Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και σε ιδιώτες

22 Ιανουάριου 2022
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και σε ιδιώτες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με τροπολογία που κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.Προβλέπεται η επέκταση της εφαρμογής του πλαισίου των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 και σε ιδιώτες.

2.Προβλέπεται αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ορίζεται ο ανώτατος αριθμός ωρών ανά υπάλληλο για απογευματινή εργασία και για νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπερωριακή εργασία.

3.Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με: i) το εφαρμοζόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία γενικών αποθηκών του ν.δ. 3077/1954, ii) την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές του άρθρου 37 του ν.4849/2021.

4.Επεκτείνεται σε σαράντα εννέα (49) έτη από δεκαπέντε (15) έτη που ισχύει το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο προβλέπεται η καταβολή ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του μνημονευόμενου γηπέδου προς το αθλητικό σωματείο Π.Α.Ο. για τους οριζόμενους σκοπούς.
Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Η αγορά των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης κρίνεται ότι είναι ωφέλιμο για το δημόσιο συμφέρον να ανοίξει σε κάθε αγαθό, κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό, ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής είναι επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης.
Επιδιώκεται, μακροσκοπικά, το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε κάθε αγαθό, κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό, ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής είναι επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης, ώστε να τεθεί στη διάθεση των πολιτών ένα πρόσθετο εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους, το οποίο, μάλιστα, δύναται να καλύπτει τη συνολική αγοραστική αξία των σχετικών αγαθών, με τις εντεύθεν ευρύτερες θετικές συνέπειες στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα της αγοράς και, τελικώς, στην τόνωση της οικονομίας και την ανάπτυξη. Παράλληλα, με την θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης προς ιδιώτες, οι ιδιώτες δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση θα έχουν στη διάθεσή τους μία περαιτέρω δυνατότητα «λύσης οριστικής διευθέτησης» του προβλήματος τους, όπως ορίζεται στην παρ. (γ) του Τμήματος III του Παραρτήματος II της υπ' αρ. 195/1/29.07.2016 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών).Άρθρο 2

Ο ελεγκτικός μηχανισμός της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Συνεπώς, απαιτείται η πρόβλεψη της αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της.
Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την προστασία του καταναλωτικού κοινού μέσω της επαρκούς εποπτείας της αγοράς.

Άρθρο 3

Κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια δικαίου η διευκρίνιση ότι οι γενικές αποθήκες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 3077/1954 (Α' 243) και όχι στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 48ΣΤ και 48Ζ του ν. 4442/2016 (Α' 230) περί κέντρων αποθήκευσης καί διανομής.
Επιδιώκεται η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της ασφάλειας δικαίου ως προς τον τρόπο αδειοδότησης και λειτουργίας των γενικών αποθηκών και κατ' επέκταση της προώθησης της αναπτυξιακής δραστηριότητας, καθώς επίσης και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διόρθωση της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4849/2021 (Α' 207), όπου διαγράφεται η φράση «έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα», προκειμένου η διάταξη να συμφωνεί με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Επισημαίνεται ότι η διόρθωση αυτή είχε λάβει χώρα στην παρ. 1 με νομοτεχνική βελτίωση που, εκ παραδρομής, δεν έλαβε χώρα και στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
Η αξιολογούμενη διάταξη προάγει αφενός την ασφάλεια δικαίου και αφετέρου παρέχει σαφήνεια για τους εφαρμοστές του άρθρου 37 του ν. 4849/2021 (Α' 207).

Άρθρο 5

Τροποποιείται το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα καταβάλλεται στο σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)», στο οποίο παραχωρείται κατά χρήση το γήπεδο ποδοσφαίρου του Τομέα Α' της περιοχής Ανάπλασης II στο Βοτανικό, ποσοστό επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου, από δεκαπέντε (15) σε σαράντα εννέα (49) έτη από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.)» μέσω της κάλυψης επί μακρότερο χρονικό διάστημα των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του σωματείου με την καταβολή σε αυτό ποσοστού από τα εισιτήρια και τις διαφημίσεις στο γήπεδο του Βοτανικού.
Στόχος

Άρθρο 1
Επιδιώκεται το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε κάθε αγαθό, κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό, ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής είναι επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης, ώστε να τεθεί στη διάθεση των πολιτών ένα πρόσθετο εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους, το οποίο δύναται να καλύπτει τη συνολική αγοραστική αξία των σχετικών αγαθών, με τις εντεύθεν ευρύτερες θετικές συνέπειες στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα της αγοράς και, τελικώς, στην τόνωση της οικονομίας και την ανάπτυξη. Παράλληλα, με τη θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης προς ιδιώτες, οι ιδιώτες δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση θα έχουν στη διάθεσή τους μία περαιτέρω δυνατότητα «λύσης οριστικής διευθέτησης» του προβλήματος τους, όπως ορίζεται στην περ, γ του Τμήματος III του Παραρτήματος II της υπ' αρ. 195/1/29.7.2016 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών γιατη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών).


Άρθρο 2
Επιχειρείται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). 0 ελεγκτικός μηχανισμός της ΔΙ.Μ.Ε.Α. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Συνεπώς, προκειμένου για την προσέλκυση αλλά και διατήρηση κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, απαιτείται πρόβλεψη αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης.


Άρθρο 3
Διευκρινίζεται ότι κατά το αληθές νόημα των άρθρων 48ΣΤ και 48Ζ του ν. 4442/2016 (Α' 230), οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 160 του ν. 4512/2018 (Α' 5), δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους οι γενικές αποθήκες του ν.δ. 3077/1954 (Α' 243). Για την ίδρυση, λειτουργία, επέκταση, καθώς και για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας των γενικών αποθηκών, εφαρμόζονται αποκλειστικά τα άρθρα 3, 4, 14 και 18 του ν.δ. 3077/1954, οι οποίες δεν έπαυσαν ποτέ να ισχύουν, και όχι οι γενικές διατάξεις των άρθρων 48ΣΤ και 48Ζ του ν. 4442/2016, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 160 του ν. 4512/2018, που αφορούν στα κέντρα διανομής και αποθήκευσης. Ειδικότερα, το ν.δ. 3077/1954 αποτελεί ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ίδρυση, λειτουργία και επέκταση των γενικών αποθηκών, καθώς και τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους. Στα άρθρα 3,4,14 και 18 του ν.δ. 3077/1954, προβλέπεται ότι για την ίδρυση, λειτουργία και επέκταση των γενικών αποθηκών, καθώς και για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας τους, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με το άρθρο 160 του ίδιου νόμου, προστέθηκε το Κεφάλαιο Γ στον ν. 4442/2016, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων γενικά των κέντρων αποθήκευσης και διανομής και όχι και των γενικών αποθηκών του ν.δ. 3077/1954. Στα άρθρα 48ΣΤ και 48Ζ του ν. 4442/2016, προβλέπεται ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία των κέντρων αποθήκευσης και διανομής απαιτείται κατά περίπτωση έγκριση εγκατάστασης και γνωστοποίηση λειτουργίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διευκρινισθεί ότι για την ίδρυση, λειτουργία και επέκταση των γενικών αποθηκών του ν.δ. 3077/1954, καθώς και για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας τους, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι ειδικές διατάξεις του ως άνω νομοθετικού πλαισίου, το οποίο δεν έπαυσε ποτέ να ισχύει, και όχι οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

Άρθρο 4
Διορθώνεται η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4849/2021 (Α' 207), με τη διαγραφή των λέξεων «έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα», προκειμένου να συμφωνεί με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Η διόρθωση είχε γίνει στην παρ. 1 με νομοτεχνική βελτίωση που, εκ παραδρομής, δεν έλαβε χώρα και στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος, από δεκαπέντε (15) σε σαράντα εννέα (49) έτη, κατά το οποίο θα καταβάλλεται στο σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.)», στο οποίο παραχωρείται κατά χρήση το γήπεδο ποδοσφαίρου του Τομέα Α' της περιοχής Ανάπλασης II στο Βοτανικό, ποσοστό επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου, λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.Προτεινόμενες διατάξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Επέκταση χρηματοδοτικής μίσθωσης στους ιδιώτες - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 ν.1665/1986

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (Α' 194) τροποποιούνται ως προς α) τη διαγραφή στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 των λέξεων «που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου», β) τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης.

2. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε προηγουμένως ο εκμισθωτής από τον μισθωτή.»

Άρθρο 2

Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 20 ν. 4354/2015

1. Στο τέλος της περ. α' της παρ. 2 του Μέρους Α' του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176), προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. α' της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία

Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο. Για το προσωπικό των οργάνων ελέγχου της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται, ειδικά για το έτος 2022, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο.»

2. Στο τέλος της περ. β' της παρ. 2 του Μέρους Α' του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. β' της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.

Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο. Για το προσωπικό των οργάνων ελέγχου της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται, ειδικά για το έτος 2022, μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.»

Άρθρο 3
Λειτουργία γενικών αποθηκών του ν.δ. 3077/1954

Κατά την αληθή έννοια των άρθρων 48ΣΤ και 48Ζ του ν. 4442/2016 (Α' 230), στο πεδίο εφαρμογής τους δεν υπάγονται οι γενικές αποθήκες, για την ίδρυση, λειτουργία, επέκταση και παράταση διάρκειας λειτουργίας των οποίων εφαρμόζονται αποκλειστικά τα άρθρα 3,4, 14 και 18 του ν.δ. 3077/1954 (Α' 243).

Άρθρο 4
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές υπαίθριου εμπορίου -Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4849/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4849/2021 (Α' 207), τροποποιείται η περ. β', με τη διαγραφή της φράσης «έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών της παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.»

Άρθρο 5
Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α' της Περιοχής Ανάπλασης II στον Βοτανικό - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 45 ν. 4809/2021

Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4809/2021 (Α' 102) τροποποιούνται ως προς το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου καταβάλλεται στο σωματείο, για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για χρονικό διάστημα σαράντα εννέα ετών (49) ετών από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος «Διπλή Ανάπλαση» και τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου, μη εφαρμοζόμενων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α~ 121). Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το ως άνω ποσοστό αποδίδεται στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος αναλαμβάνει τη συντήρηση του γηπέδου. Το ως άνω χρονικό διάστημα των σαράντα εννέα (49) ετών δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού.»

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης