Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών - Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με τα πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων

11 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών - Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με τα πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ., με το οποίο ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, εφ' όσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση κατ' εφαρμογή του οριζομένου στο άρθρο 29 του Κ.Φ.Δ. σχετικού νομοθετικού πλαισίου

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2024/2022

- Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
- Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 


Με τις διατάξεις του άρθρου 54Γ του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, εφόσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση κατ' εφαρμογή του οριζομένου στο άρθρο 29 του Κ.Φ.Δ. σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ. επιβάλλονται, είτε με την τέλεση της παράβασης (π.χ. με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των πληροφοριών, περ. α' της παρ.1 του άρθρου 54Γ Κ.Φ.Δ), είτε στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών, (ήτοι τα πρόστιμα που αφορούν στις παραβάσεις των περιπτώσεων β', γ', δ', ε' και στ 'της παρ.1 του άρθρου 54Γ (Κ.Φ.Δ.)

Ως προς τη σώρευση των προστίμων για την ίδια παράβαση, επιβάλλεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Δ., το μεγαλύτερο μεταξύ των προστίμων του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ., κατά περίπτωση.

Η προθεσμία για ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης είτε για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων είτε για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό (περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ.) ή προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό, σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας (περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 54Γ του Κ.Φ.Δ.), ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος, ενώ, σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κ.Φ.Δ.Υπόδειγμα πράξης προσωρινού προσδιορισμού προστίμου των περ. β', γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/ 2013

Υπόδειγμα πράξης επιβολής προστίμου των περ. β', γ', δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/ 2013

Υπόδειγμα πράξης επιβολής προστίμου της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/ 2013Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο 2024/2022 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης