Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα νέα ψηφιακά έργα της ΑΑΔΕ - Οι στόχοι για τα mydata και για άλλες εφαρμογές που μεταφέρονται το 2022 - Αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου

1 Δεκέμβριου 2021
Τα νέα ψηφιακά έργα της ΑΑΔΕ - Οι στόχοι για τα mydata και για άλλες εφαρμογές που μεταφέρονται το 2022 - Αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ  (Δ.Σ.Σ. Α 1104747 ΕΞ 2021) σχετικά με την αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021.

Αναλυτικά:

1. Αναθεωρούνται 48 στόχοι του Ε.Σ. 2021 ως εξής:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1 ΣΠ.1.2.127 Διενέργεια τουλάχιστον 700 ελέγχων σε τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων. ΓΔΦΔ ΦΑΕ, ΔΟΥ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ Τμήματα Ελέγχων
2 ΣΜ.1.1.43 Διασταύρωση για τον εντοπισμό ενδείξεων διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων Φ.Π.Α με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, αξιοποιώντας και διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΦΣ Τμήματα Α, Β, Γ, Δ
3 ΣΜ.1.1.50 Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) για το 2015 μέχρι 31.7.2021 και για το 2016 μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΦΣ Τμήματα Α, Β, Γ, Δ
4 ΣΜ.1.2.54 Τροποποίηση υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτρονικής διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των παραστατικών που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ, μέχρι 31.8.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήμα Α
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
5 ΣΜ.1.2.55 Τροποποίηση υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτρονικής διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων ή από ΦΗΜ που είναι εγκατεστημένοι σε προμηθευτές πρατηρίων καυσίμων και μηχανογραφική υλοποίηση, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ, ΓΔΗΛΕΔ ΔΕΛ, ΔΙΔΥΠΟΔ, ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ ΔΕΛ / Τμήματα Α, ΙΒ,

ΔΙΔΥΠΟΔ / Τμήμα Ε', ΔΑΦΕ / Τμήμα Γ', ΔΙΕΠΙΔΙ / Τμήμα Β'

6 ΣΜ.1.2.58 Σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του ΚΦΔ σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008», μέχρι 30.6.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήμα Η
7 ΣΜ.1.2.59 Κατανομή στόχων ελέγχων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα για το έτος 2021, κατόπιν διαβούλευσης, και υποβολή στο ΑΤΥΓΔΦΔ και στον Διοικητή, μέχρι 31.3.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήματα Β, Γ, Δ, Ζ
8 ΣΜ.1.2.60 Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης φορολογικών ελέγχων για την επίτευξη των στόχων του ελεγκτικού μηχανισμού και υποβολή του στο ΑΤΥΓΔΦΔ, μέχρι 30.4.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήματα Β, Γ, Δ, Ζ
9 ΣΜ.3.3.72 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας σχετικά με την εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις - Φυσικά Πρόσωπα, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ ΔΕΛ / Τμήμα ΙΑ
10 ΣΜ.3.3.73 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας σχετικά με την εκκαθάριση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ ΔΕΛ / Τμήμα ΙΑ
11 ΣΜ.2.1.74 Μελέτη αναφορικά με τη

διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ. μέσω υπηρεσίας myAADElive, μέχρι 30.4.2021.

ΓΔΦΔ ΔΕΛ ΔΕΛ / Τμήμα ΙΑ, ΙΓ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
12 ΣΜ.2.1.75 Μελέτη αναφορικά με τη διαδικασία ορισμού φορολογικού εκπροσώπου μέσω υπηρεσίας myAADElive, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ ΔΕΛ / Τμήμα ΙΑ, ΙΓ
13 ΣΜ.3.1.552 Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΛ, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Α', Β', Γ', Δ, Ε', ΣΥ, Ζ, Η', Θ', Ι', ΙΑ', ΙΒ' και ΙΓ'
14 ΣΜ.3.1.80 Σύνταξη εγκυκλίου επικαιροποιημένων διατάξεων αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, μέχρι 31.10.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΕ Τμήμα Α
15 ΣΜ.3.3.81 Καθορισμός λειτουργικών απαιτήσεων για την κατάργηση της χρήσης των προεκτυπωμένων εντύπων Α2, Α3, Α5, Α8 και Δ1, μέσω της αυτόματης έκδοσης αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΕ Τμήματα Α, Β, Δ
16 ΣΜ.2.1.104 Έκδοση απόφασης (ΚΥΑ) για τη δημιουργία ιστότοπου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για τη παροχή δημόσιας πληροφορίας μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (παρ. 4Α του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, όπως ισχύει), μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ, ΓΔΗΛΕΔ ΔΕΕΦ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ ΔΕΕΦ / Τμήμα Β, ΔΙΕΠΙΔΙ / Τμήμα Α,

ΔΑΦΕ / Τμήμα Α

17 ΣΜ.2.1.108 Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις -πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο), μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Α
18 ΣΜ.1.2.109 Καθορισμός των κριτηρίων ελέγχου, του αριθμού ελέγχων ανά Δ.Ο.Υ. και έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, από τους συμβολαιογράφους και τους υποθηκοφύλακες, μέχρι 31.7.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Α
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
19 ΣΜ.1.2.110 Συντονισμός για τη διενέργεια, μέχρι 31.12.2021, των ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Α
20 ΣΜ.2.1.116 Επανακαθορισμός των απαιτήσεων της ψηφιοποίησης της δήλωσης φόρου Άτυπης Δωρεάς / Γονικής Παροχής, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΦΚΠ Τμήμα Β
21 ΣΠ.3.1.133 Διενέργεια τουλάχιστον 2 δειγματοληπτικών ελέγχων εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας * ανά Φορολογική Περιφέρεια, μέχρι 31.12.2021. *Το αντικείμενο του ελέγχου καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της ΦΠ κατόπιν εισηγήσεως του Οικ. Επιθεωρητή. ΓΔΦΔ Φορολογικές

Περιφέρειες

Τμήμα Α
22 ΣΜ.1.2.146 Ολοκλήρωση της καταχώρησης των εισπρακτέων απαιτήσεων στο Υποσύστημα Υποθέσεων του ICISnet και συμφωνία αυτών με το χειρόγραφο βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων και το βιβλίο οφειλετών για το σύνολο των υποθέσεων από τα Τελωνεία Α' Πειραιά, Αθηνών, Οινόης , Α' και Γ' Θεσσαλονίκης, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ και ΕΦΚ Τελωνεία Α' Πειραιά,

Αθηνών, Οινόης, Α' και

Γ' Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δικαστικού
23 ΣΠ.1.2.168 Διενέργεια τουλάχιστον 7.200 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY. ΓΔΤ και ΕΦΚ Τελωνεία Τελωνεία Γ

Εισαγωγής Πειραιά, Α Εισαγωγών -

Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κήπων και Κακαβιάς / Τμήματα Δίωξης

Λαθρεμπορίου, Ελέγχου Διελεύσεων

24 ΣΠ.1.2.173 Διαπίστωση τουλάχιστον 30% παραβατικότητας στους ελέγχους από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου (ΘΟΕ). ΓΔΤ και ΕΦΚ ΕΛΥΤ Αττικής Τμήμα ΘΟΕ
25 ΣΜ.1.1.145 Συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση της αρμοδιότητας της ΕΜΕΙΣ σχετικά με τον χαρακτηρισμό τελωνειακών οφειλών άνω του 1.500.000 € ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ και ΕΦΚ ΔΤΔ Τμήμα Δ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
26 ΣΜ.1.2.200 Συντονισμός για την ολοκλήρωση της καταχώρησης των εισπρακτέων απαιτήσεων στο Υποσύστημα Υποθέσεων του ICISnet και συμφωνία αυτών με το χειρόγραφο βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων και το βιβλίο οφειλετών για το σύνολο των υποθέσεων, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ και ΕΦΚ ΔΤΔ Τμήμα Δ
27 ΣΜ.2.1.201 Εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του καθεστώτος εξαγωγής με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του από τα Τελωνεία και τους οικονομικούς φορείς, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ & ΕΦΚ ΔΤΔ Τμήμα Α
28 ΣΠ.2.2.244 Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 100 δειγμάτων σε εξειδικευμένα θέματα τελωνειακού ενδιαφέροντος με σκοπό τη δασμολογική τους κατάταξη και την εφαρμογή περιορισμών και απαγορεύσεων. ΓΔΓΧΚ Β ΧΥ Αθηνών / ΧΥ Κεντρικής Μακεδονίας Όλα τα τμήματα /

Όλα τα τμήματα

29 ΣΠ.2.2.245 Έλεγχος Ποιότητας Επιφανειακών υδάτων της χώρας (ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα): 68.000 παράμετροι σε δείγματα επιφανειακών νερών. ΓΔΓΧΚ Α ΧΥ Αθηνών / ΧΥ Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας Τμήμα Γ / Τμήμα Α
30 ΣΠ.2.2.247 Διεκπεραίωση του συνόλου (100%) των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές Αρχές, εντός τριμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος). ΓΔΓΧΚ Β ΧΥ Αθηνών / ΧΥ Κεντρ. Μακεδονίας Τμήμα Γ / Τμήμα Β
31 ΣΜ.2.2.549 Εισήγηση σχεδίου Κανονιστικής Πράξης σχετικά με την διαδικασία δειγματοληψίας, εξέτασης των δειγμάτων πετρελαιοειδών και οριστικής γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη αυτών σε εφαρμογή της προσθήκης παρ. 4 στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΤ και ΕΦΚ / ΓΔΓΧΚ ΔΣΤΕΠ / ΔΕΒΧΠ ΔΣΤΕΠ / Τμήματα Γ και Δ, ΔΕΒΧΠ /

Τμήμα Α

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
32 ΣΜ.2.2.257 Κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων στον τομέα των ενεργειακών και χημικών προϊόντων, ως Εθνική Αρμόδια Αρχή, μέχρι 30.4.2021, με έμφαση σε δράσεις αιχμής με σκοπό την αξιολόγηση της επικινδυνότητας αυτών, τον εντοπισμό λαθραίων / παραποιημένων/μη συμμορφούμενων προϊόντων καθώς και την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. ΓΔΓΧΚ ΔΕΒΧΠ Τμήμα Α, Β, Γ
33 ΣΠ.2.2.266 Διεξαγωγή τουλάχιστον δύο ημερίδων με θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών. ΓΔΓΧΚ ΔΕΒΧΠ / ΔΕΣΥΠΕ Όλα τα τμήματα /

Όλα τα τμήματα

34 ΣΜ.1.2.282 Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής για την αντικατάσταση των Βιβλιαρίων Συντήρησης Επισκευής των ΦΗΜ με ηλεκτρονικές υποβολές, έως 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΙΔΥΠΟΔ ΔΙΔΥΠΟΔ/Ε'
35 ΣΜ.3.1.69 Παραμετροποίηση του ΟΠΣ ELENXIS για παρακολούθηση της βεβαίωσης από έμμεσες τεχνικές ελέγχου, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΑΤΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ ΔΑΤΕ /

Αυτ. Τμήμα Ε',

ΔΙΕΠΙΔΙ/Α',Β', Γ'

36 ΣΜ.3.3.294 Τυποποίηση διαδικασίας υποβολής αιτημάτων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

- Καθορισμός απαιτήσεων και ανάλυση εφαρμογής για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισής τους, μέχρι 31.12.2021.

ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ / ΣΤ'
37 ΣΠ.3.3.296 Ολοκλήρωση 7 Αναφορών στο MIS παρακολούθησης της Φορολογικής Συμμόρφωσης, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΤΕ ΔΥΠΗΔΕΔ/Β',

ΔΑΦΕ / Α', Γ',

ΔΙΕΠΙΔΙ/Α', Β', Γ', ΔΑΤΕ / Αυτ. Τμήμα Ε'

38 ΣΠ.3.3.297 Ολοκλήρωση 8 Αναφορών στο MIS για τη Φορολογική Πολιτική του Υπ. Οικ., μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΥΠΗΔΕΔ, ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ ΔΥΠΗΔΕΔ / Β', ΔΑΦΕ / Α' Γ', ΔΙΕΠΙΔΙ / Α' Β'
39 ΣΜ.2.1.311 Κύκλωμα Άμεσης Επιστροφής

Φ.Π.Α., μέχρι 31.8.2021.

ΓΔΗΛΕΔ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΦΕ, ΔΑΤΕ ΔΙΕΠΙΔΙ/ Β',

ΔΑΦΕ /Γ',

ΔΑΤΕ / Αυτ. Τμήμα Ε'

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
40 ΣΜ.3.3.314 Ολοκλήρωση της ανάπτυξης στο περιβάλλον του ELENXIS των παρακάτω φορολογιών: Α. Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας β. Ετήσιο τέλος χώρου καπνιζόντων γ. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας δ. Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης ε. Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΑΤΕ ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ. / Γ', ΔΑΤΕ /

Αυτ. Τμήμα Ε'

41 ΣΜ.3.2.325 Ενέργειες για τη στελέχωση της ΑΑΔΕ μέχρι 31.12.2021, στο πλαίσιο επίτευξης και διατήρησης του επιπέδου στελέχωσης 13.322 οργανικά υπηρετούντων. ΓΔΑΔΟ ΔΔΑΔ Τμήμα Β'
42 ΣΜ.3.4.397 Ολοκλήρωση των κατά λόγο αρμοδιότητας ενεργειών της Υπηρεσίας για τη στέγαση των Ελεγκτικών Κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης, μέχρι 30.9.2021. ΓΔΟΥ ΔΠΚΥ Τμήμα Γ'
43 ΣΜ.3.4.398 Ολοκλήρωση των κατά λόγο αρμοδιότητας ενεργειών της Υπηρεσίας για τη στέγαση της

Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών και της Γ.Δ.Ο.Υ., μέχρι 30.9.2021.

ΓΔΟΥ ΔΠΚΥ Τμήμα Γ'
44 ΣΜ.3.5.451 Σύνταξη πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, μέχρι 31.12.2021. ΑΤΥΥΠΔ ΑΤΥΥΠΔ ΑΤΥΥΠΔ
45 ΣΜ.3.1.34 Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της ΔΝΥ, μέχρι 31.12.2021. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Διεύθυνση Νομικής

Υποστήριξης

Τμήματα Α, Β
46 ΣΜ.3.1.510 Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργων, το αργότερο μέχρι 31.12.2021. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΣΣ Τμήμα Ε
47 ΣΜ.3.1.520 Συντονισμός των Υπηρεσιών της

ΑΑΔΕ για συγκέντρωση στοιχείων και υποβολή τους προς ανάρτηση στην πλατφόρμα ISORA εντός των εκάστοτε οριζόμενων προθεσμιών.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΣΣ Τμήματα Α, Β
48 ΣΜ.3.1.534 Σύνταξη και υποβολή αρμοδίως για δημοσίευση της μηνιαίας Έκθεσης για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων, το αργότερο εντός 20 ημερών από τη λήψη των οριστικών στοιχείων εσόδων. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΣΣ Τμήμα Β2. Οι στόχοι ΣΜ 3.1.268, ΣΜ 3.1.270, ΣΜ 3.1.271, ΣΜ 3.1.272, ΣΜ 3.1.273, ΣΜ 3.1.274 του ΕΣ 2021 που αφορούν το Γραφείο Υποστήριξης ΓΔΓΧΚ παραμένουν και υλοποιούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης ΓΔΓΧΚ (υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1037354 ΕΞ2021/7.5.2021 - Β' 1939 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. - «Τροποποίηση της υπό τα στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), ως προς τη μετατροπή του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) σε Τμήμα «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)», τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Β'- Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.Υ.Π.Ε.), καθώς και τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Πειραιά της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης».

3. Οι στόχοι του ΕΣ 2021 που αφορούν τη Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης παραμένουν και υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1093958 ΕΞ2021/26.10.2021 - Β' 5018 και Β' 5225 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.).

4. Οι στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Ε.Σ. 2021 με κωδικούς ΣΠ.3.4.366, ΣΠ.3.4.367, ΣΠ.3.4.368, ΣΠ.3.4.370, ΣΠ.3.4.375, ΣΠ.3.4.407 και ΣΠ.3.4.408 τροποποιούνται ως προς τον κωδικό στόχου και διαμορφώνονται αντίστοιχα σε ΣΜ.3.4.366, ΣΜ.3.4.367, ΣΜ.3.4.368, ΣΜ.3.4.370, ΣΜ.3.4.375, ΣΜ.3.4.407 και ΣΜ.3.4.408.

5. Προστίθενται τρεις (3) νέοι στόχοι στο ΕΣ 2021, ως κάτωθι:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1 ΣΜ.1.2.556 Επικαιροποίηση του 2ετούς πλάνου διασταυρώσεων για τα έτη 2022-2023, το αργότερο μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΦΣ Τμήματα Β, Δ
2 ΣΜ.3.1.557 Υποβολή μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στη ΓΔΦΔ, εντός 25 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς. ΓΔΦΔ ΚΕΟΦ Όλα τα Τμήματα
3 ΣΜ.3.1.558 Αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, μέχρι 30.11.2021. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Διεύθυνση

Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Α


6. Απαλείφονται τρεις (3) στόχοι από το ΕΣ 2021, ως κάτωθι:


Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1 ΣΜ.1.2.56 Υλοποίηση διαδικασίας έκδοσης όλων των παραστατικών πώλησης υγρών καυσίμων μέσω ΦΗΜ ή με τη χρήση παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήμα Α
2 ΣΜ.2.1.509 Πίστωση των κεντρικών επιστροφών Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΗΛΕΔ ΔΑΦΕ / ΔΙΕΠΙΔΙ ΔΑΦΕ / Τμήματα Α', Γ',

ΔΙΕΠΙΔΙ / Τμήματα Α', Β'

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
3 ΣΜ.2.1.496 Προώθηση ενεργειών για την σύνταξη εγκυκλίου που αφορά στη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται σε εκτέλεση της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας της Ελλάδας αναφορικά με τις ΣΑΔΦ που έχει υπογράψει η χώρα μας με: Άγιο Μαρίνο, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Κίνα, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Νορβηγία και Σουηδία, μέχρι 31.12.2021. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Α7. Μεταφέρονται από το ΕΣ 2021 στο ΕΣ 2022 οι εξής δέκα (10) στόχοι:


Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1 ΣΜ.1.2.53 Τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων των ΕΛΠ για την καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης παραστατικών διακίνησης και την προώθηση της έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών διακίνησης, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήμα Α
2 ΣΜ.1.2.65 Αξιοποίηση δεδομένων FATCA, DAC2, DAC3 για τη δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήματα Β, Γ, Δ, Ε, Ι
3 ΣΜ.1.2.76 Εισήγηση επιχειρησιακής αξιοποίησης των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΛ Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ
4 ΣΜ.1.2.82 Εισήγηση για τη βελτίωση διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής των οικείων διατάξεων ΚΕΔΕ περί επέλευσης εννόμων συνεπειών σε τρίτους μετά την επιβολή κατασχέσεων στα χέρια τους, μέχρι 30.6.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΕ Τμήματα Β, Δ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
5 ΣΜ.1.2.540 Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων • Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων -ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών • Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για τη τήρηση ρυθμίσεων • Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΦΔ ΔΕΕ Τμήμα Γ
6 ΣΜ.3.2.337 Ανάπτυξη μεθοδολογίας Προσωπικού Προγράμματος Ανάπτυξης, μέχρι 31.12.2021. ΓΔΑΔΟ ΔΔΑΔ Τμήμα Ε'
7 ΣΜ.3.2.542 Ολοκλήρωση της στοχοθεσίας σε επίπεδο θέσης, μέχρι 31.3.2021. ΓΔΑΔΟ ΔΔΑΔ Τμήμα Ε'
8 ΣΜ.3.1.453 Καταγραφή διαδικασίας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών για τον εντοπισμό και τη χορήγηση Log Files, μέχρι 31.12.2021. ΑΤΥΥΠΔ ΑΤΥΥΠΔ ΑΤΥΥΠΔ
9 ΣΜ.3.1.553 Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΔ, μέχρι 30.9.2021. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Υποδιευθύνσεις: α) Επανεξέτασης, β) Νομικών Θεμάτων και Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
10 ΣΜ.3.1.467 Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού

Ελέγχου της A.A.AX. (υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1074205 ΕΞ 2019), μέχρι 30.11.2021.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Τμήμα Α

8. Αναθεωρούνται έργα του Ε.Σ. 2021 ως εξής:

Α/Α

ΣΤΟ Ε.Σ.

2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
4 21Ε.2.24 Ένταξη πληρωμής ΔΕΧΕ (e-ΔΕΧΕ) στην υπηρεσία e- παράβολο ΔΣΥΠΕ 30.6.2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
5 18Ε.4.1.07 Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Δωρεάς / Γονικής Παροχής ΔΕΦΚ&Π 2021 Αλλαγή ως προς τον τίτλο και το αντικείμενο του έργου
6 18Ε.4.1.23 Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς ΔΕΦΚ&Π 31.3.2022 Αλλαγή ως προς τον τίτλο, το αντικείμενο και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
Α/Α ΣΤΟ Ε.Σ. 2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
7 21Ε.2.25 Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων ΔΕΦΚ&Π 2021 Αλλαγή ως προς τον τίτλο και το αντικείμενο του έργου
8 21Ε.2.26 Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς / Γονικής Παροχής ΔΕΦΚ&Π 2021 Αλλαγή ως προς τον τίτλο και το αντικείμενο του έργου
9 21Ε.2.27 Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια ΔΕΦΚ&Π 2021 Αλλαγή ως προς τον τίτλο και το αντικείμενο του έργου
13 21Ε.2.32 Επέκταση Υπηρεσιών του my AADElive ΑΦΜ και κλειδάριθμος Ορισμός εκπροσώπου για φορολογικές υποχρεώσεις ΔΕΛ 2021 Αλλαγή ως προς τον τίτλο και το αντικείμενο του έργου
14 21Ε.2.34 Αναδιοργάνωση / αναβάθμιση του ΚΕΦ (Τηλεφωνικό κέντρο -Διαδικασία εξυπηρέτησης) ΔΑΤΕ 30.6.2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
16 21Ε.2.36 Σύσταση Διεύθυνσης

Επικοινωνίας και Σύσταση Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΔΟΡΓ 2021 Αλλαγή ως προς τον τίτλο και το αντικείμενο του έργου
19 21Ε.2.39 Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής ΔΕΙΣ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
22 21Ε.2.41 Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων ΔΕΙΣ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
24 21Ε.2.43 Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών ΔΔΘΕΚΑ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
28 21Ε.2.45 Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ΑΤΣΜΕΔΕ 2022 Αλλαγή ως προς τον τίτλο, το αντικείμενο και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
29 21Ε.2.46 Ανάπτυξη έκδοσης υποστήριξης κινητών συσκευών ΑΤΣΜΕΔΕ 2021 Αφαίρεση λόγω ενοποίησης με το υπ' αρ. 31 έργο (Κωδικός έργου 21Ε.2.48)
30 21Ε.2.47 Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης του site της ΑΑΔΕ ΑΤΣΜΕΔΕ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
Α/Α ΣΤΟ Ε.Σ. 2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
31 21Ε.2.48 Υλοποίηση ενιαίου περιβάλλοντος χρήστη στο site και στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, με προσθήκη και νέων υπηρεσιών ενημέρωσης που υποστηρίζεται από κινητές συσκευές ΑΤΣΜΕΔΕ 2021 Αλλαγή ως προς τον τίτλο, το αντικείμενο και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου λόγω ενοποίησης με το υπ' αρ. 29 έργο (Κωδικός έργου 21Ε.2.46)
35 20Ε.2.19 Έλεγχος αυθεντικότητας προϊόντων λικέρ μαστίχας, λικέρ μαστίχα spirit, λικέρ μαστίχα Χίου ΓΧΚ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
37 21Ε.2.49 Εκτίμηση της έκθεσης των καταναλωτών σε πολυ- και υπερφθοροαλκυλιωμένες ενώσεις που μεταναστεύουν από υλικά συσκευασίας τροφίμων ΓΧΚ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
39 21Ε.1.21 Υλοποίηση Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων ΔΕΙΣ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
41 18Ε.1.2.06 Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους(περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων) ΔΕΙΣ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
43 18Ε.2.3.09 Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών ΔΕΛ, ΔΙΠΑΕΕ, ΔΣΤΕΠ, ΔΕΣΕΛ 30/6/2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
49 21Ε.1.28 Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας ΔΕΛ 30/6/2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
50 21Ε.1.29 Πιλοτική Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive)Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους ΔΙΠΑΕΕ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
51 20Ε.1.20 Προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε

5 Τελωνεία

ΔΣΤΕΠ 2022 Αλλαγή ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του έργου
55 21Ε.1.32 Εξοπλισμός και διαδικασία βιντεοσκόπησης τελωνειακών ελέγχων δίωξης ΔΣΤΕΠ 2021 Αφαίρεση του έργου από το Ε.Σ. 2021
62 20Ε.3.04 Επέκταση της χρήσης ΟΠΣ Υποστήριξης της ΔΕΔ στις ΔΟΥ ΔΕΔ 2021 Αλλαγή ως προς τον τίτλο και το αντικείμενο του έργου
68 21Ε.3.13 Πρόταση εναλλακτικής λειτουργίας αξιοποίησης της ΔΔΔΥ ΓΔΤ&ΕΦΚ 2021 Αφαίρεση του έργου από το Ε.Σ. 2021
Α/Α ΣΤΟ Ε.Σ. 2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΝΕΟ ΕΡΓΟ 21Ε.2.54 Υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία στις Δ.Ο.Υ. της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» ΔΑΤΕ 2021 Προσθήκη έργου στο Ε.Σ. 2021
ΝΕΟ ΕΡΓΟ 21Ε.2.55 Υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία στις Δ.Ο.Υ. της Εφαρμογής Ψηφιακού Προγραμματισμού Επισκέψεων «Τα Ραντεβού μου» ΔΑΤΕ 2021 Προσθήκη έργου στο Ε.Σ. 2021
ΝΕΟ ΕΡΓΟ 21Ε.2.33 Ενίσχυση της αξιοπιστίας στους τομείς: 1: α) των εργαστηριακών ελέγχων β) των γνωματεύσεων που βασίζονται σε γενικές αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025 και 2: της εποπτείας, των ελέγχων και των επιθεωρήσεων που διενεργεί η ΓΔ ΓΧΚ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17020, με επέκταση του πεδίου διαπίστευσης των Υπηρεσιών του ΓΧΚ ΓΔ ΓΧΚ 2023 Προσθήκη έργου στο Ε.Σ. 2021
ΝΕΟ ΕΡΓΟ 20Ε.2.21 Έλεγχος συμμόρφωσης διατροφικής δήλωσης τροφίμων, με σκοπό τη σωστή ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών. ΓΔ ΓΧΚ 2023 Προσθήκη έργου στο Ε.Σ. 2021

9. Στο Πρόγραμμα Έργων για τον Εκσυγχρονισμό των Τελωνειακών Υπηρεσιών για την Αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου (Συγχρηματοδοτούμενη πράξη), προστίθεται το ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για την υποστήριξη των επιτόπιων ελέγχων των Τελωνείων σε κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας».10. Στο ΕΣ 2021 προστίθεται κεφάλαιο 12 Α ως εξής:

12 Α. Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμμετέχει στο Σχέδιο έχοντας εμπλοκή σε 8 μεταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις στον Άξονα 4.1 «Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης» του Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας».

Μεταρρυθμίσεις

16291: Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης

16610: Επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ

16611: Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Φορολογικών Ελέγχων

16614: Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS)

16616: Περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

16643: Κωδικοποίηση και Απλούστευση της Φορολογικής Νομοθεσίας

16656: Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

16863: Εισαγωγή υπερ-αποσβέσεων δαπανών για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Επενδύσεις

Κωδικός Μεταρρύθμισης Τίτλος Επένδυσης Ολοκλήρωση
16291 Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS - TAXISNET - ELENXIS) 2028
Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών 2025
Ανάπτυξη Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους 2024
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ 2023
Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας της ΑΑΔΕ 2024
Βελτιώσεις, επισκευές, συντηρήσεις στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας, Τελωνείων και Χημείου της ΑΑΔΕ 2025
Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Προμήθεια Λογισμικού (Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων) 2023
Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Προμήθεια Λογισμικού (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και Εργασιών) 2024
Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Προμήθεια Λογισμικού, Οργάνωση και Ψηφιοποίηση Αρχείων 2025
Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Προμήθεια Εξοπλισμού 2023
Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής 2023
Πληροφοριακό Σύστημα για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 2024
Κατασκευαστικό Έργο για την Αναβάθμιση των Υποδομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 2025
Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα 2025
Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 2024
Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της ΑΑΔΕ 2024
Προμήθεια Εργαλείων Αναβάθμισης της Ασφάλειας των Δεδομένων 2023
16611 Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics) 2025
16614 Θεσμοθέτηση Ταμειακών Μηχανών «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS, και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησής τους 2024
16643 Ανάπτυξη Συστήματος Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 2024

11. Για μη ποσοτικούς στόχους και έργα, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί τη συνεργασία με λοιπές Διευθύνσεις ή Φορείς, οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες δύνανται να τροποποιούνται με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες των μη ποσοτικών στόχων και έργων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης