Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και εναλλακτική φορολόγηση: Το ελεγκτικό πλαίσιο της ΕΛΤΕ για ελέγχους τήρησης όρων και προϋποθέσεων της επένδυσης που προβλέπεται από τον ΚΦΕ

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και εναλλακτική φορολόγηση: Το ελεγκτικό πλαίσιο της ΕΛΤΕ για ελέγχους τήρησης όρων και προϋποθέσεων της επένδυσης που προβλέπεται από τον ΚΦΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα,
Τ: 210 3242648,
F: 210 3234141,
www.elte.org.gr


Το Δ.Σ. με την υπ' αρ. 207/3ο/4-11-2021 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι παραπάνω αναφερόμενοι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή  λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Οι εν λόγω έλεγχοι, γίνονται κατ’ επιλογήν του φορέα, για την πληρότητα του Παραρτήματος Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και της Ετήσιας Αναφοράς με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020 και πιστοποίηση με αιτιολόγηση βάσει αυτών και του διενεργηθέντος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της επένδυσης που προβλέπεται από την περ. β της παρ.1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για το κείμενο της Απόφασης και το συνημμένο Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πατήστε εδώ ή δείτε παρακάτω:

Ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης ΓιαννόπουλοςΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ' επιλογήν του φορέα, για την πληρότητα του Παραρτήματος Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και της Ετήσιας Αναφοράς με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020 και πιστοποίηση με αιτιολόγηση βάσει αυτών και διενεργηθέντος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της επένδυσης που προβλέπεται από την περ. β της παρ.1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013 όπως καθορίσθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019)
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 147269 ΕΞ 23-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5789/30-12-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφορικά με τις Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, διαδικασία απόδειξης της επένδυσης και παρακολούθηση της διατήρησης της, επένδυσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
3. Την απόφαση Α.1036/2020 (ΦΕΚ B' 624/26-02-2020 και Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Β' 700/04-03-2020) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη Διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
4. Τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α' 7)
5. Τις υπ'αρ. 195/5/26-02-2021 & 207/3/4-11-2021Αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης της επένδυσης, προκειμένου φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, να υπαχθούν στις διατάξεις άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013 για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση αφορά επενδύσεις που διενεργούνται είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο, είτε από συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων. Σε κάθε περίπτωση υπόχρεος για την τεκμηρίωση των όρων της επένδυσης είναι ο ίδιος ο φορολογούμενος που υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013.

Άρθρο 2
Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης


1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Ευρημάτων από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών».

2. Η «Έκθεση Ευρημάτων από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών» συνοδεύει το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και την Ετήσια Αναφορά με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5789/30-12-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και σε αυτήν διαπιστώνεται η πληρότητά τους και πιστοποιείται με αιτιολόγηση βάσει αυτών και διενεργηθέντος ελέγχου η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της περ. β της παρ1 άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013, όπως ισχύει και της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020.
Η εν λόγω Έκθεση Ευρημάτων από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Συναφών Εργασιών 4400 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ».

3. Η «Έκθεση Ευρημάτων από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών» συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα I της παρούσας. Προϋπόθεση για την υπαγωγή φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι να αποδεικνύει ότι βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων πραγματοποιεί τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις. Για το λόγο αυτό, ο υπογράφων ορκωτός ελεγκτής λογιστής έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του περιεχομένου του υποδείγματος της «Έκθεσης Ευρημάτων από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών» αναλόγως των επενδύσεων τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ο κάθε φορολογούμενος.

4. Η «Έκθεση Ευρημάτων από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών» συνοδεύει το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν για την απόδειξη της υλοποίησης της επένδυσης ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης και την Ετήσια Αναφορά και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης, η Ετήσια Αναφορά και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά τεκμηριώνουν τη σχέση του φορολογούμενου με συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 που πραγματοποιεί την επένδυση για λογαριασμό του φορολογούμενου, ή τη σχέση του φορολογούμενου με νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων η οποία ή το οποίο πραγματοποιεί την επένδυση για λογαριασμό του φορολογούμενου.
Ο υπογράφων ορκωτός ελεγκτής λογιστής έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του περιεχομένου του υποδείγματος της «Έκθεσης Ευρημάτων από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών» αναλόγως του σταδίου της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης που βρίσκεται η επένδυση ή του σταδίου παρακολούθησης της διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα, καθώς και αναλόγως του προσώπου που πραγματοποιεί την επένδυση για λογαριασμό του φορολογούμενου.

5. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Εργασιών 4400
με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Α. Έκθεση Ευρημάτων Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 147269 ΕΞ 23-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5789/30-12-2020) από τη διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί του Παραρτήματος Τεκμηρίωσης της Επένδυσης του Άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) όπως ισχύει, και της Ετήσιας Αναφοράς με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προς
Τον Φορολογούμενο ΑΒΓ,
Την Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής
Το Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Αμέσων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με την από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ επιστολή ανάθεσης έργου, όπως απαριθμούνται κατωτέρω, αναφορικά με το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης του Άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) όπως ισχύει και την Ετήσια Αναφορά με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (εφεξής τα «Δικαιολογητικά Υλοποίησης της Επένδυσης») που καταρτίστηκαν με ημερομηνία αναφοράς την ΧΧ χχχχχχχχχχ ΧΧΧΧ από τον φορολογούμενο «ΑΒΓ» (ο «Φορολογούμενος»), στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις του Άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) καθώς και από τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 147269 ΕΞ 23-12-2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με σκοπό τη διαπίστωση της πληρότητάς τους και την πιστοποίηση με αιτιολόγηση βάσει αυτών και διενεργηθέντος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5A του ν. 4172/2013 όπως ισχύει και της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020.

Η ευθύνη του φορολογούμενου
Ο φορολογούμενος έχει την ευθύνη να εκπληρώσει τις απαιτήσεις υλοποίησης, ολοκλήρωσης και παρακολούθησης της διατήρησης της επένδυσης, είτε ο ίδιος είτε μέσω συγγενικού του προσώπου, κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, είτε μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος, υπαγόμενος στις διατάξεις του Άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), να αιτηθεί την μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα και την εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματός του που προκύπτει στην αλλοδαπή. Για την απόδειξη υλοποίησης της επένδυσης κατά την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του Άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), όπως ισχύει, ο φορολογούμενος έχει την ευθύνη σύνταξης και υποβολής προς τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής, σχετικού αιτήματος συνοδευόμενου από το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης το οποίο περιλαμβάνει παρουσίαση αυτής και του σταδίου υλοποίησης της σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, τα προϋπολογιζόμενα ποσά για την ολοκλήρωσή της και τις πηγές χρηματοδότησης, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Επιπλέον ο φορολογούμενος έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και υποβολής
• όλων των κατά περίπτωση στοιχείων και δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της υλοποίησης της επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 5,
• όλων των κατά περίπτωση στοιχείων και δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης της παρ. 2 του άρθρου 5,
της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση αυτής, ο φορολογούμενος οφείλει μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί, να συγκεντρώσει και να υποβάλλει προς τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής, Ετήσια Αναφορά με
• όλα τα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της παρακολούθησης της διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα της παρ. 3 του άρθρου 5
• τα στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της σχέσης του φορολογούμενου με συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 ή με νομικό πρόσωπο ή με νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων
της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ευθύνη μας
Η δική μας ευθύνη, είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» και να αναφέρουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν

Οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

Α. Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και Δικαιολογητικά που το συνοδεύουν - Παράρτημα Α - 1. Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και Δικαιολογητικά για την απόδειξη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της επένδυσης

Α1.1 Λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και διαπιστώσαμε ότι περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία που τεκμηριώνουν την υλοποίηση της επένδυσης:
- παρουσίαση της επένδυσης,
- στάδιο υλοποίησής της σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο,
- προϋπολογιζόμενα ποσά για την ολοκλήρωσή της,
- πηγές χρηματοδότησης,
- χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Α1.2 Εξετάσαμε τα στοιχεία του Παραρτήματος Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και διαπιστώσαμε ότι αθροιστικά
- οι επενδύσεις στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία δεν ξεπερνούν τις τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις και
- το συνολικό ποσό της επένδυσης υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
Α1.3 Αναφορικά με την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- ιδιωτικό συμφωνητικό της Εταιρείας με τον ιδιοκτήτη του προς επένδυση ακινήτου
- τα παραστατικά τυχόν προκαταβολής
- δήλωση του ιδιοκτήτη για την πρόθεση πώλησης του ακινήτου
- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ
τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020
- τεκμηρίωση του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. αϊ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020
- τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα
- ισολογισμούς και λοιπές λογιστικές καταστάσεις για νομικά πρόσωπα.
Α1.4 Αναφορικά με την ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- περιγραφή του ακινήτου αυτού στο βαθμό που είναι δυνατό βάσει του σταδίου υλοποίησης
- παραστατικά τυχόν πραγματοποιηθεισών δαπανών/πληρωμών
- προϋπολογισμός μηχανικού για τις υπολειπόμενες εργασίες
- τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα
- ισολογισμούς και λοιπές λογιστικές καταστάσεις για νομικά πρόσωπα.
Α1.5 Αναφορικά με την αγορά υφιστάμενων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό::
- ιδιωτικό συμφωνητικό της Εταιρείας με τον ιδιοκτήτη των πάγιων εγκαταστάσεων
- τα παραστατικά τυχόν προκαταβολής
- δήλωση του ιδιοκτήτη για την πρόθεση πώλησης των πάγιων εγκαταστάσεων
- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020
- τεκμηρίωση του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020
- τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα
Α1.6 Αναφορικά με την δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό::
- τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό του προτεινόμενου κόστους, όπως παραστατικά πραγματοποιηθεισών δαπανών/πληρωμών, συμβάσεις, παραγγελίες, προσφορές και συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων επενδύσεων
- τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα
Α1.7 Αναφορικά με την απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη
εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για απόκτηση τίτλων με συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας
- ιδιωτικό συμφωνητικό του επενδυτή με τον κάτοχο των τίτλων για αγορά υφιστάμενων τίτλων
- παραστατικά τυχόν προκαταβολής
- δήλωση του κατόχου των τίτλων για την πρόθεση πώλησης αυτών
- βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σχετικά με τη μη ύπαρξη, βάσει καταστατικού, περιορισμών στη μεταβίβαση των τίτλων
- τεκμηρίωση του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ1 της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020
- τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα
- ισολογισμούς και λοιπές λογιστικές καταστάσεις για νομικά πρόσωπα.
Α1.8 Αναφορικά με την αγορά ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος για τυχόν πραγματοποιηθείσες αγορές ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη και προσφορά πιστωτικού ιδρύματος για το υπολειπόμενο ποσό επένδυσης.
- τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα
- ισολογισμούς και λοιπές λογιστικές καταστάσεις για νομικά πρόσωπα.
Α1.9 Αναφορικά με την Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- βεβαίωση του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα για την εγγραφή του επενδυτή
- εισφορά από τον επενδυτή ποσού προκειμένου να συμμετέχει σε Ο.Ε.Ε.
- σε περίπτωση που ο Ο.Ε.Ε έχει εισαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία από τον επενδυτή προσωπικής μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 2.
- σε περίπτωση που λόγω των όρων λειτουργίας του Ο.Ε.Ε., απαιτείται ειδικός λογαριασμός του επενδυτή σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 2, βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία και κίνηση αυτού.
- τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα
- ισολογισμούς και λοιπές λογιστικές καταστάσεις για νομικά πρόσωπα.
Α1.10 Αναφορικά με αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου.
- Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του λογαριασμού αποκλειστικής χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 2.
- Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για το τυχόν ποσό επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
- Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της υπολειπόμενης επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα
- ισολογισμούς και λοιπές λογιστικές καταστάσεις για νομικά πρόσωπα.

2. Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και Δικαιολογητικά για την απόδειξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ της επένδυσης
Α2.1 Αναφορικά με την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Συμβολαιογραφική Πράξη μεταβίβασης του ακινήτου
- Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή αυτού ή Πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης
- Εφόσον έχει παρέλθει δίμηνο από τη μεταγραφή/καταχώρηση πρόσφατο (όχι προγενέστερο του διμήνου) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, από το Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο.
Σε περίπτωση που η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης της διαλυτικής αίρεσης.
- Σε περίπτωση που για ακίνητο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή το προτεινόμενο ποσό υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής αξίας, έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στο δύο τελευταία εδάφια της υποπερ. α1 της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2.
Α2.3 Αναφορικά με την ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. α2 της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2.
Α2.4 Αναφορικά με την αγορά υφιστάμενων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης αυτών και, εφόσον περιλαμβάνονται ακίνητα, Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή αυτού ή Πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου για καταχώρησης εγγραπτέας πράξης
- Σε περίπτωση που η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης της διαλυτικής αίρεσης.
- Σε περίπτωση που στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην επένδυση υπάρχει υφιστάμενος εξοπλισμός ή/και ακίνητα για τα οποία δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή το προτεινόμενο ποσό υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής αξίας, έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στο δύο τελευταία εδάφια της υποπερ. β1 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο, στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2.
Α2.5 Αναφορικά με την δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. β2 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2.
Α2.6 Αναφορικά με την απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Στην περίπτωση απόκτησης νέων τίτλων σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, πρόσφατη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επένδυσης σχετικά με την διενεργηθείσα αύξηση, το ποσό και τον χρόνο εισφοράς αυτού από τον επενδυτή, τον αριθμό των τίτλων που απέκτησε και διακρατεί, την ονομαστική αξία αυτών και το τυχόν αντίστοιχο ποσό σχηματισθέντος αποθεματικού υπέρ το άρτιο.
- Στην περίπτωση αγοράς υφιστάμενων τίτλων,
συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης των τίτλων και Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την καθαρή θέση της εταιρείας ή έκθεση αποτίμησης της αξίας των μετοχών ή μεριδίων της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. γ2 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2
- πρόσφατη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, όχι προγενέστερη του διμήνου για τη συμμετοχή του επενδυτή στην εταιρεία.
Α2.7 Αναφορικά με την αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για την αγορά ομολόγων με υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη, τον αριθμό, την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης
Α2.8 Αναφορικά με την εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Για εισφορά κεφαλαίου σε Ο.Ε.Ε. μη εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά, βεβαίωση από τον διαχειριστή του Ο.Ε.Ε. για τη συμμετοχή του επενδυτή σε αυτόν, τον αριθμό των μετοχών ή μεριδίων, την αξία και ημερομηνία κτήσης αυτών και τη διακράτηση από την απόκτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
- Για εισφορά κεφαλαίου σε Ο.Ε.Ε. εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά, βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), τον Ο.Ε.Ε. στον οποίο επένδυσε και τα στοιχεία της διενεργηθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτού στην οποία ο επενδυτής συμμετείχε, τον αριθμό μετοχών που απέκτησε και την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτηση των συγκεκριμένων τίτλων (μετοχών) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
Α2.9 Αναφορικά με την αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση του διαμεσολαβητή στην οποία βεβαιώνεται η δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη για την κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 2, καθώς και ότι οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης (περίοδος αναφοράς) αφορούν αποκλειστικά τους προβλεπόμενους τίτλους. Στη βεβαίωση θα παρατίθενται επίσης τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές, το συνολικό ύψος των συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων κατά την περίοδο αναφοράς, το τρέχον υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού πελάτη και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς
- Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του λογαριασμού αποκλειστικής χρήσης και την κίνηση αυτού από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης διαμεσολαβητή (περίοδος αναφοράς), στην οποία θα αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή, καθώς και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.
3. Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και Δικαιολογητικά ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ του φορολογούμενου με συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 ή με νομικό πρόσωπο ή με νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων
Α3.1 Αναφορικά με την πραγματοποίηση της επένδυσης από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013, λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε έγγραφο από δημόσια αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο προκύπτει η συγγένεια
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον επενδυτή (ήτοι από το συγγενικό πρόσωπο), στην οποία δηλώνει το αντικείμενο και το ποσό της επένδυσης που υλοποιεί ή έχει ολοκληρώσει καθώς και ότι έχει λάβει γνώση της αίτησης του φορολογούμενου για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, τις υποχρεώσεις του για τον τρόπο υλοποίησης, για τη διατήρηση της επένδυσης και παροχής πληροφόρησης καθώς και στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν αυτήν, καθώς και ότι δεσμεύεται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 για κάθε μεταβολή στην επένδυση ή/και τη σχέση συγγένειάς του με τον φορολογούμενο (εφόσον αυτή επιδέχεται αλλαγής) καθ' όλο το χρονικό διάστημα της υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 ή την ενημέρωση για την ανάκληση της υπαγωγής του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013
Α3.2 Αναφορικά με την πραγματοποίηση της επένδυσης από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου για το ποσοστό συμμετοχής του φορολογούμενου στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με τον αριθμό μετοχών ή μεριδίων που κατέχει
- Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, νομίμως κατά περίπτωση καταχωρημένη, στην οποία αναφέρεται το αντικείμενο και ποσό της επένδυσης, η σύνδεσή της με την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και η δέσμευση για την τήρηση των εξ αυτού υποχρεώσεων όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης, τη διατήρησή της, την παροχή πληροφόρησης, στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και τη γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3α κάθε μεταβολής στην επένδυση και μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του φορολογούμενου μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 ή την ενημέρωση για την ανάκληση της υπαγωγής του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013
- Οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας για τα δύο (2) τελευταία φορολογικά έτη.

Β. Ετήσια Αναφορά και Δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν - Παράρτημα Β - 1. Ετήσια Αναφορά με τα κατά περίπτωση στοιχεία και Δικαιολογητικά για την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ της επένδυσης

Β1.1 Αναφορικά με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Πρόσφατο (όχι προγενέστερο του διμήνου) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, από το Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο
Β1.2 Αναφορικά με την αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Οικονομικές καταστάσεις,
- πίνακες προσωπικού που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
- λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης της διατήρησης των εγκαταστάσεων και άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Β1.3 Αναφορικά με αγορά τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τη συνεχή διακράτηση από τον επενδυτή των τίτλων που αφορούν την επένδυση.
- Οικονομικές καταστάσεις,
- πίνακες προσωπικού που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
- λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και της απασχόλησης προσωπικού.
Β1.4 Αναφορικά με την αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη συνεχή διακράτηση τίτλων που αφορούν την επένδυση.
Β1.5 Αναφορικά με την εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση από τον διαχειριστή του Ο.Ε.Ε. ή του διαμεσολαβητή, σε περίπτωση που ο Ο.Ε.Ε. είναι εισηγμένος σε ρυθμιζόμενη αγορά, για τη συνεχή διακράτηση των τίτλων που αφορούν την επένδυση.
Β1.6 Αναφορικά με την αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση του διαμεσολαβητή ότι οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης (περίοδος αναφοράς) αφορούν αποκλειστικά τους προβλεπόμενους τίτλους, το συνολικό ύψος των συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων κατά την περίοδο αναφοράς, το τρέχον υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού πελάτη και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς
- Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αποκλειστικής χρήσης, για κίνηση αυτού από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή (περίοδος αναφοράς), στην οποία θα αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή, καθώς και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.
2. Ετήσια Αναφορά με τα κατά περίπτωση στοιχεία και Δικαιολογητικά ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ του φορολογούμενου με συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 ή με νομικό πρόσωπο ή με νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων
Β2.1 Αναφορικά με την πραγματοποίηση της επένδυσης από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013, λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από τον φορολογούμενο και τον επενδυτή (ήτοι από το συγγενικό πρόσωπο) στην οποία δηλώνουν ότι η σχέση τους παραμένει σε ισχύ, εφόσον αυτή επιδέχεται αλλαγής
Β2.2 Αναφορικά με την πραγματοποίηση της επένδυσης από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων λάβαμε από τον φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και εξετάσαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό:
- Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου για τον αριθμό μετοχών ή μεριδίων που κατέχει ο φορολογούμενος και το ποσοστό συμμετοχής του βάσει αυτών στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας
- Οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας για το τελευταίο φορολογικό έτος

Ευρήματα
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα / προέκυψαν τα ευρήματα που παραθέτουμε στο Παράρτημα Γ, που συνιστούν αποκλίσεις σχετικά με το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης, την Ετήσια Αναφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και την ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020. Για τα ανωτέρω ευρήματα ζητήσαμε και λάβαμε τα σχόλια του φορολογούμενου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ. Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω σχετικά με το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης, την Ετήσια Αναφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τους.
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Περιορισμός Χρήσης
Η Έκθεσή μας συντάχθηκε στα πλαίσια των υποχρεώσεων του φορολογούμενου που απορρέουν από τις διατάξεις το Άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 147269 ΕΞ 23-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5789/30-12¬2020) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η παρούσα αυτή έκθεση δεν επεκτείνεται σε άλλα θέματα συμμόρφωσης του φορολογούμενου ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή απευθύνεται αποκλειστικά στον φορολογούμενο, με σκοπό την διαπίστωση της πληρότητας του Παραρτήματος της Επένδυσης και της Ετήσιας Αναφοράς με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020 και την πιστοποίηση με αιτιολόγηση βάσει αυτών και διενεργηθέντος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του Άρθρου 5Α του ν.41172/2013 όπως ισχύει και της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 23-12-2020 και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους, εκτός από την κοινοποίησή της προς την Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής και προς το Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Αμέσων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ως Ελεγκτικές Αρχές.
Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ Αθήνα,
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παράρτημα Α
Παράρτημα A1: Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και Δικαιολογητικά για την απόδειξη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της επένδυσης
Παράρτημα A2: Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και Δικαιολογητικά για την απόδειξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ της επένδυσης
Παράρτημα A3: Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και Δικαιολογητικά ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ του φορολογούμενου με συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 ή με νομικό πρόσωπο ή με νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων
Παράρτημα Β
Παράρτημα Β1: Ετήσια Αναφορά - Στοιχεία και δικαιολογητικά για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης
Παράρτημα Β2: Ετήσια Αναφορά - Στοιχεία και Δικαιολογητικά ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ του φορολογούμενου με συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 ή με νομικό πρόσωπο ή με νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων
Παράρτημα Γ Σχόλια ΦορολογούμενουΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης