωδικού 004 σε «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρ. 121 ν. 4790/2021, άρθρ. 36 ν.4753/2020)»,

- πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο λεκτικό του κωδικού 007 σε «Ωφέλεια επιχειρήσεων από τη διαγραφή ή τη ρύθμιση μέρους ή συνόλου των χρεών (άρθρ.99 επ. πτωχευτικού κώδικα, άρθρ. 170 ν.4738/2020)»,

- πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο λεκτικό του κωδικού 009 σε «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 σε τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 του ν.4764/2020 και άρθρο 36 του ν.4753/2020και

- προστέθηκαν νέοι κωδικοί 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 και 026, στους οποίους θα καταχωρίζονται τα αφορολόγητα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2021 και αφορούν:
-Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού (άρθρου 28 του  ν. 4797/2021)
-Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρου 29 ν. 4772/2021)
-Μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (άρθρου τρίτο του ν.4684/2020)
-Αφορολόγητο ποσό της ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλισμένες επιχειρήσεις (άρθρου 5 του ν. 4797/2021)
-Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «θ-λιανικό - επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων» (άρθρου 222 ν.4782/2021)
-Αφορολόγητη αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύτηκαν  αναγκαστικά λόγω κορωνοίού COVID 19 (άρθρου 1 του ν. 4682/2020, άρθρου 42 του ν.4790/2021 και άρθρου 53 του ν.4812/2021)
-Αφορολόγητη ενίσχυση ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοίού COVID 19 (Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, γυμναστήρια, παιδότοποι (άρθρου 32 του ν.4801/2021)
-Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρ. 76 ν.4796/2021)
-Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID 19" (άρθρο όγδοο του ν. 4787/2021)
-Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου (άρθρου 70 του ν.4745/2020)
-Αφορολόγητη κατ' αποκοπήν αποζημίωση που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελματίες (άρθρου 255 του ν. 4798/2021)
-Αφορολόγητη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρόμωνων ίππων (άρθρου 23 του ν. 4859/2021)
-Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (άρθρου 73 του ν.4864/2021)
-Αφορολόγητα έσοδα των ατομικών πλοιοκτήτριων αλιευτικών επιχειρήσεων
-Αφορολόγητα έσοδα ατομικών πλοιοκτήτριων επιχειρήσεων ν.27/1975 καθώς και τα αφορολόγητα έσοδα των ατομικών πλοιοκτήτριων επιχειρήσεων ρυμουλκών πλοίων που φορολογούνται με το άρθρου 57 του ν.4646/2019 ή με το ν.27/1975

Στον υποπίνακα Ζ3 προστέθηκαν νέοι κωδικοί 804, 824, 844, 864 και 884, στους οποίους θα καταχωρίζονται οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ Εταιρείας Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) του άρθρου 71Η του ΚΦΕ και των προσώπων που συμμετέχουν σ' αυτή, καθώς και οι κωδικοί 805, 825, 845, 865 και 885, στους οποίους καταχωρούνται οι πράξεις της Ε.Ε.Σ.Δ.Ο.Π. με τρίτους.Στην ανάπτυξη του υποπίνακα Ζ2 προστέθηκε νέος κωδικός 017 «Ποσό 7% υπέρ ΕΛΚΕ».
Στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, πραγματοποιήθηκε αλλαγή του λεκτικού στην περίπτωση 26 (αλλαγή από ν. 2939/2001 σε ν. 4819/2021).
--------------------------

Κατεβάστε το νέο έντυπο Ε3 σε υψηλή ανάλυση : Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2021

Το νέο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2021
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης