Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

21 Απρίλιος 2010
  • Η ψήφιση του προτεινόμενου νομοσχεδίου εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του ΥΠΟΙΑΝ για τη δραστική μείωση των διοικητικών εμποδίων που παρακωλύουν την επιχειρηματική προσπάθεια, όπως επίσης και τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων πολιτών.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Ίδρυση επιχείρησης σε ένα βήμα και μία μέρα

Η ψήφιση του προτεινόμενου νομοσχεδίου εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του ΥΠΟΙΑΝ για τη δραστική μείωση των διοικητικών εμποδίων που παρακωλύουν την επιχειρηματική προσπάθεια, όπως επίσης και τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων πολιτών.
Πρωταρχικός στόχος του νομοσχεδίου, είναι με τη θέσπιση υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shops) στην ίδρυση όλων των μορφών των εταιρειών (ΟΕ, EE, ΕΠΕ και ΑΕ), η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας των εταιρειών στη χώρα μας, με την ελαχιστοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται. Επιτυγχάνεται, έτσι, η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τις ιδρυόμενες επιχειρήσεις και η εξοικονόμηση του διοικητικού κόστους για την δημόσια διοίκηση. Μειώνεται, επίσης, η πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών της υπάρχουσας διαδικασίας ίδρυσης, και αυξάνεται η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος με τις αποτελεσματικότερες μορφές έλεγχου που εισάγονται.

Στόχος μας είναι να ιδρύονται όλες τις επιχειρήσεις σε ένα βήμα και μία ημέρα.
Το δίκτυο εξυπηρέτησης που συγκροτούμε αποτελείται από τα 100 καταστήματα κ υποκαταστήματα των Επιμελητηρίων, που συμπληρώνεται από επιλεγμένα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των μικρότερων δήμων και τους 3.200 συμβολαιογράφους της
χώρας.
Για την ίδρυση των ΟΕ και EE, που δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ως υπηρεσίες μιας στάσης θεσπίζονται τα Επιμελητήρια και επιλεγμένα ΚΕΠ. Για τις ΕΠΕ, και τις ΑΕ που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως υπηρεσία μιας στάσης θεσπίζεται ο συμβολαιογράφος. Οι υπηρεσίες μιας στάσης αναλαμβάνουν να κάνουν όλες τις εργασίες για να δώσουν νομική οντότητα και οικονομική ταυτότητα στις ιδρυόμενες επιχειρήσεις:
1) Εισπράξουν το ενιαίο τέλος που αντικαθιστά σε ανταποδοτική βάση, όλα τα επιμέρους τέλη που ισχύουν σήμερα
 
2)    Συνδέονται με το ηλεκτρονικό Γενικό Επιχειρηματικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καταχωρούν την επωνυμία και εγγραφούν την επιχείρηση σε αντικατάσταση της δημοσίευσης στο Πρωτοδικείο, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, και στο ΦΕΚ
3)    Συνδέονται ηλεκτρονικά με τους ασφαλιστικούς φορείς για την εγγραφή, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων και τη χορήγηση ΑΜΚΑ της επιχείρησης
4)    Συνδέονται με το TAXIS για την έκδοση ΑΦΜ
Η αναμόρφωση, που επιχειρείται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, βασίζεται στους εξής άξονες:
1ο) Θεσπίζεται η λειτουργική έννοια της υπηρεσίας μιας στάσης για τις επιχειρήσεις, με ελεγκτικές και συστατικές αρμοδιότητες.
2ο) Καθιερώνεται η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της νεοϊδρυόμενης επιχείρησης και η δημοσίευση τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.). Ενεργοποιείται έτσι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης της δημοσιότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων που έχει εισαχθεί με τον ν. 3419/2005 που θεσμοθετούσε το Γ.Ε,ΜΗ και παρέμενε ως τώρα ανενεργός. Εισάγεται ρητά ο χρονικός περιορισμός των τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως το απώτατο όριο για την άμεση ενεργοποίηση της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.
3ο) Καθιερώνεται στη βάση της ανταποδοτικότητας ενιαίο τέλος που αντικαθιστά όλα τα επιμέρους τέλη της υπάρχουσας διαδικασίας. Το ενιαίο τέλος καθώς και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου εισπράττονται στις υπηρεσίες μιας στάσης
4ο) Με τη νέα διαδικασία ίδρυσης, απλοποιείται και γίνεται πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος για τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λειτουργία της ιδρυόμενης επιχειρηματικής οντότητας. Όπου απαιτείται ως τώρα, διατηρείται το συμβολαιογραφικό έγγραφο ως καταστατικό έγγραφο της νέας επιχείρησης και τη νόμιμη σύνταξη του διασφαλίζει ο συμβολαιογράφος ως επαγγελματίας νομικός και δημόσιος λειτουργός. Το κράτος αποποιείται τον πατερναλιστικό του ρόλο αφήνοντας τη χρήση δικηγόρου στη διαδικασία σύνταξης του καταστατικού να είναι αποτέλεσμα επιλογής των ιδρυτών. Ωστόσο, για τη μείωση του ρίσκου στη διασφάλιση κυρίως των δικαιωμάτων της μειοψηφίας διατηρεί το υποχρεωτικό της παράστασης δικηγόρου για τις εταιρικές μορφές με κεφάλαιο μεγαλύτερο των
 
100.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται προληπτικά από τις υπηρεσίες μιας στάσης. Οι Δ/νσεις Ανωνύμων Εταιρειών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και οι ΔΟΥ, διατηρούν το δειγματοληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.

Με τις αλλαγές που εισάγουμε με το παρόν νομοσχέδιο, επιτυγχάνουμε:
•    Την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων μειώνοντας το κόστος ίδρυσης για τις επιχειρήσεις κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70%.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το κόστος ίδρυσης μιας μέσης ΕΠΕ, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, υπολογισμένο το 2009, από 1900 Ευρώ πέφτει στα 590 Ευρώ (72% μείωση)
•    Την μείωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της ίδρυσης, από δεκαέξι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. σε ένα βήμα, από δεκαπέντε για τις ΕΠΕ σε ένα και από δεκαέξι για τις Α.Ε. σε ένα βήμα.
•    Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της ίδρυσης Επιχειρήσεων (ενδεικτικά ο Μ.Ο. χρόνου για την ίδρυση μιας ΕΠΕ σύμφωνα με στοιχεία της World Bank μέχρι και το 2008 ήταν 38 ημέρες και αναμένεται να μειωθεί σε μια ημέρα.
•    Την άμεση βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητα της χώρας, αναφορικά με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Συγκεκριμένα, με τη νέα διαδικασία προκύπτει σημαντική βελτίωση της κατάταξης της θέσης της χώρας, στον δείκτη starting a business από τη θέση 140 το 2009, η χώρα μας θα κερδίσει 97 θέσεις και θα βρεθεί μέσα στις 43 πιο ευέλικτες οικονομίες. Στον πολύ-παραγοντικό δείκτη μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας, χωρίς να γίνουν αλλαγές στα αλλά πεδία που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης, η νέα διαδικασία ίδρυσης ανεβάζει τη χώρα στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα από τη θέση 109 στην θέση 90 (κέρδος 19 θέσεις)Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης