Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Οι βασικές πληροφορίες του προγράμματος - Συνεχής ενημέρωση

4 Μάρτιου 2022
Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Οι βασικές πληροφορίες του προγράμματος - Συνεχής ενημέρωση
  • ΕΣΠΑ Λογιστών - Διαδικασία και έντυπα - Χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες - Εγχειρίδια - Video

 

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Τελευταία ενημέρωση: 12.5.2022

Ωφελούμενοι της Δράσης


Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι λογιστές - φοροτεχνικοί (φυσικά πρόσωπα) και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έως και τις 28/02/2022 και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 - Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

 

Ποσά επιχορήγησης


Ποσό επιδότησηςέως 2.000€
Υπολογισμός ύψους ποσού
Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

0 = < έσοδα χρήσης 2020 = < 20.000,00 €

Έως 2.000,00€

έσοδα χρήσης 2020 >20.000,00 €

Έως 1.500,00€


Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών». Οι δυνητικοί ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28.02.2022 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.
Δε γίνεται αποδεκτή
, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.


Δαπάνες

-Στην επιχορήγηση περιλαμβάνονται οι δαπάνες που έχουν γίνει από: 1/1/2021
-
Η προθεσμία ολοκλήρωσης: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες:

•  Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής)
•  Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνεται και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησης του και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Διευκρινίζεται ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον ο ωφελούμενος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του ωφελούμενου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Επισημάνσεις για τις δαπάνες

Επισημαίνεται ότι:
- Δε θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
- Οι δαπάνες του έργου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
- Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια να έχουν καταχωριστεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
- Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.
- Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.
- Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους τους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και τον σκοπό της Δράσης.
- Για τον έλεγχο των τιμών, ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να ζητά από τον ωφελούμενο της Δράσης, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.
- Δε γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
- Δε γίνονται αποδεκτά ως επιλέξιμες δαπάνες πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (τίτλοι κτήσης, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.ά).
- Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου της Δράσης. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.
- Ο ανακτήσιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
- Οι πραγματικές δαπάνες θα πρέπει να είναι εύλογες, τεκμηριωμένες και σύμφωνες με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Εύλογες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπερβαίνουν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ή το σύνηθες κόστος του ωφελούμενου για το φυσικό αντικείμενο στο οποίο αντιστοιχούν.
- Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες ή εύλογες, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο και εύλογο.
- Θα πρέπει να διασφαλίζεται τεκμηριωμένα η μη διπλή χρηματοδότηση των δαπανών από κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης.
- Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον είναι νόμιμες και κανονικές και επιπλέον έχουν χρησιμοποιηθεί με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ήτοι, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εφαρμόζεται και στις δαπάνες όλων των ωφελούμενων ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.
 

Αιτήσεις


- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 13/5/22 και ώρα 15:00 (παράταση επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Η απόφαση για την παράταση μέχρι 13 Μαΐου

Σύμφωνα με τροποποίηση (σ.σ. 12-05-2022) της Πρόσκλησης:
Ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως 13-05-2022 και ώρα 15:00 και απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το Κεφ. 9 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00.


- Ημερομηνία
έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00

Οι προϋποθέσεις των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:

• να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
• να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022,
• να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα),
• να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ & ΙΙΙ: Ορισμός ΜΜΕ και Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα Στοιχεία που Αφορούν την Ιδιότητα ΜμΕ μιας επιχείρησης: Ορισμός Μμε και Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα Μμε μιας επιχείρησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης,
• να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας,
• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
• να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.


1. Πρόσφατη Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)
2. Για την τεκμηρίωση των εσόδων:
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2020, με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).
3. Υπεύθυνες δηλώσεις των Παραρτημάτων ΙΙΙ, IV και VII της δράσης.


Υποχρεώσεις των ωφελούμενων


Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΕΦΕΠΑΕ με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013.
Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς και τα μέτρα για την ενίσχυση της προβολής των Ταμείων τα οποία παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας:
α) το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 115 παράγραφος 4·
β) αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη.
Όταν μέτρο πληροφόρησης ή επικοινωνίας αφορά μια πράξη ή περισσότερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα από ένα Ταμεία, η αναφορά που προβλέπεται στο στοιχείο β) μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα ΕΔΕΤ
2. Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·
β) τοποθετώντας, για πράξεις που δεν εμπίπτουν στα σημεία 4 και 5, τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.
3. Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί γι’ αυτή τη χρηματοδότηση.


Οι ωφελούμενοι της Δράσης ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε δείγμα διενέργειας έρευνας για την αξιολόγηση/αποτίμηση της δράσης στην οποία συμμετείχαν και στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτήθηκαν παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία.

Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζουν ότι: «τα δεδομένα των απαντήσεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ΕΦΕΠΑΕ) για τον σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για τον σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης Ζ'της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα φυσικά πρόσωπα - υποκείμενα των δεδομένων- διατηρούν τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).


Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου του ΟΕΕ Κωνσταντίνου Κόλλια στο Facebook την 14η Απριλίου:
"Μετά από επικοινωνία μου με την Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, Γιώργο Ζερβό, συμφωνήσαμε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» να μετατεθεί από τις 18 Απριλίου 2022 στις 13 Μαΐου 2022."Βοηθητικά Εγχειρίδια για την εγγραφή νέων χρηστών στο ΠΣΚΕ και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

 


Δείτε το επικαιροποιημένο video με την παρουσίαση της Δράσης:Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή για τις αιτήσεις στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ


Βλέπε και τα Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή για τις αιτήσεις στη Δράση

Δείτε την Πρόσκληση της Δράσης ή κατεβάστε την από εδώΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης