Πιο ελαστικές μορφές εργασίας συστήνει ο ΟΟΣΑ στην Ελλάδα .

Εργατικά - Ασφαλιστικά

12 Μάρτιος 2010
Προτεραιότητα στην τόνωση της απασχόλησης, στον ανταγωνισμό και στη φορολογική μεταρρύθμιση . Taxheaven.gr

Πιο ελαστικές μορφές εργασίας συστήνει ο ΟΟΣΑ στην Ελλάδα .

Προτεραιότητα στην τόνωση της απασχόλησης, στον ανταγωνισμό και στη φορολογική μεταρρύθμιση .

Την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, με χαλαρότερη προστασία της απασχόλησης και καλύτερη εκμετάλλευση του παραγωγικού δυναμικού -με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων και των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, είναι ένα από τα μέτρα που συστήνει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, στην έκθεσή του «Οδεύοντας προς την Ανάπτυξη» (Going for Growth).

Προτείνοντας δράσεις -προτεραιότητες σε όλα τα κράτη-μέλη του, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκαμψη, ο ΟΟΣΑ παρατηρεί πως το χάσμα εισοδήματος στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες που έχουν καλύτερες επιδόσεις έχει μεν περιοριστεί την τελευταία 10ετία, πλην όμως, παραμένει μεγάλο- αντικατοπτρίζοντας έλλειμμα παραγωγικότητας. «Υπάρχει προοπτική βελτίωσης της εκμετάλλευσης παραγωγικού δυναμικού, με τον περιορισμό της ανεργίας μεταξύ των νέων και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας», επισημαίνει η έκθεση.

Σε έναν από τους θεωρούμενους ως τομείς προτεραιότητας για την Ελλάδα - η μεταρρύθμιση στη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης, στο πλαίσιο της οποίας προτείνεται να περιοριστεί το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις αποζημιώσεις των ανώτερων στελεχών και του κατώτερου προσωπικού των επιχειρήσεων - με δραστική περικοπή των αποζημιώσεων των πρώτων, ο ΟΟΣΑ τονίζει πως δεν έχει υπάρξει ακόμη δράση.Άλλο μέτρο που κρίνει αναγκαίο, είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία, με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή, ούτως ώστε να περιοριστεί η μαύρη οικονομία και η φοροδιαφυγή.

Ο οργανισμός αναγνωρίζει πως τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για να αποτραπεί η πρόωρη συνταξιοδότηση, να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στην εργασία και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα στις βιομηχανίες δικτύου είτε υποδομών είτε διανομής, αλλά θεωρεί πως τούτοι οι τομείς θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα της Ελλάδας, συστήνοντας περαιτέρω δράση.

Πηγή Ημερησία