Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης σε 50 ημέρες για το 2021 και τη χορήγηση επιδοματος ανεργιας σε όλους του εποχικά απασχολούμενους

8 Δεκέμβριου 2021
Μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης σε 50 ημέρες για το 2021 και τη χορήγηση επιδοματος ανεργιας σε όλους του εποχικά απασχολούμενους


Ρυθμίσεις για αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ και για εποχικά απασχολούμενους - Τι προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα που αφορούν στον ΟΑΕΔ –με στόχο να ενισχυθεί η αποτελεσματική απορρόφηση πόρων της ΕΕ- αλλά και επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης  που ισχύει για το  2021 για την χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας και σε άλλους εποχικά απασχολούμενους –πέραν των κλάδων τουρισμού και επισιτισμού- περιέχονται σε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η τροπολογία κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» που συζητείται στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται –μεταξύ άλλων-  αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ να ορίζει τη διαδικασία διαχείρισης προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση. Παράλληλα, αναδιοργανώνονται οι οικονομικές υπηρεσίες του, ώστε ο Οργανισμός να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια άνω του 1 δις. ευρώ έως το 2025 που θα διατεθούν  πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ,  για προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Προτείνεται επίσης η επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 71 του ν. 4837/2021  που προβλέπει τη   μείωση των ελάχιστων ημερών ασφάλισης σε 50 από 100 για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους σε τουρισμό-επισιτισμό και στις υπόλοιπες κατηγορίες εποχικά απασχολούμενων.


Πρόκειται για εργαζομένους ιδίως στην κονσερβοποιία, σε διαλογητήρια και στα λοιπά επαγγέλματα που συνδέονται με τη γεωργία και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι κινδύνευαν να μη συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνέπειες από τη λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19.

 Έτσι, κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2021, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας από  κατ’ ελάχιστον 100  σε 50 ημέρες.


Παρατίθεται κατωτέρω η σχετική τροπολογία


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 1

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση


1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο τρόπος διαχείρισης, διανομής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον Οργανισμό ή μέσω του Οργανισμού για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους.

2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα από το ειδικό μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ειδικό μητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί με την απόφαση της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α' 254).

3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται ότι σε συγκεκριμένα από τα ειδικά μητρώα της παρ. 2 προσκαλούνται να εγγραφούν μόνο Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 (Α' 114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4763/2020.

Άρθρο 2

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει:

αα) Τμήμα Εσόδων, αβ) Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και αγ) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.

β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας, η οποία περιλαμβάνει:

βα) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών,

ββ) Τμήμα Λογιστηρίου,

βγ) Τμήμα Μισθοδοσίας και

βδ)Τμήμα Ταμείου.

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτού μενών και Άλλων Πόρων.

3. Η Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισμού έχει ως επιχειρησιακό στόχο την παρακολούθηση και εγγραφή των εσόδων του Οργανισμού, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, σύμφωνα με τους στόχους του εκάστοτε δημοσιονομικού αποτελέσματος, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με βάση τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τη μέριμνα για την υποβολή του προϋπολογισμού προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσόδων και Προϋπολογισμού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων

αα) Η παρακολούθηση και η μέριμνα για την είσπραξη και την εγγραφή των πόσης φύσεως εσόδων του Οργανισμού.

αβ) Η σύνταξη και υποβολή των εκάστοτε προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών προς το εποπτεύον Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ..

αγ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

αδ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

αε) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού

βα) Η κατάρτιση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού του φορέα και η μέριμνα για την υποβολή του προς έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού, καθώς και η διαβίβαση της απόφασης του Δ.Σ. στο εποπτεύον Υπουργείο εντός των οριζομένων προθεσμιών.

ββ) Η κατάρτιση του σχεδίου των επιμέρους προϋπολογισμών των υφιστάμενων κάθε φορά κλάδων και ειδικών λογαριασμών και η κατάρτιση του σχεδίου του Γενικού Αναλυτικού Ενοποιημένου Προϋπολογισμού του Οργανισμού που ενσωματώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

βγ) Η μέριμνα για την υποβολή του προϋπολογισμού προς έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού και η διαβίβαση της απόφασης του Δ.Σ. στον εποπτεύοντα Υπουργό για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης του προϋπολογισμού εντός των οριζομένων προθεσμιών.

βδ) Η σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης που συνοδεύει τον ετήσιο προϋπολογισμό και περιέχει ανάλυση και αιτιολόγηση των επιμέρους κονδυλίων των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων.

βε) Η συλλογή των ειδικών προϋπολογισμών που υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα των Υπηρεσιών Διοίκησης, καθώς και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, η επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων και ο έλεγχος της μη υπέρβασης του ανώτατου ύψους των πιστώσεων που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, για την κατάρτιση του Γενικού Αναλυτικού Ενοποιημένου Προϋπολογισμού.

βστ) Η σύνταξη και υποβολή των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και των εκάστοτε προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών προς το εποπτεύον Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ..

βζ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

βη) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπάτην εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

βθ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης kai της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

γα) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού από τον εποπτεύοντα Υπουργό και κατόπιν απόφασης του κύριου διατάκτη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισμός από τον εποπτεύοντα Υπουργό μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους, ο Οργανισμός, ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να προβεί σε δαπάνες ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.), σε ποσοστό πιστώσεων επί της διαμορφωμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού.

γβ) Η μέριμνα για την ενίσχυση, με νέες ή συμπληρωματικές πιστώσεις, των Κ.Α.Ε. των Υπηρεσιών Διοίκησης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, σε εκτέλεση αποφάσεων του κύριου διατάκτη, με τις οποίες εγκρίνονται αιτιολογημένα αιτήματα των αρμοδίων Διευθύνσεων. Αν πρόκειται για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε άλλον Κ.Α.Ε. για την ενίσχυση, με συμπληρωματικές ή νέες πιστώσεις, απαιτείται και απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

γγ) Η μέριμνα για τη δέσμευση πιστώσεων στο ύψος των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων του Οργανισμού, ετησίων και πολυετών, οι οποίες αναλαμβάνονται κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, ως κύριου διατάκτη αυτού. Κατά τη διαδικασία της έκδοσης του σχεδίου της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ελέγχονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, για την παροχή της προβλεπόμενης βεβαίωσης δέσμευσης πίστωσης από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Εφόσον η απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού αφορά δεσμεύσεις πιστώσεων επομένων ετών, καθ' υπέρβαση του ποσού που δύναται να εγκρίνει ο διατάκτης, η απόφαση διαβιβάζεται στον εποπτεύοντα Υπουργό για την έκδοση απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

γδ) Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων ανατροπής (ανακλητικών αποφάσεων) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσής τους, εν όλω ή εν μέρει, εντός του οικονομικού έτους.

γε) Η σύνταξη και υποβολή του Μητρώου Δεσμεύσεων και των εκάστοτε προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών ή εκθέσεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, προς το εποπτεύον Υπουργείο.

γστ) Η μέριμνα για την ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και των προβλεπόμενων εγγράφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

γζ) Η μέριμνα για την ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού της μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

γη) Η μέριμνα της σύνταξης και υποβολής του απολογισμού του προηγούμενου έτους στο Δ.Σ. του Οργανισμού και στο εποπτεύον Υπουργείο προς έγκριση.

γθ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γι) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

για) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

4. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, καθώς και τον συντονισμό όλων των ενεργειών και υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτή.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών

αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των πάσης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισμού,

αβ) Η εξέταση κατά τον ασκούμενο ως ανωτέρω έλεγχο και των παρεμπιπτόντως αναφυόμενων νομικών ζητημάτων.

αγ) Η έγγραφη ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, αν κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης χρηματικού εντάλματος,

αδ) Η αναζήτηση κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου για την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου,

αε) Η έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών.

αστ) Η μέριμνα για την ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.

αζ) Η διενέργεια των συμψηφιστικών εγγραφών και η επιμέλεια της πληρότητας των σχετικών παραστατικών.

αη) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

αθ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

αι) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

αια) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Λογιστηρίου

βα) Η τήρηση των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου και η επιμέλεια της συμφωνίας αυτών.

ββ) Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού και προσαρτήματος, αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

βγ) Η φύλαξη του φυσικού αρχείου των οικονομικών παραστατικών και των συνημμένων δικαιολογητικών (χρηματικών ενταλμάτων, γραμματίων είσπραξης, εντολών πληρωμής, συμφηφιστικών εγγραφών).

βδ) Η μέριμνα της διαχείρισης και παρακολούθησης των διαθεσίμων του Οργανισμού.

βε) Ο έλεγχος και η συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών που κινούνται από τις Υπηρεσίες Διοίκησης, καθώς και η εποπτεία της συμφωνίας των λογαριασμών που κινούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

βστ) Η χορήγηση οικονομικών στοιχείων προς τις Υπηρεσίες Διοίκησης, το εποπτεύον Υπουργείο, το Γ.Λ.Κ., την Ελληνική Στατιστική Αρχή και σε κάθε υπερκείμενη ή ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

βζ) Η μέριμνα της απόδοσης των φόρων.

βη) Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου τρίτων.

βθ) Η σύνταξη των οικείων φορολογικών δηλώσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες.

βι) Η σύνταξη των συμβάσεων των χορηγούμενων δανείων στους υπαλλήλους του Οργανισμού.

βια) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

βιβ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

βιγ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Τμήμα Μισθοδοσίας

γα) Η επιμέλεια της μισθοδοσίας του προσωπικού των Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισμού.

γβ) Η παρακολούθηση των μεταβολών και η ενημέρωση των μερίδων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Διοίκησης.

γγ) Η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για το σύνολο του μισθοδοτούμενου προσωπικού στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και η απόδοση των εισφορών και κρατήσεων υπέρ αυτών, γδ) Η δημιουργία των άρθρων των μισθοδοτικών καταστάσεων και η μέριμνα για την καταβολή της μισθοδοσίας.

γε) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γστ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης καί απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γζ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

δ) Τμήμα Ταμείου

δα) Ο έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από την αρμόδια οργανική μονάδα ως προς την πληρότητα των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, την επισύναψη των κατά νόμο δικαιολογητικών και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

δβ) Η έκδοση των εντολών πληρωμής.

δγ) Η ακύρωση των εντολών πληρωμής με σχετική αιτιολόγηση.

δδ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών των Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισμού, είτε με την αποστολή των εντολών πληρωμής σε έντυπη μορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται ο Οργανισμός για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δια μέσου του τραπεζικού συστήματος για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

δε) Η έκδοση και ακύρωση, εάν απαιτείται, των εντολών μεταφοράς διαθεσίμων και η αποστολή τους είτε σε έντυπη μορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται ο Οργανισμός είτε ηλεκτρονικά δια μέσου του τραπεζικού συστήματος.

δστ) Η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την είσπραξη των γραμματίων που εκδίδονται από την αρμόδια οργανική μονάδα, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, καθώς και της επισύναψης των κατά νόμο δικαιολογητικών.

δζ) Η ακύρωση των αποδείξεων είσπραξης με σχετική αιτιολόγηση.

δη) Η διαφύλαξη των πάσης φύσεως αξιών που έχουν παραδοθεί στο Τμήμα.

δθ) Η τήρηση του ημερολογίου και του καθολικού του Ταμείου.

6l) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

δια) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

διβ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

5. Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Άλλων Πόρων είναι: α) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες, τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία, για τον σχεδίασμά και την ένταξη των συγχρηματοδοτούμενων και χρηματοδοτούμενων από άλλους πόρους προγραμμάτων και δράσεων του Οργανισμού.

β) Η προετοιμασία αναφορών, παρουσιάσεων ή εκθέσεων που αφορούν στην πορεία των συγχρηματοδοτούμενων- χρηματοδοτούμενων έργων - προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός, η συμμετοχή στις ετήσιες συναντήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς στα συγχρηματοδοτούμενα - χρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις.

γ) Η παρακολούθηση της πορείας των συγχρηματοδοτούμενων έργων - προγραμμάτων, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Οργανισμού που υλοποιούν τα έργα, καθώς και με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και η ενημέρωση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του αντίστοιχου προγράμματος.

δ) Η σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (Τ.Δ.Π.) και Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Οργανισμού που υλοποιούντο έργα.

ε) Η καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων, στοιχείων ή εντύπων των συγχρηματοδοτούμενων -χρηματοδοτούμενων δράσεων και η συνολική παρακολούθηση της υλοποίησής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Π.Α. (Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α.) ή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου Ανάκαμψης (Ο.Π.Σ. Τ.Α.) ή σε ανάλογο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

στ) Η προσαρμογή των διαδικασιών και των δεδομένων διαχείρισης των δράσεων του Οργανισμού στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Οργανισμού που υλοποιούν τα έργα.

ζ) Η παρακολούθηση των αξιολογήσεων των συγχρηματοδοτούμενων - χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και η ενημέρωση των αρμοδίων οργανικών μονάδων, προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

η) Η ενημέρωση των αρμοδίων οργανικών μονάδων του Οργανισμού, προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας για τα συγχρηματοδοτούμενα - χρηματοδοτούμενα έργα.

θ) Η παροχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στην πορεία των συγχρηματοδοτούμενων - χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ι) Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α. ή του Ο.Π.Σ. Τ.Α. ή ανάλογου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

ια) Η παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων για τις δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων -χρηματοδοτούμενων έργων προς την Αρχή Πιστοποίησης μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο της υποβολής των αιτημάτων πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργεί για την πιστοποίηση δαπανών.

ιβ) Η παρακολούθηση των συστάσεων που γίνονται από ελεγκτικούς φορείς προς τον Οργανισμό, όσον αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα - χρηματοδοτούμενα έργα και η ενημέρωση των αρμοδίων οργανικών μονάδων για λήψη διορθωτικών μέτρων.

ιγ) Ο συντονισμός και η διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων - χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων του Οργανισμού και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεσή τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες.

ιδ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων -χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες.

ιε) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

ιστ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

ιζ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία συστήθηκε με το β.δ. 405/1971 {Α' 123), καταργείται.

Άρθρο 3

Σύσταση Υποδιευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συγκροτείται Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει:

α) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών,

β) Τμήμα Ταμείου και

γ) Γραφείο Εσόδων και Προϋπολογισμού.

2. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των μονάδων της ως εξής:

α) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών

αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας και η εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων.

αβ) Η εξέταση κατά τον ασκούμενο ως ανωτέρω έλεγχο και των παρεμπιπτόντως αναφυόμενων ζητημάτων, επιφυλασσομένων των διατάξεων για το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος).

αγ) Η αναζήτηση κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου για την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου,

αδ) Η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αε) Η μέριμνα για την ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αστ) Η διενέργεια των συμψηφιστικών εγγραφών και η επιμέλεια της πληρότητας των σχετικών παραστατικών.

αζ) Η επιμέλεια της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή.

η) Η μέριμνα για την απόδοση των εισφορών και των κρατήσεων υπέρ τρίτων.

αθ) Η ανάρτηση όλων των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις εγγράφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ).

αι) Η επιμέλεια της συμφωνίας των λογαριασμών των τραπεζών που κινούνται από τη Περιφερειακή Διεύθυνση και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων.

αια) Η σύνταξη και η αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο της ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.) και των φορολογικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

αιβ) Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου τρίτων.

αιγ) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

αιδ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

αιε) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

αιστ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Ταμείου

βα) Ο έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από την αρμόδια οργανική μονάδα ως προς την πληρότητα των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, την επισύναψη των κατά νόμο δικαιολογητικών και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ββ) Η έκδοση των εντολών πληρωμής για την εξόφληση του συνόλου των δαπανών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

βγ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, είτε με την αποστολή των εντολών πληρωμής σε έντυπη μορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται ο Οργανισμός για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δια μέσου του τραπεζικού συστήματος για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

βδ) Η ακύρωση, εάν απαιτείται, των εντολών πληρωμής.

βε) Η έκδοση εντολών μεταφοράς διαθεσίμων αποκλειστικά για τακτοποιήσεις.

βστ) Η τήρηση του ημερολογίου και του καθολικού του Ταμείου.

βζ) Η τήρηση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών.

βη) Η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την είσπραξη των γραμματίων που εκδίδονται από την αρμόδια οργανική μονάδα, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, καθώς και της επισύναψης των κατά νόμο δικαιολογητικών.

βθ) Η ακύρωση των αποδείξεων είσπραξης με σχετική αιτιολόγηση.

βι) Η διαφύλαξη των πάσης φύσεως αξιών που έχουν παραδοθεί στο Τμήμα.

βια) Η πληρωμή στους οικείους φορείς των κρατήσεων υπέρ τρίτων.

βιβ) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

βιγ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

βιδ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

βιε) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γ) Γραφείο Εσόδων και Προϋπολογισμού

γα) Η παρακολούθηση και η μέριμνα για την είσπραξη και την εγγραφή των πάσης φύσεως εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γβ) Η σύνταξη του ειδικού προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατόπιν συνεργασίας με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπηρεσιών Διοίκησης και την υποβολή του ειδικού προϋπολογισμού στη Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισμού των Υπηρεσιών Διοίκησης, μετά από την έγκριση και υπογραφή του από τον Υποδιευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γγ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και, αν απαιτείται νέα ή συμπληρωματική πίστωση, η υποβολή αιτιολογημένων αιτημάτων προς την αρμόδια Διεύθυνση των Υπηρεσιών Διοίκησης και τη Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισμού.

γδ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γε) Η μέριμνα για τη δέσμευση πιστώσεων, ετησίων και πολυετών, στο ύψος των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων σε εκτέλεση απόφασης του κύριου ή δευτερεύοντα διατάκτη. Αν πρόκειται για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, πέραν του ποσού που δύναται να εγκρίνει ο κύριος διατάκτης, απαιτείται απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

γστ) Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων ανατροπής (ανακλητικών αποφάσεων) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσής τους, εν όλω ή εν μέρει, εντός του οικονομικού έτους.

γζ) Η μέριμνα της ανάρτησης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και όλων των προβλεπόμενων κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις εγγράφων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

γη) Η σύνταξη και υποβολή όλων των προβλεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δημοσιονομικών αναφορών, που σχετίζονται με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

γθ) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γθ Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

για) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γιβ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων γιο διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ., τα οποία συστήθηκαν με το β.δ. 405/1971 (Α' 123), καταργούνται.

Άρθρο 4

Θέσεις προσωπικού - Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων


1. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μεταφέρονται συνολικά εξήντα δύο (62) θέσεις, από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης, η οποία καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2. Από τις θέσεις αυτές:

α) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε σαράντα τέσσερις (44) ως εξής: είκοσι τρεις (23) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, δεκαέξι (16) ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, τρεις (3) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και μία (1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού,

και β) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) ως εξής: εννέα (9) ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Διοικητικού, μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, μία (1) ΤΕ Μηχανικών, μία (1) ΤΕ Πληροφορικής, τέσσερις (4) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικού.

2. Στις Υποδιευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων μεταφέρονται συνολικά εκατόν τριάντα τέσσερις (134) θέσεις, από τα Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων, τα οποία καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων ως ακολούθως:

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: αα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε έντεκα (11) ως εξής: έξι (6) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού,

και αβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τρεις (3) ως εξής: δύο (2) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και μία (1) ΤΕ Μηχανικών.

β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων μεταφέρονται τριάντα (30) θέσεις, από τις οποίες: βα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε είκοσι δύο (22) ως εξής: δεκατέσσερις (14) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και επτά (7) ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού,

και ββ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε οκτώ (8) ως εξής: μία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, (6) ΔΕ Διοικητικού, (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου μεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: γα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε έντεκα (11) ως εξής: επτά (7) ΠΕ Διοικητικού

- Οικονομικού, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και μία (1), ΔΕ Διοικητικού

- Λογιστικού

και γβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τρεις (3) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας μεταφέρονται δώδεκα (12) θέσεις από τις οποίες: δα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε δέκα (10) ως εξής: τέσσερις (4) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, μία (1) ΤΕ Πληροφορικής και μία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού,

και δβ) ol προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δυο (2) ως εξής: μία (1) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικού.

ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης μεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: εα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτά (7) ως εξής: τρεις (3) ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, μία (1) ΤΕ Πληροφορικής και δύο (2) ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού,

και εβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε επτά (7) ως εξής: δύο (2) Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, μία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, μία (1) ΔΕ Διοικητικού και μία (1) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται τριάντα μία (31) θέσεις από τις οποίες: στα) ol οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) ως εξής: έντεκα (11) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και τρεις (3) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

και στβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δεκατρείς (13) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, δύο (2) ΤΕ Μηχανικών, μία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικού.

ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου μεταφέρονται δεκαεννέα (19) θέσεις από τις οποίες: ζα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε δεκαπέντε (15) ως εξής: πέντε (5) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και επτά (7) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

και ζβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τέσσερις (4) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού και δύο (2) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

3. α) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ο οποίος απαιτείται να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέση ευθύνης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα είναι η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης αντικείμενο ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Στις Διευθύνσεις της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, και ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ενώ στα Τμήματα, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Άλλων Πόρων, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

β) Στις Υποδιευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και στα Τμήματά τους προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

4. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταμένων των ανωτέρω οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων ορίζονται με απόφαση του Διοικητή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α' 156).

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας απασχολούμενων σε εποχιακά επαγγέλματα για το έτος 2021 - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 4 ν. 1545/1985

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91), περί των προϋποθέσεων της επιδότησης ανεργίας των απασχολούμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, τροποποιείται, ώστε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης να επεκταθεί σε απασχολούμενους και σε άλλα εποχιακά επαγγέλματα, και η παρ. 9 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Κατ' εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 και εφαρμόζεται αναλόγως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του παρόντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης