Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι σημαντικότερες φορολογικές και άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου (νόμος 4876/2021)

Οι σημαντικότερες φορολογικές και άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου (νόμος 4876/2021)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Χορηγείται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24η ς Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη.

 

 • Άρθρο 45
  Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη - Προσθήκη παρ. 7 Ε στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

  Μετά από την παρ. 7Δ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθεται παρ. 7Ε, ως εξής:
  «7 Ε. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη όπως αυτές οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/7.10.2021 (Β' 4646) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/οικ. 18135/Α325/13.10.2021 (Β' 4740) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε./18450/Α325 (Β' 4882/21.10.2021) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως την 30ή.6.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2021 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα δύο (2) επόμενα έτη.»2. Παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2022 η αναστολή επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 300 του ν. 4738/2020 (Α' 207).

 • Άρθρο 47
  Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 300 του ν. 4738/2020

  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 300 του ν. 4738/2020 (Α' 207) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και το άρθρο 300 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 300
  Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών
  Η περ. α' της ενότητας Β' του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (Α' 266) αναστέλλεται για δωρεές που πραγματοποιούνται από την ψήφιση του νόμου μέχρι τις 30.6.2022. Για το χρονικό διάστημα της παρούσας τα νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς.»
 3. Παρατείνεται έως και την 30η.6.2022, λόγω των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τον κορωνοϊό COVID-19, η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το 5% των νοσηλίων που εισπράττουν.

 • Άρθρο 48
  Παράταση της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010

  Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α' 66), ως προς την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής στο Δημόσιο του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και την 30ή.6.2022, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90).»

 


4. Παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων αντικειμενικών αξιών, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες και τους συντελεστές που ισχύουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικείες δηλώσεις υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 • Άρθρο 49
  Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1η.1.2022 έως 31η.1.2022

  Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1 η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31 η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.5. Τα κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα.

 • Άρθρο 50
  Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4172/2013

  1. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται εδάφιο και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:
  «δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περ. β) του άρθρου αυτού, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
  Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
  Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
  Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
  Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
  Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
  Ομάδα 6 (Υγεία).
  Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
  Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
  Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών).
  Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
  Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
  Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
  Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία), ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6.»

  2. Το πρώτο εδάφιο της περ. ζ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται και η περ. ζ) διαμορφώνεται ως εξής:
  «ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι υποκατηγορίες δαπανών του τελευταίου εδαφίου της περ. δ) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.»

  3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
  «7. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες) της περ. δ) της παρ. 6 που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περ. α) της ως άνω παραγράφου. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.
  β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να καθορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες λήψης υπηρεσιών ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, για τις οποίες εφαρμόζεται η περ. α), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»
6. Παράταση της προθεσμίας της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση και έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 • Άρθρο 51
  Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της παρ. 69 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 69 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) τροποποιείται ως προς την προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση και έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων υπαγωγής στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013, και η παρ. 69 διαμορφώνεται ως εξής:
  «69. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Γ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης, το αργότερο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022.»


 
7. Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 (απαλλαγή από τον φόρο επί του εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

 • Άρθρο 52
  Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της περ. α' της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019

  Η περ. α' της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α' 201), ως προς την έναρξη ισχύος του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), περί απαλλαγής υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, αντικαθίσταται ως εξής:
  «18.α. Το άρθρο 48Α του ν. 4172/2013, όπως προστίθεται με το άρθρο 20 του παρόντος, έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η.1.2020 και μετά.»8. Αποσαφηνίζονται ζητήματα, τα οποία προέκυψαν από την πρακτική εφαρμογή της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

 • Άρθρο 54
  Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4714/2020

  Στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148): α) στην παρ. 3 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ως προς τον χρόνο εφαρμογής και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο, β) στην παρ. 4 τροποποιείται το προτελευταίο εδάφιο, προκειμένου να γίνεται αναφορά στα εκκρεμή και όχι στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, καθώς και στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 9 εξειδικεύεται η αναφορά στα Μέλη των Τμημάτων της Επιτροπής, δ) η παρ. 8 τροποποιείται, προκειμένου να γίνεται αναφορά στην καταβολή του ποσού του κύριου φόρου και όχι και του αυτοτελούς προστίμου, ε) στην παρ. 10 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την ανά συνεδρίαση αμοιβή των πρώην δικαστικών λειτουργών, των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Γενικού Προϊσταμένου της Επιτροπής και ως προς την πρόβλεψη αμοιβής των εισηγητών εφοριακών υπαλλήλων και προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, στ) προστίθεται παρ. 15 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 16
  Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

  1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα και Παράρτημα της Επιτροπής λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα (10). Τα Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην Αθήνα είναι αρμόδια για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Διοικητικών Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Πατρών, Τρίπολης και Χανίων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυτών. Τα Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και Κομοτηνής και των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυτών. Πρόεδρος εκάστου Τμήματος ορίζεται πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών.

  Μέλη εκάστου Τμήματος ορίζονται ένας πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και ένα (1) μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στα Τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου εφοριακοί υπάλληλοι. Της Επιτροπής προΐσταται Γενικός Προϊστάμενος. Ως Γενικός Προϊστάμενος ορίζεται πρώην μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή πρώην δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών. Ο Γενικός Προϊστάμενος επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων της Επιτροπής χωρίς να συμμετέχει σε αυτές και κατανέμει στα Τμήματα τις ασκηθείσες αιτήσεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Γενικού Προϊσταμένου αυτός αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο Τμήματος που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης Προέδρου ή μέλους Τμήματος, αυτός ή αυτό αναπληρώνεται από Πρόεδρο ή μέλος άλλου Τμήματος αντίστοιχα με πράξη του Γενικού Προϊσταμένου.

  2. Ο Γενικός Προϊστάμενος και ο αναπληρωτής αυτού Πρόεδρος Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι και οι Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι πρώην δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού.

  3. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1 με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκ-κρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1.

  4. Με την αίτηση εξώδικης επίλυσης μπορεί να προβληθούν παραδεκτά οι κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενοι ισχυρισμοί:

  α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

  β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

  γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

  δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

  ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων γενικώς, δυνάμει της παρ. 8.

  Οι ισχυρισμοί των περ. α) έως δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα εκκρεμή για τη διαφορά δικόγραφα, τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογουμένου. Το αίτημα εξώδικης επίλυσης είναι απαράδεκτο όταν το εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά την κρίση της επιτροπής, εκπρόθεσμο.

  5. Η αίτηση υποχρεωτικά υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους.

  6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 28 Μαΐου 2021, θεωρείται ότι απορρί-φθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

  7. Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση στον αιτούντα, στην οποία αναγράφονται τα ποσά του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Για την καταβολή του ποσού του συμβιβασμού που εμπεριέχεται στην ανωτέρω πρόταση εφαρμόζεται η παρ. 8. Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον αιτούντα από τη γραμματεία της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α' 170). Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η αποδοχή επιβεβαιώνεται με την υπογραφή της πρότασης από τον αιτούντα. Ο αιτών κατά το χρονικό σημείο της υπογραφής της πρότασης, επιλέγει και τον επιθυμητό αριθμό δόσεων. Ο αριθμός των δόσεων είναι ίδιος, τόσο για την καταβολή του κύριου φόρου όσο και για την καταβολή των πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο, ενώ η αρχική βεβαίωση διαγράφεται. Η διαγραφή της αρχικής βεβαίωσης συνεπάγεται την αναστολή της προθεσμίας παραγραφής του αρχικού τίτλου βεβαίωσης έως την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από το πρακτικό. Το ως άνω πρακτικό που κοινοποιείται στον αιτούντα από τη γραμματεία της Επιτροπής, επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται ή ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή του και χωρίσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.

  Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου ή του αυτοτελούς προστίμου συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού του τριάντα τοις εκατό (30%) ή του ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα. Αν δεν τηρηθούν οι όροι των προηγούμενων εδαφίων, καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της οφειλής του αρχικού τίτλου, ο οποίος βεβαιώνεται εκ νέου ως δημόσιο έσοδο. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης ή το πρακτικό ματαίωσης αυτής κοινοποιούνται άμεσα, με επιμέλεια της γραμματείας των επιτροπών, στο δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση. Με την κοινοποίηση του πρακτικού εξώδικης επίλυσης η υπόθεση τίθεται αυτοδίκαια στο αρχείο με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται.

  8. Η καταβολή του ποσού του κύριου φόρου, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την αφαίρεση του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) κατά την παρ. 7, πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις χωρίς να ισχύουν επ' αυτού τα αναγραφόμενα στον κατωτέρω πίνακα ποσοστά έκπτωσης. Σε περίπτωση προβολής του ισχυρισμού της περ. ε) της παρ. 4, η καταβολή αποκλειστικά των αναλογούντων προσθέτων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων πραγματοποιείται με κλιμακούμενο ποσοστό έκπτωσης, αναλόγως προς τον αριθμό των δόσεων που έχει επιλέξει ο φορολογούμενος ως κατωτέρω:
   

  Αριθμός δόσεων

  Ποσοστό έκπτωσης (%)

  1

  75

  2-4

  65

  5-8

  55

  9-12

  50

  13-16

  45

  17-20

  40

  21-24

  35


  Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό. Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων συνυπολογίζονται. Το ποσό του συμβιβασμού δεν δύναται να υπαχθεί σε άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

  9. Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Τμημάτων της Επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μόνο για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. O Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Τμημάτων της Επιτροπής δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με πρόθεση και με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις κείμενες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά το άρθρο 17 του ν. 4174/2013. Για πράξεις ή παραλείψεις του προηγουμένου εδαφίου, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) στην οποία τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ε.Α.Δ. μπορεί να ζητά στοιχεία ή να διαβιβάζει τις όποιες αναφορές ή καταγγελίες κατά πράξεων ή παραλείψεων του Γενικού Προϊσταμένου, του Προέδρου και των μελών των ως άνω Επιτροπών σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή υπηρεσία, προκειμένου να συνδράμει, με κάθε πρόσφορο μέσο, το έργο της Ε.Α.Δ.. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν σε αιτήματα της Ε.Α.Δ. ή να εξετάζουν και να αποφαίνονται επί διαβιβασθεισών σε αυτές καταγγελιών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή τους. Για την υποβοήθηση του έργου της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Ε.Α.Δ. αποσπώνται δύο (2) υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. με αποδεδειγμένη εμπειρία στα ως άνω θέματα ως Επιθεωρητές Ελεγκτές, με κοινή απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ. και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί άπαξ, χωρίς να απαιτείται σχετική πρόσκληση ή γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έως την ημερομηνία συμπλήρωσης της παραγραφής του σχετικού εγκλήματος αν αυτή επέρχεται νωρίτερα, ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση για τη συνέχιση εκκρεμών ποινικών διαδικασιών κατά του Γενικού Προϊσταμένου, του Προέδρου και των μελών των ως άνω Επιτροπών, υπό τους όρους της παρούσας. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, δεν εκδικάζονται οι σχετικές υποθέσεις και χορηγείται αυτεπαγγέλτως αναβολή. Εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση, παύει η ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

  10. Για τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς και για τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συμμετέχουν στα Τμήματα της Επιτροπής, προβλέπεται αμοιβή ανά συνεδρίαση ύψους τριακόσια τριάντα (330) ευρώ, για τους εισηγητές εφοριακούς υπαλλήλους εκατόν είκοσι (120) ευρώ και για τον Γενικό Προϊστάμενο της Επιτροπής μηνιαία αμοιβή που ισούται με τη μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Τμήματος της Επιτροπής που λαμβάνει την ανώτερη αμοιβή. Η αμοιβή του προηγούμενου εδαφίου φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η καταβολή της αμοιβής του προηγουμένου εδαφίου δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την περικοπή καταβολής της σύνταξης των πρώην δικαστικών λειτουργών κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των εισηγητών εφοριακών υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), υπολογιζόμενου σε ετήσια βάση.

  11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της επιτροπής, τον αριθμό των τμημάτων, τον τόπο συνεδρίασης αυτής, την τηρητέα ενώπιόν της διαδικασία, τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία οφείλει να προσκομίζει ο αιτών, την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, την παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και των προθεσμιών της παρ. 6, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ποσού που προκύπτει από το πρακτικό συμβιβασμού.

  12. Εφόσον εις βάρος του αιτούντος έχουν επιβληθεί και πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα, λογίζεται ότι στο αίτημα εξώδικης επίλυσης της φορολογικής διαφοράς εμπεριέχεται και αίτημα για μείωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.

  13. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα δύο πρώτα εδάφια, η παρ. 9 καταλαμβάνει τον Προέδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διάφορων του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 (Α' 151), σε σχέση με τις γνώμες που διατύπωσαν ή τις αποφάσεις που εξέδωσαν ή τις παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στην παραπάνω επιτροπή.

  14. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα δύο πρώτα εδάφια, η παρ. 9 καταλαμβάνει και τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε σχέση με τις γνώμες ή εισηγήσεις που διατυπώνουν ή τις αποφάσεις που εκδίδουν ή τις παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

  15. Οι παρ. 3, 4, 8 και 10 ισχύουν από τη δημοσίευση του ν. 4714/2020


9. Άυλο στοιχείο με δυνατότητα απόσβεσης σε έως 5 έτη, οι δαπάνες προώθησης, προβολής, διαφήμισης και έρευνας αγοράς για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις
 

 • Άρθρο 58
  Αναγνώριση των δαπανών για την απόκτηση δικαιώματος εισόδου και τοποθέτησης προϊόντων σε σημεία πώλησης στο εξωτερικό (listing fees, slotting fees), καθώς και των δαπανών προώθησης, προβολής, διαφήμισης και έρευνας αγοράς ως άυλο περιουσιακό στοιχείο - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014 (Α' 251) προστίθεται νέα περ. στ) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
  α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο.
  β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
  γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25.
  δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
  δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.
  δ2) Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
  δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25.
  ε) Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται με την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέματα.
  στ) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις με έδρα την ημεδαπή σε εταιρείες του εξωτερικού, για την απόκτηση δικαιώματος εισόδου και τοποθέτησης προϊόντων σε σημεία πώλησης στο εξωτερικό (listing fees, slotting fees), καθώς και οι δαπάνες προώθησης, προβολής και διαφήμισης και οι δαπάνες έρευνας αγοράς, δύναται να αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο.»

  2. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014 προστίθεται νέα υποπερ. 8) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
  «α) Αποσβέσεις
  α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.
  α.2) Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης για τη συστηματική κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του.
  α.3) Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέθοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων.
  α.4) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση.
  α.5) Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται.
  α.6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
  α.7) Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη.
  α.8) Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της περ. στ) της παρ. 1 αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους είτε τμηματικά και ισόποσα σε μια πενταετία.»

  3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2022 και εφεξής.
10. Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022
 

 • Άρθρο 148
  Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022

  Το άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167) τροποποιείται, στον τίτλο και το πρώτο εδάφιο, ως προς την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2022 κατά ποσοστό 30%, και την πρόβλεψη των σχετικών προϋποθέσεων και το άρθρο 22Γ διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22Γ
  Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022
  Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:
  α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή
  β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α' 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το φορολογικό έτος 2022 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  (i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και
  (ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και το φορολογικό έτος 2022 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.
  Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται, εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

 

 

ΦΠΑ


Παρατείνεται έως και τις 30.6.2022 η εφαρμογή για αγαθά του Κεφαλαίου Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α'248):
α) υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% για τα αγαθά της παρ. 47, ήτοι φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης και για τα αγαθά της παρ. 50 του Παραρτήματος, ήτοι μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση και
β) μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα αγαθά των παρ. 52 και 53 κατά την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων καθώς και την εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, αντίστοιχα.

 

 • Άρθρο 46
  Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες - Τροποποίηση της περ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και της παρ.
  2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020

  1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. 47 του Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:
  «Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 30ή Ιουνίου 2022 και μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.»

  2. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), ως προς τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Η παρ. 1 ισχύει έως και την 30ή Ιουνίου 2022.»

  3. Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α' 207), ως προς τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαίων τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:
  «2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2022.»

  4. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α' 17), ως προς τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:
  «5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2022.»

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

1. Προσαύξηση 75% για την απασχόληση στις αργίες της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων
 

 • Άρθρο 91
  Αμοιβή για απασχόληση κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας - Τροποποίηση του ν.δ. 3755/1957

  Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3755/1957 (Α' 182), α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου η φράση «και ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου» αντικαθίσταται ως εξής «, ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου, η) η της 1 ης Ιανουαρίου και θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου)», β) η διατύπωση αποδίδεται στη δημοτική γλώσσα και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
  «2. Ως εξαιρέσιμες γιορτές κατά τις οποίες παρέχεται η ανωτέρω προσαύξηση νοούνται α) η της 25ης Μαρτίου, β) η της Δευτέρας του Πάσχα, γ) η της 1ης Μαΐου, δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), ε) η της 28ης Οκτωβρίου, στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου), ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου, η) η της 1ης Ιανουαρίου και θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου).»
   


2. Ευθύνη σε υπεργολαβία
 

 • Άρθρο 92
  Ευθύνη σε υπεργολαβία - Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 101/2016

  Στο άρθρο 9 του π.δ. 101/2016 (Α' 178) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς το μέτρο ευθύνης του εργολάβου και επικαιροποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, γ) καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 για την ευθύνη των ενδιάμεσων υπεργολάβων έναντι του αποσπασμένου εργαζόμενου, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 9 Ευθύνη σε υπεργολαβία (Άρθρο 12 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ)
  1. Ο εργολάβος του οποίου άμεσος υπεργολάβος είναι ο εργοδότης (πάροχος των υπηρεσιών) που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 30/2021 και για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ, ευθύνεται έναντι του αποσπασμένου εργαζόμενου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον υπεργολάβο για τη μη καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 του π.δ. 30/2021 αποδοχών ή των εισφορών σε κοινά ταμεία ή όργανα των κοινωνικών εταίρων.
  2. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του εργολάβου και του υπεργολάβου.»3. Καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος - Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις
 

 • Άρθρο 170
  Καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος - Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις

  1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ειδικά για το έτος 2021, δικαιούνται να λάβουν το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α' 79) εργαζόμενοι που ήσαν δικαιούχοι και έλαβαν το βοήθημα του έτους 2019 ή 2020 κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου 2021 και 30 Νοεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως του κλάδου των ημερών ασφάλισής τους κατά το έτος 2020 και της ιδιότητάς τους κατά τον χρόνο της αίτησής τους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ν. 1836/1989, και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες:
  α) εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ για τους οποίους, είτε δεν έχει υποβληθεί η σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είτε έχει υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ και έχουν υπαχθεί σε κλάδο ασφάλισης που δεν τους καθιστά δικαιούχους του ειδικού εποχικού βοηθήματος,
  β) εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  Για όσους εκ των ανωτέρω δικαιούχους δεν έχουν αιτηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

  2. Οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr του ΠΣ ΕΡΓΑ-ΝΗ, καθώς και οι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων τους με τα στοιχεία που τηρεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), όπως Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), λαμβάνουν ΑΜΑ που τους αποδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ και ασφαλίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και με βάση το βασικό πακέτο κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών (101).
   4.
Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 

 • Άρθρο 163
  Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

  1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α'204), ως προς την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

  2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31 η.3.2022.

  3. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται έως την 31 η.3.2022.

  4. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α' 227), ως προς την απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

  5. Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α' 110), ως προς τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ - COVID-19 κ.ά.)

 

1. Παρατείνεται έως και την 31η.3.2022 η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Προβλέπεται ότι το άρθρο 206 του ν. 4820/2021, με το οποίο θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε υγειονομικούς και λοιπές συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και επαγγελματιών υγείας επαναξιολογείται έως την 31η.3.2022.
Παρατείνεται έως την 31η.3.2022 η διάρκεια λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων.
Παρατείνεται έως την 31.3.2022 η ισχύς της διαδικασίας ως προς τη διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. [άρθρο 58 του ν. 4764/2020 (Α' 256)]
Παρατείνεται έως την 31η.3.2022 η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο 74 του ν. 4761/2020 (Α' 248)]

 

 • Άρθρο 1
  Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

  1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται έως την 31 η.3.2022.
  2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, παρατείνεται έως την 31 η.3.2022.
  3. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α' 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται έως την 31 η.3.2022.
  4. Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται έως την 31 η.3.2022.
  5. H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α' 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31 η.3.2022.
2. Προβλέπεται η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης και συγκεκριμένα εάν ο εμβολιασμός γίνεται στο ιατρείο τους ποσό 10,00€ και εάν ο εμβολιασμός γίνεται κατ' οίκον ποσό 50,00€, εάν ο εμβολιασμός έχει γίνει με εμβόλιο 1 δόσης και ποσό 30,00€ εάν ο εμβολιασμός έχει γίνει με εμβόλιο 2 δόσεων.

 • Άρθρο 2
  Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52Α του ν. 4764/2020

  1. Στο άρθρο 52 Α του ν. 4764/2020 (Α' 256) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
  «4. Για κάθε διενεργούμενο στο ιατρείο εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση, ανεξαρτήτως τύπου εμβολίου, καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68), ύψους δέκα (10) ευρώ. Για κάθε διενεργούμενο κατ' οίκον εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του ως άνω άρθρου, ύψους πενήντα (50) ευρώ, όταν ο εμβολιασμός έχει διενεργηθεί με εμβόλιο μίας (1) δόσης, ή ύψους τριάντα (30) ευρώ όταν ο εμβολιασμός έχει διενεργηθεί με εμβόλιο δύο (2) δόσεων. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19, από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.»

  2. Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 παρατείνεται έως και την 31η.3.2022.

   
3. Παρατείνονται έως και την 31η.3.2022 τα κάτωθι έκτακτα μέτρα, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19:

- η διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους [άρθρο 73 του ν. 4761/2020 (Α' 248)]
- η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας τους [άρθρο 47 του ν. 4753/2020 (Α' 227)] - η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών [άρθρου 48 του ν. 4753/2020]
- η μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού [άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020]
- η αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020
- η διάθεση επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο [παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020]
- η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19


 

 • Άρθρο 19
  Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

  1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α' 248), περί διενέργειας ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.3.2022.

  2. α. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α' 227), περί υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, παρατείνεται έως και την 31η.3.2022.
  β. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), περί της δυνατότητας ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται έως και την 31η.3.2022.

  3. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται έως και την 31η.3.2022.

  4. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), περί μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται έως και την 31 η.3.2022.

  5. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α' 214), περί δυνατότητας διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται έως και την 31η.3.2022.

  6. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020, περί ισχύος συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως και την 31 η.3.2022. 
4. Παρατείνεται έως και την 31η.3.2022 η δυνατότητα διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, η οποία προορίζεται για ατομική χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς της από επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021, με κρατική μέριμνα, σε επιπλέον σημεία, ήτοι, εκτός από φαρμακεία και από επιχειρήσεις εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και, όπου οι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι αρνούνται τη συμμετοχή τους, και από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που λειτουργούν νόμιμα ως: α) υπεραγορές τροφίμων (super markets) και β) παντοπωλεία (άρθρο 68 ν. 4812/2021)
 

 • Άρθρο 23
  Παράταση της ρύθμισης περί επιπλέον σημείων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα

  Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (Α' 110) ως προς τη δυνατότητα διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως την 31 η.3.2022.

   

 

5. Παρατείνεται έως την 31η.3.2022 η ισχύς του άρθρου 53 του ν. 4812/2021 (Α' 110) σχετικά με την αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.

 

 • Άρθρο 29
  Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021

  Στο πεντηκοστό τρίτο άρθρο του ν. 4812/2021 (Α' 110), περί της αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και το άρθρο πεντηκοστό τρίτο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
  Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2022, για τον καθορισμό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκκαθαρισμένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσμευόμενης καθολικά ή εν μέρει επιχείρησης στο Δημόσιο. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και αφορολόγητη.»6. Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022

 • Άρθρο 53
  Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 -Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

  Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Β' της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α' 242) τροποποιούνται, προ-κειμένου να επεκταθεί η μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε το έτος 2021 και στο 2022, και οι υποπερ. δ1) και δ2) διαμορφώνονται ως εξής:

  «δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

  Κατηγορία

  θέσεις

  τέλη κυκλοφορίας

  Τουριστικά

  καθήμενων

  (σε ευρώ)

  Α'

  έως 40

  215

  Β'

  41 και άνω

  300

  δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ' (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

 

7. Ανεκχώρητο και ακατάσχετο εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς

 • Άρθρο 55
  Ανεκχώρητο και ακατάσχετο εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς

  Τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται για έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από την 1 η Οκτωβρίου 2021.

 

8. Παράταση ισχύος διατάξεων περί ελέγχου και περιστολής αθέμιτης κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

 • Άρθρο 64
  Παράταση ισχύος διατάξεων περί ελέγχου και περιστολής αθέμιτης κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

  Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α' 124) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:

  «1. Εφόσον υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31 ης.3.2022, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως, φαρμακευτικών προϊόντων, τεστ ανίχνευσης ιού ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου μέτρου, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής της υπηρεσίας ή του προϊόντος τόσο, ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1 ης Σεπτεμβρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.»

 


9. Καταβολή τόκων για χρηματικές οφειλές παρελθόντων ετών συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 • Άρθρο 67
  Καταβολή τόκων για χρηματικές οφειλές παρελθόντων ετών συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

  Οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των αρμόδιων διαχειριστών, υποχρεούνται να καταβάλουν τόκους για χρηματικές οφειλές προς τους διαχειριστές αυτούς, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 342, 345 και 346 ΑΚ και εφόσον δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης τα σχετικά ποσά τόκων έχουν επιδικαστεί υπέρ των τελικών κατά νόμο δικαιούχων. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται για τις οφειλές οι οποίες προέκυψαν κατά τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η.12.2014 και οι οποίες δεν αφορούν σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις δικτύων μεταφοράς και διανομής, χρεώσεις μη συμμόρφωσης και δικαιώματα χρήσης διασυνδέσεων. Το δικαίωμα των διαχειριστών για είσπραξη τόκων κατά το άρθρο αυτό ασκείται μετά την καταβολή των τόκων στους τελικούς κατά νόμο δικαιούχους. H παραγραφή της αξίωσης των διαχειριστών κατά των συμμετεχόντων άρχεται από τη δημοσίευση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία επιδικάζονται τόκοι, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι των τελικών κατά νόμο δικαιούχων μόνο για την απόδοση των κατά τα ανωτέρω επιδικασθέντων τόκων. Τελικοί κατά νόμο δικαιούχοι για την εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι τα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο έχουν αξιώσεις για χρηματικές οφειλές έναντι των διαχειριστών, λόγω της συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αρμόδιοι διαχειριστές για την εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι, κατά περίπτωση, οι εταιρείες Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Α.Π.Π.Ε.Π. Α.Ε.. 

 

10. Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α

 

 • Άρθρο 68
  Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Τροποποίηση των παρ. 3δ', 3στ' και 3η' του άρθρου 7 του ν. 4414/2016

  Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α' 149), α) τροποποιείται η παρ. 3δ' ως προς την προθεσμία, β) τροποποιείται η παρ. 3στ' ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις και τις προθεσμίες για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και γ) στην παρ. 3η' τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο και οι παρ. 3δ' , 3στ' και 3η' διαμορφώνονται ως εξής:
  «3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε' , και επιπροσθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β' , η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1 η Ιουλίου 2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.»
  «3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν εφαρμόζεται η παρ. 3δ' και οι προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β' και 3ζ' παρατείνονται κατά δεκαοκτώ (18) μήνες.»
  «3η. Αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που εγκαθίστανται στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης, οι οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2019 και οι οποίες είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας του οικείου φακέλου, δύναται να επαναϋποβληθούν μέχρι τις 31.3.2022, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εκτός των εγγράφων τεκμηρίωσης της κυριότητας ή της νόμιμης χρήσης των εκτάσεων που εγκαθίσταται ο σταθμός τα οποία προσκομίζονται κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Για τους σταθμούς αυτούς δεν ελέγχονται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α' . Για τους σταθμούς αυτούς η οριστική προσφορά σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα. Επίσης, για τους σταθμούς αυτούς τα αιτήματα σχετικά με την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων εξετάζονται κατά προτεραιότητα.»11. Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ' του άρθρου 7 του ν. 3468/2006 και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός Βιομηχανικών Περιοχών -Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4710/2020
 

 • Άρθρο 70
  Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ' του άρθρου 7 του ν. 3468/2006 και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός Βιομηχανικών Περιοχών -Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4710/2020

  1. Στο εισαγωγικό εδάφιο του άρθρου 50 του ν. 4710/2020 (Α' 142) για τις κατασκευές σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε), προστίθενται τα ήδη κατασκευασμένα έργα και διευκρινίζεται η παρέκκλιση ως προς την πολεοδομική νομοθεσία, οι παρ. 3 και 4 αντικαθίστανται, η εισήγηση της παρ. 5 αντικαθίσταται από γνωμοδότηση, αφαιρείται η απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 6, ως προς την επιβολή των σχετικών κυρώσεων και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 50
  Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ' του άρθρου 7 του ν. 3468/2006
  Για την εκτέλεση έργων και για ήδη κατασκευασμένα έργα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της περ. γ' του άρθρου 7 του ν. 3468/2006 (Α' 129) σε χώρο, για τον οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α' 285), εφαρμόζονται τα ακόλουθα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της πολεοδομικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της παρ. 3β' του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 (Α' 167):
  1. Μετά από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, υποβάλλεται από τον φορέα του έργου στην αρχή η οποία χορήγησε την άδεια εγκατάστασης (αδειοδοτούσα αρχή) φάκελος οικοδομικών εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με τις αιτούμενες οικοδομικές εργασίες, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, τομές, όψεις, τις απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων, καθώς και μελέτες και σχέδια για το σύνολο των εργασιών και των εγκαταστάσεων υπογεγραμμένα από μηχανικό.
  2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει τη συμβατότητα των υποβληθέντων στοιχείων με τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης του έργου. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται εντός του ανωτέρω διαστήματος να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή/και αναγκαίες διορθώσεις από τον φορέα του έργου. Εφόσον υποβληθούν επαρκή στοιχεία και γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις, διαβιβάζει με θετική εισήγησή της τον φάκελο στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  3. Η Δ. Α. Ο.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση της εισήγησης της αδειοδοτούσας αρχής ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα, τα διαγράμματα κάλυψης, ως προς τη συμβατότητα με τους όρους του παραχωρηθέντος δικαιώματος χρήσης, βάσει του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α' 285), και τις απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων. Η Δ.Α.Ο.Κ.Α. δύναται εντός του ανωτέρω διαστήματος να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και αναγκαίες διορθώσεις από τον φορέα του έργου.
  4. Η Δ. Α. Ο. Κ. Α. δύναται να αποστέλει τον φάκελο του έργου στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) για γνωμοδότηση επί της μορφολογικής ένταξης των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή. Η ανωτέρω γνωμοδότηση εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών και γνωστοποιείται εγγράφως στον φορέα του έργου.
  5. Μετά από την τήρηση της διαδικασίας των ανωτέρω παραγράφων και εφόσον υποβληθούν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία, γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις που έχουν ζητηθεί και προσκομισθεί, κατά περίπτωση, η θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου του έργου. Η απόφαση αυτή παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της οικοδομικής άδειας του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α' 167).
  6. Ο ορισθείς ως υπεύθυνος επιβλέπων μηχανικός ευθύνεται για τη συμβατότητα των οικοδομικών εργασιών που εκτελέσθηκαν με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο του έργου. Ο έλεγχος της συμβατότητας διενεργείται κατά τον έλεγχο του κλιμακίου της παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α' 129). Αν οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο του έργου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4495/2017 (Α' 167) και ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 48 του ιδίου νόμου.»
  2. Για τις περιπτώσεις εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός Βιομηχανικών Περιοχών είναι δυνατή, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος: α) η υπέρβαση της επιτρεπόμενης κατ' όγκον εκμετάλλευσης του οικοπέδου σ.ο., με ανώτατη την τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή της σχέσης (σ.ο.) = 7,50 x (σ.δ.), όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και β) η καθ' ύψος υπέρβαση, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32) μέτρα, εκτός και αν είναι αναγκαίο για την τοποθέτηση ή για την διέξοδο υψηλών μηχανημάτων. Επίσης, είναι δυνατή, χωρίς να απαιτείται γνώμη του αρμόδιου ΚΕΣΥΠΟΘΑ, η καθ' ύψος υπέρβαση και πέραν των τριάντα δύο (32) μέτρων, εφόσον στην ΑΕΠΟ επιβάλλεται συγκεκριμένο ύψος ως όρος για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.


12. Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων: Παράταση μέχρι 31.1.2022 στη βεβαίωση μηχανικού

 • Άρθρο 73
  Παρατάσεις πολεοδομικών - χωροταξικών προθεσμιών

  1. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), που προβλέπεται στο εδάφιο δεύτερο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 15 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α' 18), παρατείνεται από τη λήξη της για ένα (1) έτος.

  2. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των ακινήτων της περ. ε' και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α' 245) στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α' 167), παρατείνονται από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος.

  3. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ. Α.) του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥ.ΠΟΘ.Α. Α και Β) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2022.

  4. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 4495/2017 (Α' 167), περί εμπράγματων δικαιοπραξιών, η προθεσμία της 31 ης Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται έως την 31η Ιανουαρίου 2022.

   

13. Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης

 • Άρθρο 77
  Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020

  1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α' 200) προστίθεται νέα περ. η' :
  «η) Η εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος της περ. α' καταλαμβάνει και το σύνολο των ακόλουθων αντίστοιχων χάρτινων προϊόντων μιας χρήσης:
  ηα) Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους, που έχουν πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση, καθώς και όσα περιέχουν στη χαρτόμαζα συνθετικά πολυμερικά πρόσθετα.
  ηβ) Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, που έχουν πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επί τόπου είτε εκτός του καταστήματος, συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο και είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως, μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.»

  2. Καταργούνται:
  α) Η περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 και
  β) η υποπερ. αβ' της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4736/2020, περί υποχρεωτικής σήμανσης. 


14. Παράταση προθεσμίας για διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών

 • Άρθρο 88
  Παράταση προθεσμίας για διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών -Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

  Η προθεσμία του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 84), περί διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (A' 104), παρατείνεται και το άρθρο εικοστό τρίτο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο εικοστό τρίτο
  Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
  Κατ' εξαίρεση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α' 73), επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.»

 

15. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Άρθρο 105
  Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α' 101), περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ύστερα από αίτηση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παραχώρησης, και η παρ. 1 του άρθρου 65 διαμορφώνεται ως εξής:

  «1. Έως την 31 η.3.2022, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α' 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

  Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α' 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.»

 

16. Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών

 • Άρθρο 107
  Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

  Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α' 134), παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.7.2022 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α' 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α' της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31 η.7.2022 για τις εξής περιπτώσεις:
  α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε' - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ' του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,
  β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε' - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

  2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β' και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ' , παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.7.2022.

  3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π. δ. 99/2017, ανακαλείται.

  4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.7.2022. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.»

 

17. Μεταβατική διάταξη για τις στρατηγικές επενδύσεις
 

 • Άρθρο 151
  Μεταβατική διάταξη για τις στρατηγικές επενδύσεις -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 29 ν. 4864/2021

  Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021 (Α' 237), περί υποβληθεισών αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, προστίθενται νέο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, το νέο τρίτο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
  «5. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2, οι εκκρεμείς αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ' εφαρμογή των νόμων 3894/2010 (Α' 204) και 4608/2019 (Α' 66), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), αξιολογούνται και λαμβάνουν τα κίνητρα του νόμου δυνάμει του οποίου έχει υποβληθεί η οικεία αίτηση υπαγωγής.
  Ειδικά για τα υβριδικά έργα ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), που λαμβάνουν το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης, η οριστική προσφορά σύνδεσης δεν χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.
  Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου εδαφίου, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ' εφαρμογή του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., δύνανται με αίτημά τους να τροποποιούν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες του άρθρου 2 και να λάβουν τα προβλεπόμενα σε εκάστη κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων κίνητρα. Στην περίπτωση αυτήν οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, με την αίτησή τους, καταβάλλουν στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», πέραν της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), επί της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ως διαχειριστική αμοιβή για τη νέα αίτηση.»
   

18. Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων

 • Άρθρο 152
  Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων -Τροποποίηση της περ. α' της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012

  Το πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α' 82) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων και η περ. α' διαμορφώνεται ως εξής:
  «α. Στους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος τουριστικούς λιμένες χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας, εφόσον ο φορέας διαχείρισης του λιμένα υποβάλλει μέχρι τις 31.12.2022:
  α) αίτηση συνοδευόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όπου αυτή απαιτείται, ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης,
  β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων,
  γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία β', δ' και ε' της περ. 1 της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α' 118),
  δ) τη δημοσιευμένη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης απόφαση χωροθέτησης ή την απόφαση έγκρισης της θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα για τις περιπτώσεις τουριστικών λιμένων προ της δημοσίευσης του ν. 2160/1993. Για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, την αίτηση της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβάλει και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο δε οικείος φορέας διαχείρισης υποχρεούται να του παράσχει κάθε συνδρομή, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Τις συνέπειες μη εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος φορέας διαχείρισης.»
   

19. Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης

 • Άρθρο 157
  Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης - Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 9 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021

  Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α' 181), η παρ. 3 τροποποιείται στο δεύτερο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση των δικαιούχων της επιδότησης, στο τρίτο εδάφιο ως προς τα θέματα που λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της κοινής απόφασης και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο εξηκοστό πρώτο
  Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» - Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές
  1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
  2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 129), δύναται να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179).
  3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης και ειδικά για την περίοδο κατανάλωσης από την 1 η.8.2021 μέχρι τις 31.12.2022 δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι και καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος των τιμολογίων προμήθειας, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία τυχόν ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης. Σε περίπτωση δε που η επιδότηση αφορά καταναλωτές αγροτικής χρήσης, στην ως άνω κοινή απόφαση συμπράττει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.
  5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύναται να επιδοτείται μέρος της δαπάνης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α' 235). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ' έτος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Το ποσό αυτό μεταφέρεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.
  6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταφέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
  7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
  8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 ο ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α' 200).
  9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, ο ειδικός λογαριασμός για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26 του ν. 4513/2018 (Α' 9).»
   


20. Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους

 • Άρθρο 159
  Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους -Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012

  1. Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α' 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
  «7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται βάσει μελέτης συνταχθείσας από διπλωματούχο μηχανικό αντίστοιχής ειδικότητας, εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 4654) και το εκάστοτε ισχύον πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.»

  2. Στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί προσωρινών κατασκευών σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
  «3. Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν νόμιμα κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ επιτρέπεται και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού, καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, φέροντας την κατάλληλη σήμανση.»


 
21. Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο

 • Άρθρο 164
  Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 86 του ν. 4745/2020

  Στο άρθρο 86 του ν. 4745/2020 (Α' 214), περί διάθεσης εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
  «3. Στις ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν χειρουργικές αίθουσες και χειρουργικές κλίνες, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διάθεση σύμφωνα με την έγγραφη πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή της παράτασης αυτής, οι ιατροί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι που ανήκουν στη δύναμη του Χειρουργικού Τομέα του δημοσίου νοσοκομείου της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η ιδιωτική κλινική, δύνανται να πραγματοποιούν χειρουργικές πράξεις σε ασθενείς που διακομίσθηκαν στην ιδιωτική κλινική, από την εφημερία του δημοσίου νοσοκομείου. Οι ιατροί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, που πραγματοποιούν χειρουργικές πράξεις στην ιδιωτική κλινική κατ' εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται από τον Διευθυντή της οικείας κλινικής σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του δημοσίου νοσοκομείου και εγκρίνονται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε., λαμβάνοντας υπόψη τη μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της κλινικής, στην οποία υπηρετούν. Για την ευθύνη των ιατρών που πραγματοποιούν χειρουργικές πράξεις κατ' εφαρμογή της παρούσας ισχύουν τα άρθρα 38 του ν. 3528/2007 (Α' 26), 1 του ν. 3754/2009 (Α' 43), 14 του π.δ. 410/1988 (Α' 191), καθώς και κάθε άλλη διάταξη σχετική με την ευθύνη ιατρών που υπηρετούν σε δημόσιο νοσοκομείο. Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην ιδιωτική κλινική οι ως άνω ιατροί του δημόσιου νοσοκομείου δεν λαμβάνουν ούτε αξιώνουν επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση, πλέον των τακτικών αποδοχών τους και της αποζημίωσης για την εφημεριακή τους απασχόληση.»22. Ευθύνη ιατρών κατά την περίθαλψη νοσηλευόμενων ασθενών πασχόντων από τον κορωνοϊό COVID-19
 

 • Άρθρο 165
  Ευθύνη ιατρών
  Η αμέλεια του ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την περίθαλψη νοσηλευόμενων ασθενών πασχόντων από τον κορωνοϊό COVID-19, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πράξεις και παραλείψεις που προδήλως αντιτίθενται στους γενικούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης ή στο ιατρικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση περιστατικών COVID-19 ή στα υγειονομικού χαρακτήρα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελληνική Επικράτεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
   


23. Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

 • Άρθρο 175
  Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

  Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α' 148), το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

 

 Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης