Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τρεις στους τέσσερεις δήλωσαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ - Τα στατιστικά των δηλώσεων των φυσικών προσώπων για το 2019

Τρεις στους τέσσερεις δήλωσαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ - Τα στατιστικά των δηλώσεων των φυσικών προσώπων για το 2019


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Τα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η ΑΑΔΕ στην διεύθυνση: https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodema/etesia-statistika-deltia

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).

Το εισόδημα που δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2019 έφτασε το ποσό των 78,3 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 84,7 δις ευρώ λόγω της προσαύξησης των τεκμηρίων. Σε σχέση με το 2018 δηλώθηκε μεγαλύτερο εισόδημα κατά 3,1 δις ευρώ ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά 3,07 δις ευρώ. Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος  2019

Γενικα Στατιστικα
  2018 2019 Διαφορά
Ακίνητη περιουσία 6.473.869.068 6.768.157.417 294.288.349
Επιχειρηματική δραστηριότητα 3.325.593.781 3.375.717.905 50.124.124
Αγροτική δραστηριότητα 1.251.411.812 1.228.999.949 -22.411.863
Μισθωτοί 61.480.835.451 64.354.107.451 2.873.272.000
Μερίσματα 2.692.814.356 2.631.789.315 -61.025.041
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) 75.224.524.468 78.358.772.037 3.134.247.569
       
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 6.404.770.380 6.345.818.007 -58.952.373
       
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 81.629.294.848 84.704.590.044 3.075.295.196

 

 

 

Ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) ήταν 8,8 δις ευρώ, αυξημένος κατά 344,88 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018.

Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με το ποσό των 18.36 εκατομμυρίων ευρώ (4,38 εκ. ευρώ λιγότερο σε σχέση με το 2018).

Αναλυτικά:

  2018 2019 Διαφορά
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων 8.314.716.525 8.663.691.941 348.975.416
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 113.832.712 114.100.350 267.638
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 22.725.780 18.369.005 -4.356.775
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8.451.275.017 8.796.161.296 344.886.279

Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος:

Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων

       
  2018 2019 Διαφορά
Εισοδηματίες 2.984.041 2.697.538 -286.503
Επιχειρηματική δραστηριότητα 2.065.936 1.616.218 -449.718
Αγροτική δραστηριότητα 1.204.177 1.008.524 -195.653
Μισθωτοί 10.239.780 8.226.341 -2.013.439
Συνταξιούχοι 6.231.844 4.820.381 -1.411.463
       
Σύνολο 22.725.778 18.369.002 -4.356.776

Στα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 365,2 εκ. ευρώ (λιγότερο κατά 11,4 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018).

Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2019:

Τέλος επιτηδεύματος

  2018 2019 Διαφορά
Εισοδηματίες 18.346.654 17.459.083 -887.571
Επιχειρηματική δραστηριότητα 285.759.044 284.258.999 -1.500.045
Αγροτική δραστηριότητα 27.859.983 19.479.191 -8.380.792
Μισθωτοί 29.891.170 30.714.758 823.588
Συνταξιούχοι 14.817.666 13.313.750 -1.503.916
       
Σύνολο 376.674.517 365.225.781 -11.448.736Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε το 2019 άγγιξε τα 652,2 εκ. ευρώ και ήταν αυξημένη κατά 41,29 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018.

Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2019 :

Εισφορά αλληλεγγύης

       
  2018 2019 Διαφορά
Εισοδηματίες 208.801.123 210.546.312 1.745.189
Επιχειρηματική δραστηριότητα 170.391.187 178.444.230 8.053.043
Αγροτική δραστηριότητα 25.773.793 28.085.652 2.311.859
Μισθωτοί 111.775.376 126.018.056 14.242.680
Συνταξιούχοι 94.231.118 109.177.036 14.945.918
       
Σύνολο 610.972.597 652.271.286 41.298.689
Η προκαταβολή φόρου με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 361,99 εκ ευρώ και ήταν λιγότερη κατά 265,57 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018.

Αναλυτικά:

Προκαταβολή

  2018 2019 Διαφορά
Εισοδηματίες 5.720.558 4.929.140 -791.418
Επιχειρηματική δραστηριότητα 545.219.374 307.408.771 -237.810.603
Αγροτική δραστηριότητα 59.237.067 38.061.590 -21.175.477
Μισθωτοί 7.515.363 5.445.975 -2.069.388
Συνταξιούχοι 9.868.241 6.147.578 -3.720.663
       
Σύνολο 627.560.603 361.993.054 -265.567.549
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ).


Για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από τα στοιχεία υποβολής των δηλώσεων προκύπτει ότι το 76,88% δηλώνει εισόδημα έως 10.000 ενώ εισόδημα από 0-20.000 ευρώ δηλώσει το 91.71%

  Δηλώσεις Ποσοστό
Από 0 έως 10.000 9.152.774 76,88%
Από 0 έως 20.000 10.919.088 91,71%
Από 20.001 έως 50.000 892.990 7,50%
Πάνω από 50.000 93.569 0,79%Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,02 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ

 

Ακίνητα

  Δηλώσεις Ποσά Ποσοστό
έως 10.000 1.443.521 3.598.819.349 90,02%
Από 10.000 έως 15.000 82.305 993.339.966 5,13%
Από 15.000 έως 20.000 32.391 557.113.991 2,02%
Από 20.000 έως 30.000 26.013 625.817.951 1,62%
Από 30.000 έως 55.000 13.175 493.355.836 0,82%
Από 50.000 έως 70.000 3.363 195.607.553 0,21%
Από 70.000 έως 100.000 1.631 134.297.304 0,10%
Πάνω από 100.000 1.074 169.805.468 0,07%
       
Σύνολο 1.603.473 6.768.157.417 100%
       
Από 0 έως 20.000 1.558.217 5.149.273.306 97,18%
Από 20.001 έως 50.000 39.188 1.119.173.786 2,44%
Πάνω από 50.000 6.068 499.710.325 0,38%
       
Σύνολο 1.603.473 6.768.157.417 100%


Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 99,44 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
 
 

Μερίσματα

  Δηλώσεις Ποσά Ποσοστό
έως 10.000 4.560.633 502.361.262 99,44%
Από 10.000 έως 15.000 6.714 81.141.864 0,15%
Από 15.000 έως 20.000 3.688 63.248.158 0,08%
Από 20.000 έως 30.000 4.268 103.168.090 0,09%
Από 30.000 έως 55.000 3.764 144.328.569 0,08%
Από 50.000 έως 70.000 1.884 110.275.141 0,04%
Από 70.000 έως 100.000 1.448 120.640.525 0,03%
Πάνω από 100.000 3.714 1.506.625.706 0,08%
       
Σύνολο 4.586.113 2.631.789.315 100%
       
Από 0 έως 20.000 4.571.035 646.751.284 99,67%
Από 20.001 έως 50.000 8.032 247.496.659 0,18%
Πάνω από 50.000 7.046 1.737.541.372 0,15%
       
Σύνολο 4.586.113 2.631.789.315 100%

 

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 73,07% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  88.09%
 
 

Επιχειρηματική δραστηριότητα

  Δηλώσεις Ποσά Ποσοστό
έως 10.000 268.027 817.042.058 73,07%
Από 10.000 έως 15.000 34.454 421.331.007 9,39%
Από 15.000 έως 20.000 20.623 357.131.276 5,62%
Από 20.000 έως 30.000 21.188 514.566.572 5,78%
Από 30.000 έως 55.000 14.463 546.222.460 3,94%
Από 50.000 έως 70.000 4.200 245.472.688 1,15%
Από 70.000 έως 100.000 2.133 175.065.657 0,58%
Πάνω από 100.000 1.699 298.886.188 0,46%
       
Σύνολο 366.787 3.375.717.905 100%
       
Από 0 έως 20.000 323.104 1.595.504.340 88,09%
Από 20.001 έως 50.000 35.651 1.060.789.032 9,72%
Πάνω από 50.000 8.032 719.424.533 2,19%
       
Σύνολο 366.787 3.375.717.905 100%
 

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 95,47 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  99.13%

 
 

Αγρότες

  Δηλώσεις Ποσά Ποσοστό
έως 10.000 443.393 879.676.587 95,47%
Από 10.000 έως 15.000 12.608 150.981.685 2,71%
Από 15.000 έως 20.000 4.431 75.790.729 0,95%
Από 20.000 έως 30.000 2.715 64.978.364 0,58%
Από 30.000 έως 55.000 1.052 38.688.714 0,23%
Από 50.000 έως 70.000 170 9.763.820 0,04%
Από 70.000 έως 100.000 52 4.074.457 0,01%
Πάνω από 100.000 31 5.045.593 0,01%
       
Σύνολο 464.452 1.228.999.949 100%
       
Από 0 έως 20.000 460.432 1.106.449.001 99,13%
Από 20.001 έως 50.000 3.767 103.667.078 0,81%
Πάνω από 50.000 253 18.883.871 0,05%
       
Σύνολο 464.452 1.228.999.949 100%

 

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 49,89 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.  Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  82.02%

 

 

Μισθωτές

  Δηλώσεις Ποσά Ποσοστό
έως 10.000 2.437.200 12.600.518.710 49,89%
Από 10.000 έως 15.000 914.501 11.389.620.310 18,72%
Από 15.000 έως 20.000 654.599 11.261.610.926 13,40%
Από 20.000 έως 30.000 496.791 11.978.877.016 10,17%
Από 30.000 έως 55.000 309.561 11.366.873.132 6,34%
Από 50.000 έως 70.000 44.531 2.573.272.061 0,91%
Από 70.000 έως 100.000 17.086 1.396.558.691 0,35%
Πάνω από 100.000 10.553 1.786.776.604 0,22%
       
Σύνολο 4.884.822 64.354.107.451 100%
       
Από 0 έως 20.000 4.006.300 35.251.749.947 82,02%
Από 20.001 έως 50.000 806.352 23.345.750.148 16,51%
Πάνω από 50.000 72.170 5.756.607.356 1,48%
       
Σύνολο 4.884.822 64.354.107.451 100%
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης