Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση για την πρώτη υποβολή από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των εφαρμοζόμενων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να προλαμβάνουν και εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ

Παράταση για την πρώτη υποβολή από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των εφαρμοζόμενων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να προλαμβάνουν και εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα,
Τ: 210 3242648,
F: 210 3234141,
www.elte.org.gr


Σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αρ. 001/2021 Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι Ελεγκτικές Εταιρείες γνωστοποιούν εγγράφως στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, έως την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Νοεμβρίου, του έτους έναρξης ισχύος της Κανονιστικής Πράξης (ήτοι του 2021), αντίγραφο των εφαρμοζόμενων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να προλαμβάνουν και να εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ (εγχειρίδια πολιτικών και διαδικασιών).

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2539/1-11-2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΛΤΕ, η προθεσμία της πρώτης υποβολής μετατίθεται στις 17 Ιανουαρίου 2022.

Ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης