Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός 910/2005 όσον αφορά τα ΔΠΧΠ 1 και 6,τα ΔΛΠ 1,16,19,24,38 και 39 και τις Διερμηνείες 4 και 5

28 Νοέμβριου 2005 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)αριθ.1910/2005ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)αριθ.1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1και 6,τα ΔΛΠ 1,16,19,24,38 και 39 και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 4και 5.......
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)αριθ.1910/2005ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)αριθ.1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1και 6,τα ΔΛΠ 1,16,19,24,38 και 39 και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 4και 5


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρ
μογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής (2)
υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 14 Σεπτεμβρίου 2002 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, και ιδίως το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ)19 Παροχές σε εργαζομένους.

(2) Στις 9 Δεκεμβρίου 2004, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB � International Accounting Standard Board) δημοσίευσε το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ 6) Εξερεύνηση και αποτίμηση μεταλλευτικών πόρων, στο εξής «ΔΠΧΠ 6», ως προσωρινή λύση προοριζόμενη να επιτρέψει στις επιχειρήσεις
του τομέα αυτού να συμμορφωθούν με τα ΔΠΧΠ χωρίς σημαντική μεταβολή των λογιστικών τους πρακτικών. Το ΔΠΧΠ 6 απαλλάσσει τις οικονομικές μονάδες που αναλαμβάνουν δαπάνες εξερεύνησης και αποτίμησης από ορισμένες απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΠ.

Σε σαφώς προσδιορισμένες περιστάσεις, επιτρέπεται σε αυτές τις οικονομικές μονάδες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σημερινό λογιστικό χειρισμό των δαπανών εξερεύνησης και αποτίμησης. Το ΔΠΧΠ 6 περιλαμβάνει επίσης κατευθύνσεις για τους δείκτες απο
μείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την εξερεύνηση και αποτίμηση μεταλλευτικών πόρων και για την εξέταση της απομείωσης αξίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

(3) Στις 16 Δεκεμβρίου 2004, το IASB δημοσίευσε μια τροποποίηση του ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους. Το αναθεωρημένο πρότυπο παρέχει δυνατότητα νέου χειρισμού όσον αφορά την καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών ορισμένων καθεστώτων συνταξιοδοτικών παροχών.

Επιτρέπει την πλήρη καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών σε κατάσταση κερδών και ζημιών χωριστή από το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, δηλαδή την απευθείας
καταχώρησή τους σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων. Διευκρινίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές μονάδες ενός ομίλου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ορισμένα καθε
στώτα παροχών σε εργαζομένους στις χωριστές οικονομικές τους καταστάσεις και επιβάλλει τη γνωστοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών.

(4) Στις 2 Δεκεμβρίου 2004, Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) δημοσίευσε τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση, στο εξής «ΕΔΔΠΧΠ 4». ΕΔΔΠΧΠ 4 ορίζει κριτήρια που επιτρέπουν ανα προσδιοριστείεάν μια συμφωνίαποτελείή περιέχει
μίσθωση, για παράδειγμα, ορισμένες συμβάσεις τύπου «takeorpay». διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4 αποσαφηνίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι συμφωνίες που δεν έχουν τη νομική μορφή της μίσθωσης πρέπει ωστόσο να καταχωρούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις.

(5) Στις 16 Δεκεμβρίου 2004, Επιτροπή Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) δημοσίευσε τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 5 Δικαιώματα από συμμετοχές σε ταμεία απενεργοποίησης, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής προστασίας, στο εξής «ΕΔΔΠΧΠ 5». ΕΔΔΠΧΠ 5 διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο ένας εισφέρων πρέπει να καταχωρεί τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο ταμείο, καθώς και τις συμπληρωματικές εισφορές σε αυτό.

(6) διαβούλευση με τεχνικούς εμπειρογνώμονες του τομέα επιβεβαιώνουν ότι το ΔΠΧΠ 6, το ΔΛΠ 19 και οι ΕΔΔΠΧΠ 4 και 5 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια υιοθέτησης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

(7) υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 6, του ΔΛΠ 19 και των ΕΔΔΠΧΠ 4 και 5 συνεπάγεται τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 1 Πρώτη εφαρμογή των προτύπων διεθνούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, το ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια, το ΔΛΠ 24
Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών, το ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και το ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά μέσα: καταχώρηση και αποτίμηση, προκειμένου να εξασφαλιστείη συνοχή μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.

(8) Κατά συνέπεια, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 πρέπει να τροποποιηθείανάλογα.

(9) Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 τροποποιείται ως εξής:

1) Ενσωματώνεται το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)6 Εξερεύνηση και αποτίμηση μεταλλευτικών πόρων, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2) Τροποποιείται το ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους σύμφωνα με την τροποποίηση του ΔΛΠ που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3) Ενσωματώνεται η Διερμηνεία της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ)4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

4) Ενσωματώνεται Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 5 Δικαιώματα από συμμετοχές σε ταμεία απενεργοποίησης, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής προστασίας, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

5)Τροποποιούνται το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)1, το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, σύμφωνα με το παράρτημα Β του ΔΠΧΠ 6 όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

6) Τροποποιούνται το ΔΠΧΠ 1, το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 24 σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ της τροποποίησης του ΔΛΠ 19, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

7) Τροποποιείται το ΔΠΧΠ 1, σύμφωνα με το παράρτημα της Διερμηνείας ΕΔΔΠΧΠ 4, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

8) Τροποποιείται το ΔΛΠ 39 σύμφωνα με το παράρτημα της Διερμηνείας ΕΔΔΠΧΠ 5, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Κάθε επιχείρηση θέτει σε εφαρμογή τα πρότυπα και τις διερμηνείες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους του 2006 της, τo αpγότεpo.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες,8 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΔΠΧΠ 6 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)6 Εξερεύνηση και αποτίμηση μεταλλευτικών πόρων

ΔΛΠ 19 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους

ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ Διερμηνεία 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση

ΔΠΧΠ 5 ΔΠΧΠ Διερμηνεία 5 Δικαιώματα από συμμετοχές σε ταμεία απενεργοποίησης, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής προστασίας

Τις παραπάνω Διερμηνείες καθώς και το ΔΠΧΠ 6 μπορείτε να τα δείτε στην ενότητα του κόμβου (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης